OGŁOSZENIE   NR  26/2008

 

                   PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

         OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY              

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze, który odbędzie się

                                    w dniu 4 lipca  2008 roku o godz. 10°°

 

w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29, 1-sze piętro w sali nr 12.

 

SPRZEDAWANE  BĘDĄ NIERUCHOMOŚCI  W I PRZETARGU , POŁOŻONE PRZY:

 

1.UL. CIEPLICKIEJ - działka nr 14/2 o powierzchni 2019 m2, Obręb Cieplice IV,  AM 4, przeznaczona jest  pod zabudowę budynkiem mieszkalnym.

   

cena wywoławcza  -   215.430,-zł

wadium                   -     22.000,-zł

 

Opis nieruchomości: teren płaski, ogrodzony, położony poniżej poziomu ulicy i chodnika, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, handlowej i usługowej, blisko centrum uzdrowiskowego Cieplic. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN, gdzie preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lub niską wielorodzinną o zbliżonym do jednorodzinnej charakterze ( małe domy mieszkalne).

Obciążenia: nieruchomość obciążona jest siecią energetyczną, kanalizacją, porośnięta krzewami i drzewami, w przypadku konieczności usunięcia drzew przyszły inwestor musi uzyskać zgodę na ich wycinkę i uiścić stosowną opłatę ekologiczną, pozostałością starych fundamentów po byłej cieplarni, konstrukcją tymczasowego kanału samochodowego do likwidacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

Księga wieczysta nr 68265

    

2.UL. WIEJSKIEJ - działka nr  27 o  pow. 856 m2, Obręb 60 , AM 28, przeznaczona jest   

pod  zabudowę budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym.  

                       

cena wywoławcza  -      61.620,-zł    

wadium                   -         6.200,-zł

 

Teren nieruchomości płaski od strony ulicy, w głębi lokalne obniżenie z możliwością podmakania, kształt nieregularny, położony w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, handlowej i usługowej  oraz terenów rolnych, jest porośnięta drzewami.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1 M określonym jako tereny o dominującej funkcji  mieszkaniowej. 

Obciążona jest siecią energetyczną napowietrzną, telefoniczną, słupem oświetleniowym, kanalizacją, studnią, drzewami, teren płaski o nieregularnym kształcie, w głębi lokalne obniżenie terenu, znajduje się na terenie zagrożonym powodzią.   

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

Księga wieczysta nr 57092

 

 

3.UL. KAROLA MIARKI - działka nr 894 o powierzchni 1881 m2, Obręb Jelenia Góra 3, AM 3, przeznaczona jest  pod zabudowę budynkiem mieszkalnym.

   

cena wywoławcza  -   138.710,-zł

wadium                   -     14.000,-zł

 

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, teren o niewielkim nachyleniu w kierunku wschodnim, położony w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, handlowej i usługowej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje

się na obszarze oznaczonym symbolem MP, na którym preferuje się funkcje mieszkaniowo-gospodarcze.

 

 

 

 

 

Obciążenia: obciążona siecią  telefoniczną ze studzienką, która biegnie przy granicy działki oraz drzewami.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

Księga wieczysta nr 73278

    

 

4.UL. WOLNOŚCI - działka nr 844 o powierzchni 322 m2, Obręb Jelenia Góra 1, AM 4, przeznaczona jest  pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym.

   

cena wywoławcza  -   105.020,-zł

wadium                   -     11.000,-zł

 

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, teren płaski, położony w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, handlowej i usługowej, blisko centrum miasta.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia , część zachodnia  Miasta jeleniej Góry nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 32 MW,U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi komercyjne i usługi sektora publicznego. Nieruchomość znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.

Obciążenia: obciążona siecią energetyczną ze słupem oświetleniowym, wodną, gazową,  telefoniczną ze studzienkami, kanalizacją ze studzienką oraz koniecznością przebudowy wejścia do budynku nr 12 przy ul. Wolności.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata

Księga wieczysta nr 75188

 

 

5.UL. WOJSKA POLSKIEGO - działka nr 70/25 o powierzchni 1189 m2, Obręb 28 NE, AM 59, przeznaczona jest  pod zabudowę budynkiem mieszkalno-usługowym.

