Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla dzielnicy Cieplice

­

 

ZARZĄDZENIE NR 0151 – 4/V/06

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 11 GRUDNIA  2006 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze rozpatruje się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151 – 4/V/06

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 11 grudnia  2006 r.

 

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Rozstrzygnięcie dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze.

 

Lp.

Autor uwag

Treść uwag

Uwagi uwzględnione

Uwagi

nieuwzględnione

Uwagi, wyjaśnienia dodatkowe

1.

Wojciech Jankowski

Anna Jankowska

ul. Staszica 3a

58-560 Jelenia Góra

 

 1. odstąpić od przebudowy ul. Podgórzyńskiej (wg planu KD/Z.3),
 2.  odstąpić od budowy przedłużenia ul. Staszica w sąsiedztwie osiedla Miłosza (KD/Z.3),
 3. odstąpić od budowy przedłużenia ul. Pułaskiego od ul. Cieplickiej w kierunku ul. Sobieszowskiej (KDL.5),
 4. wprowadzić w Cieplicach ruch uspokojony,
 5. sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu przez autorów uwagi o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,
 6. sprzeciw wobec zamiaru prowadzenia odcinka obwodnicy południowej  przez uzdrowisko Cieplice śladem ul. Staszica,

 

Odpowiedź na pismo Urzędu Miasta (A.U. 7321-167/06):

 1. sprzeciw wobec budowy obwodnicy południowej, która miałaby przebiegać ulicą Staszica,
 2. sprzeciw wobec budowy przejścia dla pieszych nad jezdnią dzielącą Park Zdrojowy i Park Norweski,
 3. sprzeciw wobec zabudowy terenów położonych pomiędzy ul. Staszica a wałem przeciwpowodziowym,
 4. zgoda na likwidację linii autobusowej w ul. Staszica

 

 

 

Ad. 4

uwaga uwzględniona w części, w zakresie opisanym w rubryce uwagi

Ad. 1,2

Projektowana korekta przebiegu i przedłużenie ulicy do ul. Cieplickiej ma na celu przejęcie części ruchu kołowego prowadzonego ciągiem ulic Pułaskiego – Cieplicka. Przy ulicach tych zlokalizowanych jest 58 budynków, (z czego blisko połowa to budynki wielorodzinne) w większości położone w odległości nie przekraczającej 6,00m od krawędzi jezdni. Planowane inwestycje Pod Wałami wygenerują nowe obciążenia komunikacyjne, które przy braku połączeń alternatywnych będą musiały być wyprowadzone z uzdrowiska tym jedynym ciągiem ulic. Uwzględnienie uwagi byłoby więc błędem funkcjonalnym, zwłaszcza, że zapropo-nowane w projekcie planu połączenie odsunięte jest od zabudowy istniejącej na minimum 25,00m, a liczba przyległych posesji w stanie istniejącym to jedynie 19 domów jednorodzin-nych + prawosławny dom opieki, a docelowo 30

Ad. 3

Uwagi nieuwzględnione. Planowane ulice mają na celu zintegrowanie terenów położonych po obu stronach rzeki Kamiennej, rewitalizację zaniedbanych w dużej mierze terenów lewobrzeżnych, a także łatwiejszy dojazd do uzdrowiska od strony północnej. Powiązania te służą więc usprawnieniu ruchu w obrębie uzdrowiska i uczytelnieniu  połączeń komunikacyjnych  w perspektywie nowych inwestycji na wskazanych w projekcie planu rezerwach terenowych a także ułatwieniu dostępu z uzdrowiskowej części Cieplic w kierunku planowanych terenów sportowo – rekreacyjnych, w tym basenów termalnych.

Ad. 9

Wykluczenie zabudowy wiązałoby się z koniecznością zaspokojenia ewentualnych roszczeń finansowych właściciela terenu z tyt. obniżenia wartości nieruchomości,

ad.5, 10

Ciąg ulic Podgórzyńska – Staszica – Pułaskie-go – Cieplicka w stanie istniejącym ma klasę „Z” ze względu na charakter funkcjonalny (droga powiatowa) oraz wielkość obszaru obsługi i obniżenie tej klasy jest nieuzasadnione zwłaszcza w kontekście planowanych w sąsiedztwie inwestycji a także niezgodne z ustaleniami suikzp. 

Do autorów uwag skierowano pismo znak A.I. 7321-167/06 z dnia 15 listopada 2006r. o uzupełnienie uwagi dot. wprowadzenia ruchu uspokojonego i wynikającej z tego ewentualnej likwidacji linii autobusowych i w odpowiedzi Wnoszący wyraził zgodę na likwidację linii autobusowej w ul. Staszica (uwaga pkt 10), co potraktowano jako uwagę - wniosek o wprowadzenie ruchu uspokojonego na tym ciągu.

Ad. 1,2,4,10

Ustalenia dla drogi KD/Z.3 zostały skorygowane w zakresie geometrii poprzez wprowadzenie zapisu o zwężeniu jezdni do 6,00m, co odpowiada parametrom ulic klasy „L” (lokalnych).Obie korekty wpłyną na uspokojenie ruchu a tym samym częściowe uwzględnienie uwag.

Ad. 6, 7

W obszarze objętym planem nie przewiduje się prowadzenia żadnej drogi o charakterze obwodnicy. Projektowana obwodnica południowa miasta przebiega poza tym obszarem.

Ad. 8

Projekt planu nie zawiera ustalenia dotyczącego budowy przejścia dla pieszych nad jezdnią dzielącą Park Zdrojowy i Park Norweski, tylko zapis o wymogu budowy przejścia bezkolizyjnego.  Ustalenie to może być zrealizowane poprzez różne rozwiązania architektoniczne, jednak w każdym przypadku dostępne dla osób niepełnospraw-nych, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych.

Ad.9

Projekt planu ogranicza zakres wykorzystania terenu „pod wałami” wyłącznie do funkcji związanych z lecznictwem uzdrowiskowym

2.

