ZARZĄDZENIE NR  0151-798/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok 
w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały  Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 roku  w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

z tego:

w złotych

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

 

WYDATKI  ogółem :

129 503

129 503

 

 

 

z tego :

 

 

 

 

 

Zadania własne

129 503

129 503

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

105 668

105 668

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0

32 984

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

28 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4 296

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

688

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

0

957

 

 

4260

Zakup energii

 

957

 

80104

 

Przedszkola

6 511

16 484

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

16 484

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 524

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

852

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

135

 

 

80110

 

Gimnazja

0

24 754

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

21 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3 238

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

516

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

0

12 055

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

3 805

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

7 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 078

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

172

2

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

80130

 

Szkoły zawodowe

0

16 492

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

14 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 148

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

344

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7 897

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 897

 

 

80195

 

Pozostała działalność

91 260

1 942

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

77 040

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 890

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 888

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

442

1 942

 

 

 

 

 

 

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

23 835

23 835

 

85401

 

Świetlice szkolne

14 113

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 981

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 838

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

294

 

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

0

4 119

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 500

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

533

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

86

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

0

4 131

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 500

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

545

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

86

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

937

3 400

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

3 400

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

786

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

121

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

30

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

0

6 185

 

 

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

 

5 118

 

 

4560

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

 

1 067

3

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

85495

 

Pozostała działalność

8 785

6 000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 452

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 150

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

183

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6 000

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych

1.

Przychody

zwiększenia o kwotę

19 884

w tym

dotacja z budżetu

19 884

2.

Wydatki

zwiększenia o kwotę

19 884

w tym

wynagrodzenia osobowe

14 000

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

                                                                                         Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

 

                                                                                                      Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-798/V/08
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.10.2008 15:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.10.2008 15:01

Rejestr zmian dokumentu