   

cena wywoławcza  -   253.340,-zł

wadium                   -     26.000,-zł

 

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, o zróżnicowanych poziomach z wysoką skarpą, w głębi lokalne obniżenie terenu, nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, usługowej i handlowej, blisko centrum miasta.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta jelenia Góra nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MUC, określonym jako tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych. Preferuje się różne nieuciążliwe usługi o charakterze centrotwórczym (handel, gastronomia, banki, hotele itp.) z towarzyszącą funkcją mieszkaniową z preferencją do zabudowy zwartej,  w nawiązaniu do otaczającej zabudowy historycznej zgodnie z wymogami konserwatorskimi.

Obciążenia: obciążona siecią energetyczną, telefoniczną ze studzienkami, wodną, gazową, kanalizacją, drzewami, kioskiem kwiatowym do likwidacji w terminie do 30 czerwca br. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności dojścia i dojazdu do przyległych nieruchomości. oraz służebności dostępu do istniejących sieci na czas ich remontu i konserwacji.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata

Księga wieczysta nr 57931

 

U W A G I :

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Wadium w pieniądzu winno wpłynąć na konto depozytowe Miasto Jelenia Góra   w  Millennium Banku S. A. I Oddział w Jeleniej Górze nr 97116022020000000060115681

ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej –

najpóźniej do dnia  30 czerwca 2008 r.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Ponadto osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul.Ptasiej 2/3, I piętro – pokój 111, najpóźniej  w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku: właściwe pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.Nr 225 poz.1635 ze zm.) a w przypadku osób prawnych: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstwa lub rejestru handlowego ( oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię), właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie spowoduje nie dopuszczenie osób do uczestnictwa w przetargu.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. nr 167

poz. 1758 ze zmianami).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty za nabycie gruntu na własność. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu i pisemnej dyspozycji  wpłacającego na wskazane konto. 

 

Do wylicytowanej ceny nabycia gruntu na własność doliczony zostanie 22% podatek VAT.

 

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty ceny za nabycie gruntu na własność + 22% podatek VAT oraz kaucji ( w przypadku wyboru tej formy na zabezpieczenie terminów zabudowy), które winno wpłynąć w terminie do dnia 25 lipca 2008 r

na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra, które będzie wskazane w protokole z przetargu .

 

Nie wpłacenie w terminie uzupełnienia ww. wpłat za nabywaną nieruchomość oraz nie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w podanym terminie, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.

 

Wszystkie koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Umowa notarialna winna być zawarta do dnia 30 lipca 2008 r.

 

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.

 

W 6-tygodniowych terminach wyznaczonych obwieszczeniami Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu  na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

/ tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. NR 261, poz. 2603 ze zmianami/

 

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci .

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia                      z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.


Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat w tym 2 lata termin rozpoczęcia zabudowy, za które uważa się wybudowanie fundamentów i zakończenia zabudowy w terminie 3 lat co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku 3 letniego terminu nabywca zobowiązany jest do wybudowania budynku w stanie surowym zamkniętym. Terminy te biegną od dnia zawarcia umowy (akt notarialny) i obowiązują także następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym Urzędzie.

 

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca zobowiązany jest do zapłaty

kar umownych w wysokości ; 10% ceny nabycia nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania a za każdy następny rok       o dalsze 10% tej ceny.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości

hipoteki kaucyjnej do kwoty 20% ceny wylicytowanej lub wpłatę kaucji na konto Urzędu

w wysokości 20 % wylicytowanej ceny gruntu, która to formę nabywca określi                         po zakończeniu licytacji przed podpisaniem protokołu z przetargu.        

 

W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej ( dotyczy hipoteki kaucyjnej), nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.

       

W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji.

Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości kara zostaje zwiększona o kolejne 10% ceny nabycia nieruchomości.

Zwrot kaucji nastąpi po zakończeniu zabudowy w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu zabudowy nieruchomości.

 

Prezydent Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację  o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w:

-          Pokoju nr 111 Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr 2-3, 1-sze piętro lub telefonicznie pod nr 075/ 75-46-304, fax. 075/ 75-46-203, adres internetowy: www.jeleniagora.pl

Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108).

 

Jelenia Góra, dnia 28.05.2008 roku. 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie nr 26 PREZYDENTA MIASTA w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.06.2008 10:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.06.2008 10:12

Rejestr zmian dokumentu