Bolesław Rybarczyk

Ul. Staszica 2

58-560 Jelenia Góra

 1. odstąpić od przebudowy ul. Podgórzyńskiej (wg planu KD/Z.3),
 2. odstąpić od budowy przedłużenia ul. Staszica w sąsiedztwie osiedla Miłosza (KD/Z.3),
 3. odstąpić od budowy przedłużenia ul. Pułaskiego od ul. Cieplickiej w kierunku ul. Sobieszowskiej (KDL.5),
 4.  wprowadzić w Cieplicach ruch uspokojony

j.w.

Ad. 1,2

Projektowana korekta przebiegu i przedłużenie ulicy do ul. Cieplickiej ma na celu usprawnienie i przejęcie części ruchu kołowego prowadzo-nego ciągiem ulic Pułaskiego – Cieplicka. Planowane inwestycje Pod Wałami wygenerują nowe obciążenia komunikacyjne, które przy braku połączeń alternatywnych będą musiały być wyprowadzone z uzdrowiska tym jedynym ciągiem ulic. Uwzględnienie uwagi byłoby więc błędem funkcjonalnym, zwłaszcza, że zaproponowane w projekcie planu połączenie odsunięte jest od zabudowy istniejącej (osiedle Miłosza) na minimum 25,00m, a liczba przyległych posesji w stanie istniejącym to jedynie 19 domów jednorodzinnych  + prawosławny dom opieki, a docelowo – 30. Wzdłuż ul. Pułaskiego i Cieplickiej jest 58 budynków, (z czego blisko połowa to budynki wielorodzinne) w większości położone w odległości nie przekraczającej 6,00m od krawędzi jezdni.

Ad. 3

Planowane ulice mają na celu zintegrowanie terenów położonych po obu stronach rzeki Kamiennej, rewitalizację zaniedbanych w dużej mierze terenów lewobrzeżnych, a także łatwiejszy dojazd do uzdrowiska od strony północnej. Powiązania te służą więc usprawnieniu ruchu w obrębie uzdrowiska i uczytelnieniu  połączeń komunikacyjnych  w perspektywie nowych inwestycji na wskazanych w projekcie planu rezerwach terenowych a także ułatwieniu dostępu z uzdrowiskowej części Cieplic w kierunku planowanych terenów sportowo – rekreacyjnych, w tym basenów termalnych. 

Ad.4

Ustalenia dla drogi KD/Z.3 zostały skorygowane w zakresie geometrii oraz poprzez wprowadzenie zapisu o zwężeniu jezdni do 6,00m, co odpowiada parametrom ulic klasy „L” (lokalnych).Obie korekty wpłyną na uspokojenie ruchu a tym samym częściowe uwzględnienie uwagi.

Pozostałe projektowane ulice mają klasę „L”.

 

3.

Alfreda Skrzydlewska

ul. Staszica 2

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

4.

St. Filipowska

ul. Staszica 1/1

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

5.

Teresa i Roman Bobieni

ul. Staszica 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

6.

Krystyna Sylwestrzak

ul. Staszica 4

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

7.

Edward Adamiak

Bogdan Adamiak

ul. Staszica 6

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

8.

Halina Kot

ul. Miłosza 23

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

9.

Sławomir Zgondek

ul. Miłosza 17

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

10.

Ryszard Brawański

Ul. Tabaki 63

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

11.

Ewa Pelzer

Ul. Pułaskiego 19

58-560 Jelenia Góra

 1. odstąpić od budowy przedłużenia ul. Staszica w sąsiedztwie osiedla Miłosza (KD/Z.3),
 2. projektowaną rozbudowę osiedla Miłosza obsłużyć od strony ul. Pułaskiego drogami ojazdowymi,
 3. odstąpić od budowy przedłużenia ul. Pułaskiego od ul. Cieplickiej w kierunku ul. Sobieszowskiej (KDL.5),
 4.  wprowadzić ruch uspokojony w obszarze Cieplic

Odpowiedź na pismo Urzędu Miasta (A.U. 7321-167/06):

 1. Wyjaśnienie, że  chodzi o przedłużenie

        ul. Staszica w kierunku ul. Cieplickiej

        wzdłuż ogrodów działkowych,

Ad. 4,5

uwagi uwzględnione w części, w zakresie opisanym w rubryce „uwagi”

Ad. 1,2

Uwagi nie uwzględnione. Projektowana ulica ma na celu przejęcie części ruchu kołowego prowadzonego ciągiem ulic Pułaskiego – Cieplicka. Przy ulicach tych zlokalizowanych jest 58 budynków, (z czego blisko połowa to budynki wielorodzinne) w większości położone w odległości nie przekraczającej 6,00m od krawędzi jezdni. Planowane inwestycje Pod Wałami wygenerują nowe obciążenia komunikacyjne, które przy braku połączeń alternatywnych będą musiały być wyprowadzone z uzdrowiska tym jedynym ciągiem ulic. Uwzględnienie uwagi byłoby więc błędem funkcjonalnym, zwłaszcza, że zaproponowane w projekcie planu połączenie odsunięte jest od zabudowy istniejącej (osiedla Miłosza) na minimum 25,00m, a liczba przyległych posesji w stanie istniejącym to jedynie 19 domów jednorodzinnych  + prawo-sławny dom opieki, a docelowo – 30.

Ad. 3

Uwaga nieuwzględniona. Planowana ulica ma na celu zintegrowanie terenów położonych po obu stronach rzeki Kamiennej, rewitalizację zaniedbanych w dużej mierze terenów lewo-brzeżnych, a także łatwiejszy dojazd do uzdro-wiska od strony północnej. Powiązania te służą więc usprawnieniu ruchu w obrębie uzdrowiska i uczytelnieniu  połączeń komunikacyjnych  w perspektywie nowych inwestycji na wskazanych w projekcie planu rezerwach terenowych a także ułatwieniu dostępu z uzdrowiskowej części Cieplic w kierunku planowanych terenów sportowo – rekreacyjnych, w tym basenów termalnych.

