ZARZĄDZENIE NR 0151-1087/V/09

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 lipca 2009 roku.

w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte na rzecz Gminy Jelenia Góra pod drogi publiczne.

Na podstawie:

-        art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami),

-        art. 98 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku ze zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Ustalić wysokość odszkodowania za nieruchomości gruntowe przejęte przez Gminę Jelenia Góra na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami:

1)      w kwocie 4.980,00 zł dla Pani Janiny Głowackiej za dz. nr 198/1, obręb Czarne II, AM 3 – pow. 52 m2, wartość 4.980,00 zł stanowiącą byłą własność Głowackiej Janiny - nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Czarnoleskiej, przejętej na własność Gminy Jelenia Góra na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry GN.BGM.74350-126/07 z dnia 17.01.2008r.

2)      w kwocie 82.990 zł dla „ULTIMA” sp. z o.o. za dz. nr 379/5, obręb Jelenia Góra I, AM 4 – pow. 732 m2, wartość 82.990 zł dla której było ustanowione prawo użytkowania wieczystego dla firmy „ULTIMA” sp. z o.o. - nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Chrobrego, przejętej na własność Gminy Jelenia Góra na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry GN.BGM.74350-147/07 z dnia 29.01.2008r.

2.      Środki przeznaczone na odszkodowanie za w/w nieruchomości gruntowe w wysokości łącznie 87.970,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) zarezerwowano w budżecie miasta w dziale 600 rozdziale 60016  § 6050.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 0151-1087/V/09 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte na rzecz Gminy Jelenia Góra pod drogi publiczne.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.11.2009 12:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.11.2009 10:31

Rejestr zmian dokumentu