ZARZĄDZENIE Nr 0151-655/V/08

Prezydenta miasta jeleniej góry

z dnia 04 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19.04.2008 roku na wy­konanie w roku 2008 zadań przez podmioty i organi­zacje prowadzące działalność pożytku publicz­nego w obszarze edukacji ekologicznej

 

Na podstawie art.26 ust.4 oraz art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo­rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami),  w związku z  art. 15 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działal­ności  pożytku pu­blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmia­nami) zarządzam co następuje

§1

 Dokonać wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych przez podmioty i organizacje poza­rzą­dowe na realizację następujących zadań samorządu gminy w zakresie edukacji ekologicz­nej w 2008 roku:

  I.      Edukacja ekologiczna mieszkańców Jeleniej Góry we współpracy z organizacjami i sto- warzysze­niami ekologicznymi w ramach społecznego EKO-FORUM.

II.      Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży popularyzująca poszanowanie zwierząt i opiekę nad zwierzętami

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Jerzy Łużniak

Zastępca Prezydenta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19.04.2008 roku na wykonanie w roku 2008 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.06.2008 12:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.06.2008 08:38