ZARZĄDZENIE NR 0151-668/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 czerwca 2008 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Na podstawie art.11 ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w związku z § 4 ust. 3 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. g załącznika do uchwały nr 147/XXII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2008 r.”, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznać dofinansowanie na realizację w 2008 roku zadań publicznych zlecanych
do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publiczne
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.06.2008 15:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.06.2008 15:24

Rejestr zmian dokumentu

18.06.2008 15:24 Edycja dokumentu (Ewa Kasińska)