ZARZĄDZENIE NR 0151-1086/V/09

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 lipca 2009 roku.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne.

Na podstawie:

-        art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami),

-        Uchwały Nr 74/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003 roku         w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz Miasta

zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Nabyć na rzecz Miasta Jelenia Góra prawo własności poniższych nieruchomości gruntowych:

1)      dz. nr 361/5, obręb Czarne II, AM 1 – pow. 54 m2, wartość 5.180,00 zł
stanowiąca własność Firmy Budowlanej „Flormo” Florczak Możwiło – Spółka Jawna - nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Malinowej

2)      dz. nr 206/19, obręb Czarne II, AM 3 – pow. 156 m2, wartość 12.800,00 zł stanowiąca własność Firmy Budowlanej „Flormo” Florczak Możwiło – Spółka Jawna - nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej

3)      dz. nr 37/8, obręb Czarne II, AM 4 – pow. 192 m2, wartość 14.730,00 zł stanowiąca współwłasność Bogdana Mackańca oraz Waldemara Florczaka - nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Poziomkowej

2.      Środki przeznaczone na zakup prawa własności w wysokości łącznie 32.710,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100) zarezerwowano w budżecie miasta w dziale 600 rozdziale 60016  § 6050.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 0151-1086/V/09 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.11.2009 12:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.11.2009 10:27

Rejestr zmian dokumentu