K25

­

 

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/25

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

 1.

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 11

 2.

Wymagane druki.

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy. Wniosek w załączeniu.

 3.

Wymagane załączniki.

 • Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (  REGON ).
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej  (NIP ).
 • Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.
 • Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwa,
 • Oświadczenie, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę , lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20.06.1997r. –Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności i dokumentów lub środowiska, Wzór oświadczenia w załączeniu
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych,
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami ( tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów).
 • Dowód wpłaty za wydanie licencji.
 • Pełnomocnictwo ( tylko, gdy strona nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

 4.

Dokumenty do wglądu.

Dowód osobisty

 5.

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566 z dopiskiem za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

Za wydanie licencji krajowego transportu drogowego osób:

 • 700 zł + 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd + 1% za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – na okres od 2 do 15 lat
 • 800 zł + 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd + 1% za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – na okres od 15 do 30 lat
 • 900 zł + 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd + 1% za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – na okres od 30 do 50 lat

Za wydanie licencji krajowego transportu drogowego rzeczy:

 • 800 zł + 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd + 1% za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – na okres od 2 do 15 lat
 • 900 zł + 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd + 1% za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – na okres od 15 do 30 lat
 • 1000 zł + 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd + 1% za wypis do każdego zgłoszonego pojazdu – na okres od 30 do 50 lat

II. Opłaty skarbowe

- brak opłat

 6.

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie

Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane

 7.

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 11

 8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9.

Opłata za odwołanie.

- brak  opłat

 10.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem  transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z 2007 r. z póż.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612 z 2004 r.)

 11.

Uwagi.

Licencje wydawane są na okres od 2 do 50 lat.

 data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 04.01.2008 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:K25
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2005 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.09.2010 14:11 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:29 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 20:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 10:12 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:36 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:42 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:13 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:37 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 12:13 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:45 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:54 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:56 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.01.2008 08:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.01.2008 08:25 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:43 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:32 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 09:06 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 21:02 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
30.12.2005 11:16 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 09:25 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:36 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:27 Dodano załącznik "Wniosek licencja Transport WK25.doc" (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:27 Dodano załącznik "Oświadczenia LIC.OS-RZE. WK 25.doc" (Marcin Błażków)
23.12.2005 14:31 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 13:51 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)