ZARZĄDZENIE NR 0151-645/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje :

§ 1

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Północ”
w kwocie: 9.263,26 zł. (słownie złotych: dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy 26/100) należne od dłużnika Pani Jolanty Badach za lokal mieszkalny przy ul. Drzymały 6/3 w Jeleniej Górze.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-645/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21 maja 2008r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.06.2008 10:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.06.2008 10:23

Rejestr zmian dokumentu