Ad.4

Do autora uwagi skierowano pismo znak A.I. 7321-167/06 z dnia 15 listopada 2006r. o uzupełnienie uwagi dot. wprowadzenia ruchu uspokojonego i wynikającej z tego ewentualnej likwidacji linii autobusowych i nie otrzymano odpowiedzi, w związku z czym uwaga ni podlega rozpatrzeniu

Ad. 5

Ustalenia dla drogi KD/Z.3 zostały skorygowane w zakresie geometrii oraz  poprzez wprowadzenie zapisu o zwężeniu jezdni do 6,00m dla uspokojenia ruchu co odpowiada parametrom ulic klasy „L” (lokalnych).

Pozostałe projektowane ulice mają klasę „L”.

 

 

12.

Jolanta Łabiuk

Ul. Pułaskiego 15/1

58-560 Jelenia Góra

 1. odstąpić od budowy przedłużenia ul. Staszica w kierunku ul.Cieplickiej (KD/Z.3),
 2. odstąpić od budowy przedłużenia ul. Pułaskiego od ul. Cieplickiej w kierunku ul. Sobieszowskiej (KDL.5),
 3.  wprowadzić ruch uspokojony w obszarze Cieplic

 

Ad. 1

Uwaga nie uwzględniona. Projektowana ulica ma na celu przejęcie części ruchu kołowego prowadzonego ciągiem ulic Pułaskiego – Cieplicka. Przy ulicach tych zlokalizowanych jest 58 budynków, (z czego blisko połowa to budynki wielorodzinne) w większości położone w odległości nie przekraczającej 6,00m od krawędzi jezdni. Planowane inwestycje Pod Wałami wygenerują nowe obciążenia komunikacyjne, które przy braku połączeń alternatywnych będą musiały być wyprowadzone z uzdrowiska tym jedynym ciągiem ulic. Uwzględnienie uwagi byłoby więc błędem funkcjonalnym, zwłaszcza, że zaproponowane w projekcie planu połączenie odsunięte jest od zabudowy istniejącej na minimum 25,00m, a liczba przyległych posesji w stanie istniejącym to jedynie 19 domów jednorodzinnych  + prawosławny dom opieki, a docelowo – 30.

Ad. 2

Uwaga nie uwzględniona. Planowana ulica ma na celu zintegrowanie terenów położonych po obu stronach rzeki Kamiennej, rewitalizację zaniedbanych w dużej mierze terenów lewobrzeżnych, a także łatwiejszy dojazd do uzdrowiska od strony północnej. Powiązania te służą więc usprawnieniu ruchu w obrębie uzdrowiska i uczytelnieniu  połączeń komunikacyjnych  w perspektywie nowych inwestycji na wskazanych w projekcie planu rezerwach terenowych a także ułatwieniu dostępu z uzdrowiskowej części Cieplic w kierunku planowanych terenów sportowo – rekreacyjnych, w tym basenów termalnych.

Do autora uwagi skierowano pismo znak A.I. 7321-167/06 z dnia 15 listopada 2006r. o uzupełnienie uwagi dot. wprowadzenia ruchu uspokojonego i wynikającej z tego ewentualnej likwidacji linii autobusowych i nie otrzymano odpowiedzi, w związku z czym uwaga ni podlega rozpatrzeniu

Ad. 3

Ustalenia dla drogi KD/Z.3 zostały skorygowane w zakresie geometrii oraz  poprzez wprowadzenie zapisu o zwężeniu jezdni do 6,00m dla uspokojenia ruchu co odpowiada parametrom ulic klasy „L” (lokalnych).

Pozostałe projektowane ulice mają klasę „L”.

 

13.

Łucja Harasimowicz

Ul. Pułaskiego 17

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

14.

Artur Ratyński

Ul. Pułaskiego 21

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

15.

Paweł Pieńkowski

Ul. Pułaskiego 24

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

16.

Adam Walicki

Ul. Pułaskiego 26

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

17.

Irena Walczak

Ul. Pułaskiego 29

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

18.

Ryszard Lasak

Ul. Pułaskiego 35

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

19.

Stanisław Bukała

Plac Cichy 4

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

20.

Barbara Wrzal

Plac Cichy 5

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

21.

Kazimierz Bernasik

Plac Cichy 7

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

22.

Małgorzata Roszkiewicz

Plac Cichy 9

j.w.

 

j.w.

j.w.

23.

Jadwiga Brylińska

Ul. Tabaki 26

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

24.

Grażyna Gierałtowska – Drozd

Ul. Staszica 10

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

25.

Stanisław  Stec

Ul. Czarneckiego 22

58-560 Jelenia Góra

j.w.

 

j.w.

j.w.

26.

Danuta i Alfred Peter

Ul. Staszica 18

58-560 Jelenia Góra

Uwagi pkt 1-3 j.w.

 

Odpowiedź na pismo Urzędu Miasta (A.U. 7321-167/06):

 1. Wyjaśnienie, że  chodzi o przedłużenie

        ul. Staszica w kierunku ul. Cieplickiej

                wzdłuż ogrodów działkowych,

Ad.3

uwaga uwzględniona w części, w zakresie opisanym w rubryce „uwagi”

j.w.

Ustalenia dla drogi KD/Z.3 zostały skorygowane w zakresie geometrii oraz  poprzez wprowadzenie zapisu o zwężeniu jezdni do 6,00m dla uspokojenia ruchu co odpowiada parametrom ulic klasy „L” (lokalnych).

Pozostałe projektowane ulice mają klasę „L”.

27.

Bogdan Kunkiewicz

Ul. Miłosza 26

58-560 Jelenia Góra

 1. odstąpić od budowy przedłużenia ul. Staszica w sąsiedztwie osiedla Miłosza, zastępując go ciągiem pieszo – rowerowym,
 2. projektowaną rozbudowę osiedla Miłosza obsłużyć od strony ul. Pułaskiego drogami dojazdowymi,
 3. Prostolinijny układ drogi KD/Z.3 będzie zachęcał kierowców do szybkiej jazdy

Ad. 3

Uwaga uwzględniona w części, w zakresie opisany  w rubryce „uwagi”

Uwagi nieuwzględnione:

Ad. 1.

