K8

­

 

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jeleni a Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

 

WK

WK/8

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce.

 1.

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 4

 2.

Wymagane druki.

Wniosek właściciela o rejestracje pojazdu. Wniosek w załączeniu.

 3.

Wymagane załączniki.

Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).

Dowód wpłaty , o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie , jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. ( tzw. opłata recyklingowa )

Karta pojazdu, jeśli była wydana. 

Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju " samochód inny " , podrodzaj " czterokołowiec " ( kategoria homologacyjna L7e ) lub podrodzaj " czterokołowiec lekki " ( kategoria homologacyjna L6e ) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany  po raz pierwszy . Dokument taki wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu naczelnik urzędu celnego, natomiast sprzedawca jest obowiązany przekazać  go nabywcy .

lub

Dowód odprawy celnej przywozowej ( albo stosowna informacja na fakturze zamieszczona przez dealera ) jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebedącego członkiem Unii Europejskiej  i jest rejestrowany po raz pierwszy.

 4.

Dokumenty do wglądu.

Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna

Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 5.

Opłaty.

 

I. Opłaty urzędowe dokonywane po złożeniu wniosku w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe.

30 zł – tablica rejestracyjna motorowerowa.

40 zł – tablica rejestracyjna motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę

13,50 zł – pozwolenie czasowe.

18,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu.

12,50 zł – komplet znaków legalizacyjnych.

54 zł – dowód rejestracyjny.

2 zł – opłata ewidencyjna

 

II. Opłaty skarbowe

  • brak opłat

III. Opłata „ recyklingowa „ :

     

 Winna być dokonana  na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w wysokości  500 zł , na konto :  NFOŚiGW  w BGK III Oddział Warszawa

nr  65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Dowód wpłaty powinien zawierać  określone cechy identyfikacyjne – numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu , którego opłata dotyczy. .

 6.

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie – w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca

Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane wymagające postępowania wyjaśniającego.

 7.

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 4

 8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9.

Opłata za odwołanie.

  • brak opłat

 10.

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z póź. zm.).

Ustawa  z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz. U. Nr 25,  poz. 202 z póź. zmianami ) –

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 , Nr 186, poz. 1322 z póź. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 póź. zmianami.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz.421).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. nr 230 poz. 2302 z póź. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. Nr 210, poz. 1626)

 11.

Uwagi.

Sprawę rejestracji może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.

Przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.

Wymagane dokumenty do wniosku powinny być złożone w formie oryginału.

Informacja o nowych przepisach związanych z pierwszą rejestracja pojazdów od 1 stycznia 2006 r. .

        Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym , w brzmieniu   ustalonym ustawą  z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz. U.   Nr 25, poz. 202 z póź. zmianami ) – od dnia  1 stycznia 2006 r.  do pierwszej rejestracji pojazdu     wymagany jest : dowód wpłaty ,  o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o  recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi   zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, albo faktury zawierającej  takie oświadczenie , jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

Obowiązek ten dotyczy pojazdu kategorii M 1 lub N1 oraz trójkołowego pojazdu silnikowego, z wyłączeniem motocykla trójkołowego.

Pojazdem kategorii M1 jest samochód osobowy przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą . Pojazdem kategorii N 1 jest samochód ciężarowy mający dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 t.

Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci , zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji , wprowadzający pojazd jest obowiązany dołączyć do faktury wystawionej nabywcy pojazdu. Oświadczenie to może być złożone na fakturze. Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci powinno identyfikować wprowadzającego pojazd , podając jego nazwę , siedzibę i adres albo imię , nazwisko i adres.

Wprowadzający pojazd jest obowiązany dołączyć do faktury wystawionej nabywcy wymienione oświadczenie  lub dowód wpłaty , o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

       Dowód wpłaty jest dołączany do wniosku o rejestrację pojazdu w przypadku wprowadzającego nie więcej  niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym, który może nie zapewniać sieci zbierania pojazdów, oraz podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

      Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cechy identyfikacyjnej - numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, którego ta opłata dotyczy. W przypadku, gdy wprowadzający  pojazd, który nie zapewnia sieci dokonał zbycia pojazdu, obowiązany jest przekazać niezwłocznie  nabywcy pojazdu ww. dowód wpłaty.

       Powyżej omówione dokumenty od dnia 1 stycznia 2006 r. będą wymagane do pierwszej rejestracji  samochodu osobowego kategorii M1, samochodu ciężarowego kategorii N1 oraz trójkołowego pojazdu  silnikowego, z wyłączeniem motocykla trójkołowego. W praktyce wymóg ten powinien być stosowany  dla pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju, w rozumieniu  ustawy o recyklingu pojazdów  wycofanych z eksploatacji, od dnia 1 stycznia 2006 r

 

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 06.09..2010 r. .
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r
.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:K8
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2005 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.09.2010 14:01 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 12:56 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:13 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.11.2009 12:11 Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK od 2007 r..doc" (Marcin Błażków)
18.11.2009 12:01 Usunięto załącznik NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19, WK22.doc (Marcin Błażków)
10.08.2009 09:56 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:30 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:29 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:08 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:02 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:30 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:35 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:13 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:11 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:06 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 10:32 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:30 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 11:38 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.01.2007 08:05 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.01.2007 08:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
20.04.2006 13:02 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
20.04.2006 12:58 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
18.04.2006 13:51 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 15:27 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 14:22 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 09:53 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.12.2005 09:51 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.12.2005 07:58 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 07:49 Dodano załącznik "NOWY WNIOSEK WK 8 - 11 , WK 14, WK19, WK22.doc" (Marcin Błażków)
23.12.2005 11:00 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 12:31 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)