O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym /Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 ze zmianami/  oraz Uchwały Nr 180/XXVII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań  w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Mieście Jelenia Góra skierowany do klubów sportowych działających na terenie Jeleniej Góry zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 ze zmianami/ prowadzących działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym /Dz.U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298 ze zmianami/, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego - 600 000 złotych

II. Termin realizacji zadania - od daty podpisania umowy do 31.12.2008 roku.

III. Warunki przystąpienia do naboru wniosków.
1. Siedziba w granicach administracyjnych  Jeleniej Góry.
2. Licencja w określonej dyscyplinie sportu.
3. Odpowiednia baza i kadra szkoleniowa.
4. Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym  przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Udział klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym  niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszającą  ten związek międzynarodową organizację sportową                 w danej dyscyplinie sportu wymaga zgody właściwego  polskiego związku sportowego.
5. Szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku 2007 lub 2008.

IV. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotacje przyznaje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej we wniosku. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.   
5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
- zadania i zakupy inwestycyjne,
- remonty budynków,
- pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,
- budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
- działalność gospodarczą i polityczną.

 

V. Termin i miejsce składania wniosków.
1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58 w kopercie oznaczonej nazwą i adresem wnioskodawcy oraz z dopiskiem "nabór wniosków - sport kwalifikowany"
2. Wnioski należy składać w terminie do dnia 3 lipca 2008 roku, do godz. 15.30.
Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Jeleniej Górze a nie data stempla pocztowego.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 180/XXVII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Jeleniej Górze
4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Do wniosku należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
- aktualny statut  klubu,
- licencję klubu,
- zgodę właściwego polskiego związku sportowego, w przypadku udziału klubu sportowego  we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek  sportowy lub zrzeszająca ten związek międzynarodową organizację sportową.
7. Kserokopie będące załącznikami do wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

VI. Kryteria i tryb wyboru wniosków.
1. Przy wyborze wniosku brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- zawartość merytoryczna wniosku,
- kalkulacja  kosztów realizacji zadania,
- dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych,
- stosunek dotacji z budżetu Miasta Jeleniej Góry do całości kosztów przedsięwzięcia,
- posiadanie niezbędnej bazy do realizacji zadania,
- dysponowanie wykwalifikowaną kadrą szkoleniową,
- znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku 2007 lub 2008.
2. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie dotacji jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
3. Wykaz przyznanych dotacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Jeleniej Góry - strona www.jeleniagora.pl /Prawo Miejscowe, Ogłoszenia  Prezydenta/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.


Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Mieście Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.06.2008 08:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.06.2008 08:31

Rejestr zmian dokumentu