Rezygnacja z budowy przedmiotowej drogi jest niezgodna z suikzp. Ponadto projektowana ulica ma na celu przejęcie części ruchu kołowe-go prowadzonego ciągiem ulic Pułaskiego – Cieplicka. Przy ulicach tych zlokalizowanych jest 58 budynków, (z czego blisko połowa to budynki wielorodzinne) w więszości położone w odległości nie przekraczającej 6,00m od krawędzi jezdni. Planowane inwestycje Pod Wałami wygenerują nowe obciążenia komunikacyjne, które przy braku połączeń alternatywnych będą musiały być wyprowa-dzone z uzdrowiska tym jedynym ciągiem ulic. Uwzględnienie uwagi byłoby więc błędem funkcjonalnym, zwłaszcza, że zaproponowane w projekcie planu połączenie odsunięte jest od zabudowy istniejącej (osiedle Miłosza) na mini-mum 25,00m, a liczba przyległych posesji w stanie istniejącym to jedynie 19 domów jedno-rodzinnych  + prawosławny dom opieki, a doce-lowo – 30.

Ad. 2

Projektowana obsługa nowych terenów mieszkaniowych w rejonie osiedla Miłosza wewnętrznymi ciągami pieszo – jezdnymi nie została zakwestionowana przez właścicieli terenów i jest wystarczającym rozwiązaniem

Ustalenia dla drogi KD/Z.3 zostały skorygowane w zakresie geometrii, skracając odcinek prosty oraz  poprzez wprowadzenie zapisu o zwężeniu jezdni do 6,00m dla uspokojenia ruchu co odpowiada parametrom ulic klasy „L” .

 

28.

Christian Brunheim

Ul. Miłosza 10

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

29.

Magdalena Łukaszewska

ul. Miłosza 29

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

30.

Barbara i Leszek Totoń

Ul. Miłosza 27

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

31.

Elżbieta i Arkadiusz Korzeniowskcy

Ul. Miłosza 44

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

32.

Teresa Mitsatsos

Gomes Mitsatsos

Ul. Miłosza 16

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

33.

Zofia Kolenda Parakiel

Bogdan Kolenda Parakiel

Ul. Miłosza 14

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

34.

Eva, Richard Kordecki

Ul. Miłosza 20

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

35.

Alina i Wacław Majewscy

Ul. Miłosza 24

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

36.

Andrzej Cyruliński

Ul. Miłosza 42

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

37.

Prawosławny Dom Opieki pw. Św. Stefana

Ul. Cieplicka 70a

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

38.

Maria Biardzka

Ul. Miłosza 28

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

39.

Jerzy Kisiel

Ewa Czerwińska - Kisiel

Ul. Miłosza 12

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

40.

Janusz Konkol

Danuta Garbaczow

Ul. Miłosza 38

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

41.

Barbara, Marek Bednarscy

Ul. Miłosza 34

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

42.

Wojciech Łyczek

Jolanta Łyczek

Ul. Miłosza 32

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

43.

Barbara i Adam Żukowscy

Ul. Miłosza 31

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

44.

Alicja, Anna Gierdal

Ul. Miłosza 8a

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

45.

Karina Kurkova

Robert Kurek

Ul. Miłosza 35

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

46.

Barbara i Marek Bartosiewicz

Ul. Miłosza 25a

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

47.

Andrzej Hanc

Ul. Miłosza 8b

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

48.

Marianna Mener

Ul. Staszica 3B

58-560 Jelenia Góra

 1. sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu przez autorkę uwagi o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,
 2.  sprzeciw wobec zamiaru prowadzenia odcinka obwodnicy południowej  przez uzdrowisko Cieplice śladem ul. Staszica,
 3. wniosek o likwidację w projekcie planu projektowanych odcinków drogi oznaczonej symbolem KD/Z.3,
 4. sprzeciw wobec budowy przedłużenia ul. Pułaskiego do ul. Sobieszowskiej (KD/L.5)

Odpowiedź na pismo Urzędu Miasta (A.U. 7321-167/06):

 1. sprzeciw wobec budowy obwodnicy po łudniowej w  śladzie ul. Staszica,
 2. zastrzeżenia co do budowy przejścia dla pieszych łączącego Park Zdrojowy i Norweski nad ulicą
 3. sprzeciw wobec zabudowy terenu pomiędzy ul. Staszica i wałami

 

Ad. 1,3

Uwaga nieuwzględniona

Ciąg ulic Podgórzyńska – Staszica – Pułaskie-go – Cieplicka w stanie istniejącym ma klasę „Z” ze względu na charakter funkcjonalny (droga powiatowa) oraz wielkość obszaru obsługi i obniżenie tej klasy jest nieuzasadnione zwłasz-cza w kontekście planowanych w sąsiedztwie inwestycji.

Projektowana korekta przebiegu i przedłużenie ulicy do ul. Cieplickiej ma na celu przejęcie części ruchu kołowego prowadzonego ciągiem ulic Pułaskiego – Cieplicka. Przy ulicach tych zlokalizowanych jest 58 budynków, (z czego blisko połowa to budynki wielorodzinne) w większości położone w odległości nie przekra-czającej 6,00m od krawędzi jezdni. Planowane inwestycje Pod Wałami wygenerują nowe obciążenia komunikacyjne, które przy braku połączeń alternatywnych będą musiały być wyprowadzone z uzdrowiska tym jedynym ciągiem ulic. Uwzględnienie uwagi byłoby więc błędem funkcjonalnym, zwłaszcza, że zaproponowane w projekcie planu połączenie odsunięte jest od zabudowy istniejącej (osiedle Miłosza) na minimum 25,00m, a liczba przyległych posesji w stanie istniejącym to jedynie 19 domów jednorodzinnych  + prawosławny dom opieki, a docelowo – 30.

Ad. 4

Planowana ulica ma na celu zintegrowanie terenów położonych po obu stronach rzeki Kamiennej, rewitalizację zaniedbanych w dużej mierze terenów lewobrzeżnych, a także łatwiejszy dojazd do uzdrowiska od strony

północnej. Powiązania te służą więc usprawnieniu ruchu w obrębie uzdrowiska i uczytelnieniu  połączeń komunikacyjnych  w perspektywie nowych inwestycji na wskazanych w projekcie planu rezerwach terenowych a także ułatwieniu dostępu z uzdrowiskowej części Cieplic w kierunku planowanych terenów sportowo – rekreacyjnych, w tym basenów termalnych.

