Uchwała została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 z dnia 3 czerwca 2008r. Nr 150, pod poz. 1760 i obowiązuje od  dnia 18 czerwca 2008r.

 

Rada Miejska

 Jeleniej Góry

 

UCHWAŁA NR 179/XXVII/2008

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej

 w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

                        Na podstawie przepisu art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm), § 1 i § 11 ust. 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień   od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 138, poz. 969) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

 1.  Zwolnienie od podatku od nieruchomości odpowiada ramowym warunkom udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania               art.87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej                      (Dz.Urz.UE L 302  z 1.11.2006, str.29).
 2.  Pomoc na podstawie uchwały będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień    od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 138, poz.969), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

§ 2

 

 1.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej nowo wybudowane budynki i budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje w rozumieniu § 4 pkt 1 „rozporządzenia”, będące w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Jeleniej Góry.
 2.  Za nowo wybudowane budynki i budowle, uważa się takie, których budowa  została rozpoczęta po wejściu w życie niniejszej uchwały.
 3.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeżeli w wyniku nowej inwestycji nastąpiło utworzenie co najmniej  20 miejsc pracy na terenie Jeleniej Góry,  a zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.
 4.  Nowa inwestycja musi być realizowana przez podatnika podatku od nieruchomości, który będzie korzystał ze zwolnienia.

 

§ 3

 

Zamiar korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorca winien zgłosić  w organie podatkowym w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do uchwały.

 

 

§ 4

1.      Zakończenie nowej inwestycji musi nastąpić nie później niż w ciągu dwóch lat od dnia zgłoszenia organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy.

2.      Fakt zakończenia inwestycji przedsiębiorca winien zgłosić w organie podatkowym  w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5  do uchwały.

§ 5

Po zakończeniu nowej inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu:

1)      informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1,
w przypadku osób fizycznych lub deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1,
w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej oraz  załącznika ZIN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych  w podatku    od nieruchomości,

2)      informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji
o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. Nr 61, poz.413)
,

3)      informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379, 28.12.2006r. str.5), w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

4)      informacji o wielkości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały - w przypadku pomocy obliczanej w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji,

5)      informacji o wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały- w przypadku pomocy obliczanej   w odniesieniu do wielkości kosztów utworzenia miejsc pracy,

6)      kopii deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających utworzenie miejsc pracy .

§ 6

Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przez okres dwóch lat, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność, określoną w „rozporządzeniu”.

 

§ 7

 1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości   
  i obowiązków zawartych w „rozporządzeniu”, w tym także sprawdzania zgodności  ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.
 2.  Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody 
  i
  informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku   od nieruchomości.
 3.  

§ 8

 

Przedsiębiorca, w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany jest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, przedstawiać bez wezwania organu podatkowego, informację o:

1)      otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji  o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. Nr 61, poz.413),

2)      pomocy publicznej de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 , 28.12.2006r. str.5), otrzymanej na realizację tej samej inwestycji  w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,  na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały ,

3)      wielkości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały - w przypadku pomocy obliczanej w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji,

4)      informacji o wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały -  w przypadku  pomocy obliczanej w odniesieniu do wielkości  kosztów utworzenia miejsc pracy,

5)      informacji o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, potwierdzonej  kopiami deklaracji ZUS składanymi w roku podatkowym.

 

§ 9

W przypadku otrzymania w trakcie roku podatkowego pomocy ponad dopuszczalną intensywność, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad ogólną kwotę, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej  dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jedn.tekst: Dz.U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.).

 

§ 10

 

1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres
    w przypadku:

1)      nie dotrzymania warunków określonych przepisami § 10 „ rozporządzenia”,

2)      nie utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez cały okres zwolnienia,

3)      nie dotrzymania  terminu zakończenia inwestycji, określonego w § 4 uchwały,

4)      przedstawienia organowi podatkowemu nieprawdziwych oświadczeń                         lub dowodów   i informacji, warunkujących prawo do zwolnienia.

2.      Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie „rozporządzenia”,  w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających jego utratę.

3.      W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

 

§ 11

Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
na podstawie niniejszej uchwały nie może jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej   w tej samej formie, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miejską Jeleniej Góry.

 

§ 12

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 13

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry i opublikowanie w prasie lokalnej.

 

§ 14

1.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2.      Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

                                                                                                      

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                Rady Miejskiej

                                                                                                       Hubert  Papaj

 Załączniki do uchwały dostępne są na dole strony

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.06.2008 10:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.06.2008 14:08