O G Ł O S Z E N I E     n r     14 /d/G /2008

 

Prezydent  Miasta  Jeleniej  Góry  zaprasza  do  składania ofert na oddanie w dzierżawę na okres do 30.11.2009 r.   gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Miasta ,   ozn.  geod.  jako cz. dz. 67, Obr. Cieplice V, AM 2 , położonego  przy ul. Wolności 232 z przeznaczeniem na umieszczenie plansz reklamowych na ogrodzeniu zlokalizowanym na granicy przedmiotowej działki od ulic : Wolności i Marcinkowskiego.

 

Oferty pisemne winny zawierać:

 w przypadku osoby fizycznej

-             nazwisko i  imię , adres zamieszkania ,  nr dowodu osobistego, PESEL ,

-             aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej a w przypadku osoby bezrobotnej oświadczenie, iż wpis taki zostanie dostarczony z chwilą podjęcia przez nią działalności ( oryginały bądź kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

 w przypadku osoby prawnej

-             nazwę i siedzibę oferenta, aktualne dokumenty określające jego status prawny, w tym dane właściwego rejestru ( oryginały bądź kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

        charakterystykę prowadzonej  działalności,

oraz

-          propozycję stawki  miesięcznego  czynszu dzierżawnego  nie niższej niż : 21,48 zł/m2  reklamy netto,

-          dowód wpłaty wadium w wysokości 200,00 zł ,

-          oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Do czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%.

Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Wydziałem Urbanistyki Architektury i Budownictwa tut. Urzędu projektu reklamy. Lokalizacja tablic reklamowych nie może rodzić konfliktu z już istniejącymi reklamami ( zasłaniać ich) i nie może naruszać konstrukcji ogrodzenia.

Wszelkie nakłady poniesione przez dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy nie podlegają zwrotowi.

Oferty  należy składać w zaklejonych kopertach w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra – na stanowisku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Sudeckiej 29  - pokój nr 31 na  parterze ,    do dnia  1. 09. 2008 r.  do godz. 16.00.

Warunkiem  udziału  w  przeglądzie  ofert  jest  wpłata  wadium  w  wysokości 200,00 zł,  które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Jeleniej Górze w Banku  Millennium S.A. Oddział w Jeleniej Górze nr 97116022020000000060115681  lub w kasie tut. Urzędu  .

Wadium wniesione przez oferenta , którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet przyszłego czynszu  dzierżawnego, a wadia pozostałych oferentów podlegają zwrotowi.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylania się oferenta , którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez Prezydenta Miasta.

Oferty będą rozpatrywane w kolejności ich składania.

Szczegółowych informacji udziela Punkt Obsługi Interesanta przy ul. Sudeckiej nr 29, pok. nr 31, telefon 075-75-46-354 i  Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Ptasiej  2/3 , pokój 109 , telefon nr  075- 75-46-279.

 

 

 

  

 

Jelenia Góra, dnia    4.07.2008 r.                               PREZYDENT MIASTA

                                                                                          Jeleniej Góry

                                                                                    Marek Obrębalski

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Nr 14/d/G/2008 w sprawie składania ofert na dzierżawę gruntu niezabudowanego położonego przy ul. Wolności 232 z przeznaczeniem na umieszczenie plansz reklamowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.07.2008 13:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.07.2008 13:28

Rejestr zmian dokumentu