Ad. 7

Wykluczenie zabudowy wiązałoby się z koniecznością zaspokojenia ewentualnych roszczeń finansowych właściciela terenu z tyt. obniżenia wartości nieruchomości,

 

Do autorki uwag skierowano pismo znak A.I. 7321-167/06 z dnia 15 listopada 2006r. o uzupełnienie uwagi dot. wprowadzenia ruchu uspokojonego i wynikającej z tego ewentualnej likwidacji linii autobusowych.  Odpowiedź na pismo zawierała uwagi nr 5-7

Ad. 1

Autorka uwagi nie składała wniosku do planu

Ad. 2,5

W obszarze objętym planem nie przewiduje się prowadzenia żadnej drogi o charakterze obwodnicy. Projektowana obwodnica południowa miasta przebiega poza tym obszarem.

Ad. 6

Projekt planu nie zawiera ustalenia dotyczącego budowy przejścia dla pieszych nad jezdnią dzielącą Park Zdrojowy i Park Norweski, tylko zapis o wymogu budowy przejścia bezkolizyjnego.  Ustalenie to może być zrealizowane poprzez różne rozwiązania architektoniczne, jednak w każdym przypadku dostępne dla osób niepełnospraw-nych, zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych.

Ad.7

Projekt planu ogranicza zakres wykorzystania terenu „pod wałami” wyłącznie do funkcji związanych z lecznictwem uzdrowiskowym

 

49.

Artur Mener

Ul. Staszica 3B

58-560 Jelenia Góra

 1. sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,
 2. sprzeciw wobec zamiaru prowadzenia odcinka obwodnicy południowej  przez uzdrowisko Cieplice śladem ul. Staszica,
 3. wniosek o likwidację w projekcie planu projektowanych odcinków drogi oznaczonej symbolem KD/Z.3,
 4. sprzeciw wobec budowy przedłużenia ul. Pułaskiego do ul. Sobieszowskiej (KD/L.5)

Odpowiedź na pismo Urzędu Miasta (A.U. 7321-167/06):

 1. sprzeciw wobec budowy obwodnicy po łudniowej w  śladzie ul. Staszica,
 2. zastrzeżenia co do budowy przejścia dla pieszych łączącego Park Zdrojowy i Norweski nad ulicą,
 3. sprzeciw wobec zabudowy terenu pomiędzy ul. Staszica i wałami

 

j.w.

j.w.

50.

Przemysław Mener

Ul. Staszica 3B

sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,

 

 

Uwaga nieuwzględniona. Ciąg ulic

Podgórzyńska – Staszica – Pułaskiego – Cieplicka w stanie istniejącym ma klasę „Z” ze względu na charakter funkcjonalny (droga powiatowa) oraz wielkość obszaru obsługi i obniżenie tej klasy jest nieuzasadnione zwłaszcza w kontekście planowanych w sąsiedztwie inwestycji.

Autor uwagi nie składał wniosku do planu, natomiast sprzeciwia się nie uwzględnieniu wniosku osób trzecich

51.

Jadwiga Pietrzyńska

Ul. Narutowicza 8

58-560 Jelenia Góra

sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu przez autorkę uwagi o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,

 

j.w.

Autorka uwagi nie składała wniosku do planu

 

52.

Ewa i Jerzy Malinga

ul. Tabaki 49

58-560 Jelenia Góra

sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,

 

j.w.

Autorzy uwagi nie składali wniosku do planu, natomiast sprzeciwia się nie uwzględnieniu wniosku osób trzecich

53.

Elżbieta Maria Gleń – Cygun

ul. Tabaki 57

58-560 Jelenia Góra

sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu przez autorkę uwagi o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,

 

j.w.

Autorzy uwagi nie składaki wniosku do planu

54.

Henryk Popielczyk

Ul. Cervi 23

58-560 Jelenia Góra

sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,

 

 

j.w.

Autor uwagi nie składał wniosku do planu, natomiast sprzeciwia się nie uwzględnieniu wniosku osób trzecich

55.

Alicja Józefczyk

Ul. Tabaki 59

58-560 Jelenia Góra

sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu przez autorkę uwagi o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,

 

j.w.

Autor uwagi nie składał wniosku do planu

 

56.

Krzysztof Popowski

Ul. Pułaskiego 9/5

58-560 Jelenia Góra

sprzeciw wobec nie uwzględnienia wniosku złożonego do projektu planu przez autora uwagi o obniżenie klasy projektowanej drogi w ul. Staszica,

 

j.w.

Autorka uwagi nie składała wniosku do planu

 

57.

Beata Kunkiewicz, ul. Miłosza 26

58-560 Jelenia Góra

1.        główny układ komunikacyjny dla Cieplic

winien  być oparty na następujących ulicach głównych i  zbiorczych:

a)       Wolności, Dworcowej, Sobieszowskiej i Lubańskiej.

b)       pozostałe drogi powinny być klasy dróg

       lokalnych i dojazdowych. Część

       uzdrowiska w strefie „A” oparta na

       sięgaczach,

2.        zlikwidować projektowany odcinek drogi

        pomiędzy Os. Miłosza a ogródkami

        działkowymi  (KD/Z.3) – zaprojektować

        ciąg pieszo –  rowerowy,

3.        zlikwidować projektowaną ulicę łączącą ul. Puławskiego z ul. Sobieszowską (KD/L.5),

4.        zlikwidować projektowaną ulicę łączącą Plac Kombatanta z ul. Lubańską,

5.        przeanalizować ponownie granice strefy „A” uzdrowiska, które umożliwiłyby budowę nowych parkingów otwartych lub zamkniętych (garaż wielopoziomowy) w pobliżu centrum Cieplic,

6.        przeanalizować ponownie zagospodarowanie i układ zabudowy dla terenów UZ.4, UZ.5 i Uz.6 aby stworzyć wnętrze urbanistyczne wzdłuż projektowanej ulicy KDW/D.4,

7.        skrzyżowania ulicy KD/p.25 i KD/D.4 zamknąć placem,

8.        wstrzymać prace nad planem do czasu opracowania zmiany studium w obrębie Cieplic

 

 

Uwaga uwzględniona.

