UCHWAŁA NR 195/XXVIII/2008

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 maja 2008 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 31/9 położonej przy

ul. Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu                             przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 31/9 położonej przy ul. Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze.

                 § 2

1.  Granice  obszaru objętego planem obejmują dz. nr: 31/9, obr. 60, AM 20 w Jeleniej Górze i zostały oznaczone na załączniku do niniejszej uchwały.

2.  Integralną częścią uchwały jest załącznik- mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000 z         oznaczoną granicą obszaru objętego planem.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, zobowiązując do przeprowadzenia czynności określonych w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony przez Radę Miejską w Jeleniej Górze. Uchwałą nr 257/XXII/2004 z dnia 6 lipca 2004r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  Nr 158 poz. 2766 z dn. 25.08.2004r. przeznacza tereny na: usługi komercyjne. Właściciel dz. nr: 31/9, obr. 60, AM 20 w Jeleniej Górze, wystąpił z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegającego na przesunięciu linii zabudowy w celu pełnego wykorzystania dz. nr 31/9 pod zabudowę.

Proponowana zmiana jest uzasadniona i pozwoli na optymalne wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem.

              W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” (Uchwała Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dn. 22.05.2001) ww. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – są to tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; zasady zagospodarowania:

a)      dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną, o której mowa wyżej

b)      dopuszcza się usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej,    a także nie kolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej; należy dążyć do koncentracji usług na wyodrębnionych obszarach

c)nowa zabudowa powinna wprowadzać ład w krajobrazie.

 

Proponowana zmiana planu  jest zgodna z ustaleniami studium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizy Prezydenta Miasta poprzedzające podjęcie uchwały o sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 31/9 położonej przy

ul. Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze.

 

1. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu;

 

Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony przez Radę Miejską w Jeleniej Górze. Uchwałą nr 257/XXII/2004 z dnia 6 lipca 2004r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  Nr 158 poz. 2766 z dn. 25.08.2004r. przeznacza tereny na: usługi komercyjne. Właściciel dz. nr: 31/9, obr. 60, AM 20 w Jeleniej Górze, wystąpił z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegającego na przesunięciu linii zabudowy w celu pełnego wykorzystania dz. nr 31/9 pod zabudowę.

Proponowana zmiana jest uzasadniona i pozwoli na optymalne wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

2. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

 

              W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” (Uchwała Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dn. 22.05.2001) ww. działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – są to tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; zasady zagospodarowania:

d)      dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną, o której mowa wyżej

e)      dopuszcza się usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej,    a także nie kolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz tereny zieleni urządzonej; należy dążyć do koncentracji usług na wyodrębnionych obszarach nowa zabudowa powinna wprowadzać ład w krajobrazie.

 

Proponowana zmiana planu  jest zgodna z ustaleniami studium.

 

3. Materiały geodezyjne tj. mapy sytuacyjno- wysokościowe oraz mapy i dane z ewidencji gruntów są dostępne w Miejskim Ośrodku Geodezyjno- Kartograficznym.

 

4. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.

W planie zostaną określone:

a)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ;

b)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

c)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

d)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

e)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

f)        parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów budynków i wskaźników intensywności zabudowy;

g)      granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

h)      szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

i)         szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

j)        zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

k)      sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkownika terenów;

l)        stawki procentowe, na podstawie których ustala się opinię, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres kompetencji

Data i  podpis

Uwagi

1

Specjalista- Piotr Kusa

 

Przygotował

 

 

2

p.o. Naczelnik Wydz. Arch. Urb. i Bud.-

Magdalena Kwasiuk

Przegląd

 

 

3

Zastępca Prezydenta Miasta- Jerzy Łużniak

 

Przegląd

 

 

4

Adwokat- Marcin Karp

 

Opinia

 

 

5

Skarbnik Miasta- Janina Nadolska

 

Opinia

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 31/9 położonej przy
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.05.2008 11:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.05.2008 11:06

Rejestr zmian dokumentu