w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Wykonanie i dostawę w 2007r.tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału K

­

             Zarządzenie Nr  0151-10/V/06                

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Wykonanie i dostawę w  2007 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału

Komunikacji Urzędu Miasta  Jelenia Góra „

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  /tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie i dostawę w  2007 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta  Jelenia Góra”,   powołuję  komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący          -  Jan Wójcik –    Naczelnik Wydziału Komunikacji         

Wiceprzewodniczący  -  Henryk Tęcza – Naczelnik Wydziału Obsługi Technicznej

Sekretarz                     -  Stanisław Kirwiel -  Inspektor Wydziału Komunikacji

Członkowie                 -  Lidia Raszewska -  Inspektor Wydziału Komunikacji

                                  -   Józef Skrzypiec -  Inspektor Wydziału Komunikacji

Komisja  działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-10/V/06

                                                                                  Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 

                                                                                  z dnia 13 grudnia 2006 r.

REGULAMIN  PRACY  KOMISJI  PRZETARGOWEJ

1.    Komisja działa na podstawie Zarządzenia Nr 0151—10/V/06 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2006 r. w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 2006 r. Dz.U, Nr 164, poz. 1163 z  późniejszymi zmianami./ oraz  przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie  oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

2.      Komisja  rozpoczyna działalność z dniem  upływu terminu do składania ofert, a kończy z dniem zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.      Członek Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

4.      Komisja pracuje w składzie minimum 3 członków Komisji.

5.      Pracami  Komisji kieruje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji.

6.      Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

a/  publiczne otwarcie ofert,

      b/ odebranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w  art.17 ust 2 ustawy Prawo           zamówień publicznych  

      c/  wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,

      d/  podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

      e/  nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie           zamówienia publicznego,

      f/ informowanie Prezydenta Miasta o problemach związanych z pracami Komisji w toku          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7.  Do zadań Sekretarza  Komisji  należy w szczególności prowadzenie  dokumentacji z         postępowania  o  udzielenie   zamówienia  publicznego.

8.  W przypadku nieobecności  Sekretarza Komisji  Prezydent Miasta Jeleniej Góry powołuje       jego zastępcę  spośród członków Komisji.

9    Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego      w  szczególności:

a/   dokonuje publicznego otwarcia ofert,

b/   ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskuje do  Prezydenta       Miasta Jeleniej Góry o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą.

c/  wnioskuje do Prezydenta miasta Jeleniej Góry o odrzucenie oferty w przypadkach          przewidzianych ustawą,

d/   ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,

-2-

e/ przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o         unieważnienie postępowania,

f/  przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt rozstrzygnięcia       protestu.

10. Procedurę otwarcia ofert może przeprowadzić Przewodniczący Komisji lub          Wiceprzewodniczący Komisji w obecności co najmniej 3 członków Komisji w tym          Sekretarza Komisji.

11. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 93 Ustawy – Prawo         zamówień publicznych, Komisja występuje do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  o         unieważnienie postępowania.  Pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierać          wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać okoliczności, które spowodowały           konieczność   unieważnienia postępowania.

12. Protest na czynności podjęte przez zamawiającego, złożony przez wykonawców,         Przewodniczący Komisji  przekazuje, wraz ze stanowiskiem Komisji  do rozpatrzenia          Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

13.   Niezwłocznie po zapoznaniu się Komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi          przez  wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków         członkowie    Komisji składają pisemne oświadczenie  o zaistnieniu lub braku istnienia        okoliczności, o  których mowa w art. 17  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

14. Czynności podjęte w postępowaniu przez członka  Komisji po powzięciu przez niego         wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w  art. 17 Ustawy  Prawo         zamówień  publicznych, są nieważne.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Wykonanie i dostawę w 2007r.tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału K
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Jan Wójcik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2006 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.12.2006 12:30 Utworzenie dokumentu. (Jan Wójcik)