Zapisy projektu planu zostały przeanalizowane.

Ad. 1 U

waga nie uwzględniona. Zaproponowany przez autorkę uwagi  układ podstawowy jest ślepy i nie zapewnia prawidłowego połączenia z Sobieszowem ul. Cieplicką i Rataja. Wyklucza kontynuację ul. Spółdzielczej w kierunku ul. Dolnośląskiej i dalsze powiązanie z gm. Stara Kamienica, wzajemnie uzgodnione w suikzp obu gmin. Zaburza istniejący system dróg powiatowych.

Ciąg ulic Podgórzyńska – Staszica – Pułaskie-go – Cieplicka w stanie istniejącym ma klasę „Z” ze względu na charakter funkcjonalny (droga powiatowa) oraz wielkość obszaru obsługi i obniżenie tej klasy jest nieuzasadnione zwłaszcza w kontekście planowanych w sąsiedztwie inwestycji.  Pozostałe ulice Cieplic mają klasy odpowiadające sugestiom zawartym w uwadze Wnoszącej.

W strefie „A” ochrony uzdrowiska nie wprowa-dza się nowych dróg przelotowych, za wyjąt-kiem korekty odcinka ul. Podgórzyńskiej (przy zachowaniu istniejącej klasy i włączeń w obecny ślad. Inwestycja  ma na celu skrócenie odcinka przebiegającego w strefie „A” ochrony uzdrowiska, odsunięcie od sanatorium „Agat” oraz granicy parku zdrojowego oraz realizację bezkolizyjnego przejścia dla pieszych łączące-go Park Zdrojowy i Norweski. Obsługę nowych terenów inwestycyjnych w strefie „A” przewiduje się sięgaczem  - zgodnie z postulatem Wnoszącej.

Ad. 2

Uwaga nie uwzględniona. Projektowana ulica ma na celu przejęcie części ruchu kołowego prowadzonego ciągiem ulic Pułaskiego – Cieplicka. Przy ulicach tych zlokalizowanych jest 58 budynków, (z czego blisko połowa to budynki wielorodzinne) w większości położone w odległości nie przekraczającej 6,00m od krawędzi jezdni. Planowane inwestycje Pod Wałami wygenerują nowe obciążenia komu-nikacyjne, które przy braku połączeń alterna-tywnych będą musiały być wyprowadzone z uzdrowiska tym jedynym ciągiem ulic. Uwzględnienie uwagi byłoby więc błędem funkcjonalnym, zwłaszcza, że zaproponowane w projekcie planu połączenie odsunięte jest od zabudowy istniejącej (osiedla  Miłosza) na minimum 25,00m, a liczba przyległych posesji w stanie istniejącym to jedynie 19 domów jednorodzinnych  + prawosławny dom opieki, a docelowo – 30. Zapis zawarty w projekcie planu stanowi konsekwentną kontynuację zapisów dotychczasowych dokumentów planistycznych w tym także przedwojennych planów rozwoju Cieplic.

Ad. 3,4 

Uwagi nieuwzględnione. Planowane ulice mają na celu zintegrowanie terenów położonych po obu stronach rzeki Kamiennej, rewitalizację zaniedbanych w dużej mierze terenów lewobrzeżnych, a także łatwiejszy dojazd do uzdrowiska od strony północnej. Powiązania te służą więc usprawnieniu ruchu w obrębie uzdrowiska i uczytelnieniu  połączeń komunikacyjnych  w perspektywie nowych inwestycji na wskazanych w projekcie planu rezerwach terenowych a także ułatwieniu dostępu z uzdrowiskowej części Cieplic w kierunku planowanych terenów sportowo – rekreacyjnych, w tym basenów termalnych,

Ad. 5.

Uwaga nie uwzględniona. Decyzje w tej mierze nie są przedmiotem planu miejscowego. Granice obszarów ochrony uzdrowiskowej ustalane są trybie przepisów szczególnych i zawarte w tymczasowym statucie uzdrowiska przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 527/XLIV/2006 z dnia 28 marca 2006r (Dz. U. województwa dolnośląskiego Nr 103 poz. 1749 z dnia 25.05.2006r.)

Ad. 7.

Uwaga nie uwzględniona. Teren Uz.6 został wskazany do zagospodarowania w ramach zorganizowanej działalności inwestycyjnej i tym samym będzie objęty w całości projektem zagospodarowania terenu, rozstrzygającym o zasadach kompozycji całego zamierzenia inwestycyjnego.

Ustalenia dla drogi KD/Z.3 zostały skorygowane w zakresie geometrii oraz  poprzez wprowadzenie zapisu o zwężeniu jezdni do 6,00m dla uspokojenia ruchu co odpowiada parametrom ulic klasy „L” (lokalnych).

Ad. 8

Wniosek o wstrzymanie prac planistycznych nie odnosi się do ustaleń i przedmiotu planu.

58.

Grażyna i Robert Futerhendler

Plac Piastowski 28

58-560 Jelenia Góra

plan nie rozwiązuje problemu miejsc postojowych w okolicach Placu Piastowskiego, zabudowując wszelkie wolne kwartały budynkami mieszkalnymi

 

Uwaga nie uwzględniona.

Plac Piastowski jest najcenniejszym historycznym obszarem Cieplic i równocześnie centrum usługowym. Charakterystyczna dla tej przestrzeni jest ciasna zabudowa wzdłuż wąs-kich uliczek. Obszar objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską i wszelkie działania moderniza-cyjne winny być tu podporządkowane uwarun-kowaniom historycznym i potrzebie zachowania bądź odtworzenia najcenniejszych układów urbanistycznych. Większe zgrupowania miejsc postojowych zlokalizowano w rejonie Placu Kombatanta i Placu Zdrojowego (ok. 145mp). Równocześnie projekt planu wskazuje tereny pod parkingi na obrzeżach historycznego centrum, zakładając, że ruch kołowy w otoczeniu Placu Piastowskiego zostanie docelowo ograniczony dając w tym rejonie preferencje ruchowi pieszemu.

