AB-5

­

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 239

e-mail: wuaib_um@jeleniagora.pl

 

A.B

A.B/5

 

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

 

WYDAWANIE „DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ”

1.

Miejsce składania wniosku:

Punkt Obsługi Interesanta – pokój nr 30 stanowisko nr 2 - ul. Sudecka  w Jeleniej Górze.

2.

Wymagane Druki:

1. Wniosek o pozwolenie na budowę (zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra  nfrastruktury z dnia 03.11.2004r. – Dz. U. Nr 242, poz. 2421);

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  (zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 roku (Dziennik Ustaw nr 242, poz. 2421).

3.

Wymagane załączniki:

1. 4 egzemplarze kompletnego projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami określonymi przepisami szczegółowymi;

2. Zaświadczenie o przynależności do odpowiednich izb samorządu zawodowego       inżynierów i architektów biorących udział w projektowaniu. Zaświadczenie musi mieć daty ważności zgodne z datami wykonywania projektu;

3. „Decyzja o warunkach zabudowy” gdy dla terenu na którym mają być prowadzone roboty budowlane nie ma aktualnego Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

4.

Opłaty:

Wysokość opłaty za decyzję o pozwoleniu na budowę jest inna dla każdego rodzaju robót, a określają tą wysokość przepisy Ustawy o opłatach skarbowych z dnia 16 listopada 2006r. Dz. U. Nr 225 z 8 grudnia 2006r. poz. 1635 ze zm.

5.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w 65 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie, to znaczy zawierającego wszystkie wymagane prawem składniki. Średni czas oczekiwania w jeleniogórskim urzędzie na Decyzję o pozwoleniu na budowę wynosi 30 dni. W wypadku konieczności uzupełnienia wniosku przez inwestora czas oczekiwania przez Urząd na uzupełnienie tego wniosku przedłuża termin.

6.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa przy ul. Sudeckiej 29 pok. 42

Referat Budownictwa. Decyzję zatwierdzają w imieniu Prezydenta Miasta:

-  Naczelnik Wydziału Magdalena Kwasiuk;

-  Kierownik Referatu Ireneusz Joks.

7

Tryb odwoławczy:

Od decyzji pozytywnej i negatywnej dla wnioskodawcy strony (dotyczy to nie tylko inwestora) mogą się odwoływać do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu

8.

Opłata za odwołanie:

            brak

9.

Podstawa prawna:

1. Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 roku (Dz. U z 2006 r.  nr 225 poz.1635;

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 roku (pozycja 2421); w sprawie wzoru wniosku i oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 roku).

10.

Uwagi:

Wnioski dotyczące spraw mieszkaniowych są zwolnione z opłat za podanie jak i za otrzymanie Decyzji o pozwoleniu na budowę.

zatwierdzony przez: Magdalena Kwasiuk - Naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa.
data zatwierdzenia: 14.07.2010r

sprawdzono aktualność dn. 12.08.2010r.

Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:AB-5
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2005 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.08.2010 12:37 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 14:38 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 12:26 Dodano załącznik "AB-0 - " (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 12:24 Usunięto załącznik AB0.doc (Magdalena Kwasiuk)
15.07.2010 13:47 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
15.07.2010 13:45 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
15.07.2010 12:51 Dodano załącznik "Wniosek o pozwolenie na budowę" (Magdalena Kwasiuk)
15.07.2010 12:50 Usunięto załącznik Wniosek o pozwolenie na budowę.doc (Magdalena Kwasiuk)
15.07.2010 12:49 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
18.02.2010 13:02 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
18.02.2010 12:57 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
11.01.2010 09:51 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
18.08.2009 15:52 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
17.08.2009 15:25 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
06.04.2009 16:02 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
01.07.2008 10:48 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
10.07.2007 15:15 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
02.07.2007 15:32 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
29.05.2007 12:56 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
30.04.2007 12:34 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.02.2007 14:39 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.02.2007 14:01 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.01.2007 14:28 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
31.10.2006 13:14 Dodano załącznik "Wniosek o pozwolenie na budowę.doc" (Mirosław Jaskólski)
31.10.2006 13:14 Dodano załącznik "AB0.doc" (Mirosław Jaskólski)
31.10.2006 13:13 Usunięto załącznik "AB0.doc" (Mirosław Jaskólski)
31.10.2006 13:12 Usunięto załącznik "wniosek o pozwolenie na budowę.doc" (Mirosław Jaskólski)
30.08.2006 12:30 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.12.2005 09:24 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.11.2005 12:53 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.09.2005 11:42 Dodano załącznik "AB0.doc" (Marcin Błażków)
30.09.2005 11:42 Dodano załącznik "wniosek o pozwolenie na budowę.doc" (Marcin Błażków)
30.09.2005 10:54 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)