ZARZĄDZENIE NR 0151-967/V/09

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  25 marca 2009  r.

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity      Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się likwidację drogi wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 41; AM-3; obręb Cieplice IV w jednostce ewidencyjnej 026101_1 Jelenia Góra-miasto, stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra i będącej we władaniu Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

§ 2

Działkę zlikwidowanej drogi wewnętrznej włączyć należy do Zasobów Gruntów Gminnych oraz oznaczyć jako zurbanizowane tereny niezabudowane.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 0151-967/V/09 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.11.2009 12:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.11.2009 10:30

Rejestr zmian dokumentu