Projekt planu został skorygowany w celu zwiększenia miejsc postojowych w następujący sposób:

a)       wydzielono dodatkowy teren pod parking w rejonie ul. Langego,

b)       dopuszczono parkingi tymczasowe na 2 terenach w rejonie centrum Cieplic (przy ul. Źródlanej – Marysieńki Sobieskiej i przy ul. Tabaki)

59.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

ul. Rataja 9

58-560 Jelenia Góra

dopuścić możliwość urządzenia placu manewrowego do przeprowadzania egzaminu państwowego na kierowców w obrębie działki r 4/2 obręb Cieplice IV, AM 2, przy ul. Rataja

Uwaga uwzględniona

 

 

60.

Mirosław Pich

ul. Książęca 5/6

58-560 Jelenia Góra

dopuścić możliwość budowy budynku mieszkalno – usługowego na działce nr 4/1 obręb Cieplice IV, AM 2, przy ul. Rataja

Uwaga uwzględniona w części poprzez umożliwienie wprowadzenia zabudowy usługowej w południowej części działki,

Uwaga nie uwzględniona w zakresie:

1)       dopuszczenia funkcji mieszkaniowej – ze względu na ustalenia suikzp,

2)        przeznaczenia pod zabudowę całej działki – ze względu na ograniczenia związane z odległością od linii kolejowej, oraz przyjętą w planie zasadę utrzymania pasa terenów otwartych wzdłuż linii kolejowej.

 

61.

Maciej Sikorski

ul. Gersona 42/3

03-307 Warszawa

 

Pełnomocnik:

Zbigniew Sus

Ul. Juszczaka 6

58 – 560 Jelenia Góra

 1. brak zgodności ustaleń planu z częścią opisową suikzp odnoszącą się do terenów o symbolami UZL,US,ZP,
 2. Ograniczyć klasę drogi KD/Z.3 przecinającą zespoły parkowe,
 3. wyłączyć działki nr 79,75/1,i 75/2 ze strefy „A” uzdrowiska, prowadząc granice tej strefy od ul. Staszica na przedłużeniu ul. Cervi w kierunku wałów i uzupełnić przeznaczenie tych działek, a także działek nr 77/1 i 77/2  o następujące  funkcje:

-          usług rehabilitacji,

-          hotelowe,

-          apartamentowe,

-          gastronomiczne,

-          sportowe służące obsłudze pacjenta lub turysty.

 

Uwagi nieuwzględnione

Ad. 1

Zapisy planu nie naruszają ustaleń studium,

Ad. 2

Ciąg ulic Podgórzyńska – Staszica – Pułaskiego – Cieplicka  w stanie istniejącym ma klasę „Z” ze względu na charakter funkcjonalny (droga powiatowa) oraz wielkość obszaru obsługi i obniżenie tej klasy jest nieuzasadnione zwłaszcza w kontekście planowanych w sąsiedztwie inwestycji. 

Ad.3

Zmiana przebiegu granic obszarów ochrony uzdrowiskowej nie jest przedmiotem planu. Granice te ustalane są trybie przepisów szczególnych i zawarte w tymczasowym statucie uzdrowiska przyjętym uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 527/XLIV/2006 z dnia 28 marca 2006r (Dz. U. województwa dolnośląskiego Nr 103 poz. 1749 z dnia 25.05.2006r.).

Obecne ustalenia planu pozwalają na:

    -  lokalizację obiektów rehabilitacji,

    -  realizację zagospodarowania bezpośrednio

       związanego z przeznaczeniem

       podstawowym warunkującego prawidłowe

       korzystanie z terenu.

Rozszerzenie zapisanego w projekcie planu przeznaczenia o wszystkie  funkcje wskazane przez autora uwag wiąże się z ryzykiem wykorzystania tego najcenniejszego z punktu widzenia rozwoju uzdrowiska terenu na funkcje około uzdrowiskowe, które mogą być realizowane na wielu innych terenach w obrębie planu nie pozbawiając uzdrowiska terenów o strategicznym znaczeniu dla jego rozwoju i jest sprzeczne z bardzo licznymi postulatami Ciepliczan wyrażonymi w formie uwag do projektu planu

Ad. 3

ustalone przeznaczenia terenu rozszerzono o terenowe obiekty i urządzenia sportowe, przychylając się w części do licznych wniosków mieszkańców Cieplic o przeznaczenie terenu pod funkcje rekreacyjne i ograniczenie zabudowy.

62.

Stowarzyszenie Miłośników Cieplic

Plac Piastowski 28

58-560 Jelenia Góra

Reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Susa

 1. zachować i odtworzyć główne osie widokowe w kierunku Karkonoszy,
 2. poszerzyć kładkę pieszą nad rzeką Wrzosówką, w rejonie muzeum ornitologicznego oraz chodniki na moście w ciągu ul. Podgórzyńskiej,
 3. włączyć w obszar parku zdrojowego część terenu PMPoland przy budynku przedszkola i przy ul. Fabrycznej,
 4. ograniczyć zabudowę w strefie widokowej, zielonej i zalewowej – tereny d. oczyszczalni ścieków,
 5. wprowadzić system ścieżek rowerowych, tras narciarstwa biegowego i ścieżek konnych, powiązanych z sąsiednimi gminami i całymi Cieplicami i innymi dzielnicami,
 6. rozszerzyć ciągi piesze powiązanych z parkiem, wzdłuż rzek od sanatorium Małgosia, MSW, wzdłuż rzeki Kamiennej przez Park Zdrojowy do cmentarza i z powrotem wzdłuż Wrzosówki do Parku Zdrojowego, połączenie i zagospodarowanie terenów do budynku Dąbrówka. Uporządkowanie zieleni i przedłużenie ciągów spacerowych na tereny za wałami w kierunku gór.
 7. zaprojektować większą liczbę parkingów na samochody osobowe i autokary,
 8. obniżyć klasę projektowanej drogi KD/Z.3 przecinającej zespoły parkowe, wprowadzić „spowalniacze” prędkości,
 9. zlikwidować obiekty generujące ruch kołowy – Urząd celny i Centrum Szkolenia Kierowców przy os. Orle,
 10. nie wyłączać ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej terenu Politechniki Wrocławskiej, i uwzględnić dla niej funkcję uzdrowiskowo – usługową w przyszłości,
 11. przebieg granic stref ochrony uzdrowiskowej w obrębie PMPoland jest sprzeczny z przepisami,
 12. na terenie PMPoland uwzględnić alternatywne przeznaczenie uzdrowiskowo - usługowe w przyszłości,
 13. wprowadzić zieleń na teren zakładu PMPoland i docelowo zmienić kolorystykę na łagodniejszą,
 14. przygotować tereny i stworzyć preferencyjne warunki inwestowania w celu dyslokacji PMPoland  poza uzdrowisko i wykorzystać obecne tereny fabryki na cele uzdrowiskowe, sportowe i rekreacyjne,
 15. wyłączyć działki nr 79,75/1,i 75/2 ze strefy „A” uzdrowiska, prowadząc granice tej strefy od ul. Staszica na przedłużeniu ul. Cervi w kierunku wałów i uzupełnić przeznaczenie tych działek, a także działek nr 77/1 i 77/2  o następujące  funkcje:

-          usług rehabilitacji,

-          hotelowe,

-          gastronomiczne,

-          sportowe

       służące obsłudze pacjenta lub turysty,

 1. ograniczyć funkcję mieszkaniową w centrum na rzecz usług uzdrowiskowo –hotelowych, ponieważ brak nowych terenów inwestycyjnych branży uzdrowiskowo – hotelowej,
 2. wydobyć i wyeksponować cenne architektonicznie obiekty oraz umożliwić budowę obiektów w oparciu o niezrealizowane projekty (ujeżdżalnia koni, pijalnia wód mineralnych palmiarnia),
 3. należy skoordynować prace nad planami terenów sąsiednich (Podgórzyn, Sobieszów) w zakresie projektowanych ciągów pieszych, rowerowych włączając „Dąbrówkę”, tereny suchego zbiornika przeciwpowodziowego,
 4. wprowadzić zapisy umożliwiające konsekwentne „oczyszczanie” miasta ze złej architektury, detali lub reklamy obiektów – zwłaszcza wzdłuż głównych ciągów spacerowych,
 5. należy zlikwidować odcinek projektowanej drogi KD/Z.3 pomiędzy osiedlem Miłosza a ogródkami działkowymi i zastąpić go ciągiem pieszo – rowerowym. Projektowaną rozbudowę osiedla Miłosza obsłużyć od strony ul. Pułaskiego drogami dojazdowymi.

Ad. 2, 12, 13

 Uwaga uwzględniona,

Ad. 7

uwaga uwzględniona – w projekcie planu wprowadzono korektę polegającą na przeznaczeniu dodatkowego terenu pod parking w rejonie ul. 0.Langego oraz dopuszczono lokalizację parkingów tymczasowych przy ul. Źródlanej i Marysieńki Sobieskiej

Ad.19

Uwaga uwzględniona poprzez wprowa-dzenie wymogu uzgadniania z UOZ szyldów i reklam na budynkach w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków i strefie ochrony krajobrazu kulturowego

Ad. 3

Uwaga nie uwzględniona. Ograniczenie takie spowodowałoby roszczenia finansowe ze strony PMPoland wobec gminy. Ponadto plan stawia wobec zakładu wymagania z zakresu ochrony środowiska adekwatne do położenia w sąsiedztwie Parku Zdrojowego minimalizując potencjalny konflikt. Równocześnie, zgodnie z ustaleniami projektu powiększenie Parku Zdrojowego kosztem terenów PMPoland jest możliwe.

Ad. 8

Uwaga nie uwzględniona. Ciąg ulic

Podgórzyńska – Staszica – Pułaskiego – Cieplicka  w stanie istniejącym ma klasę „Z” ze względu na charakter funkcjonalny (droga powiatowa) oraz wielkość obszaru obsługi i obniżenie tej klasy jest nieuzasadnione zwłaszcza w kontekście planowanych w sąsiedztwie inwestycji. 

Ad. 9

Uwaga nie uwzględniona. Urząd Celny leży poza obszarem objętym planem, Centrum Szkolenia Kierowców nie wpływa znacząco na natężenie ruchu  i położone jest nie konfliktowo w stosunku do innych funkcji.

Ad.15

Uwaga nie uwzględniona.  Zmiana przebiegu granic obszarów ochrony uzdrowiskowej nie jest przedmiotem planu. Granice te ustalane są trybie przepisów szczególnych i zawarte w tymczasowym statucie uzdrowiska przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 527/XLIV/2006 z dnia 28 marca 2006r (Dz. U. województwa dolnośląskiego Nr 103 poz. 1749 z dnia 25.05.2006r.).

Obecne ustalenia planu pozwalają na:

-          lokalizację obiektów rehabilitacji,

-          realizację zagospodarowania bezpośrednio związanego z przeznaczeniem podstawowym warunkującego prawidłowe korzystanie z terenu.

Rozszerzenie zapisanego w projekcie planu przeznaczenia o wszystkie funkcje wskazane przez autorów uwag wiąże się z ryzykiem wykorzystania tego najcenniejszego z punktu widzenia rozwoju uzdrowiska terenu na funkcje około uzdrowiskowe, które mogą być realizowane na wielu innych terenach w obrębie planu nie pozbawiając uzdrowiska terenów o strategicznym znaczeniu dla jego rozwoju i jest sprzeczne z bardzo licznymi postulatami Ciepliczan wyrażonymi w formie uwag do projektu planu

Ad.16

Uwaga nie uwzględniona. Obecne ustalenia planu nie ograniczają wprowadzania funkcji uzdrowiskowo – hotelowych w centrum Cieplic. Proporcje pomiędzy tymi funkcjami a pozostałymi dopuszczonymi przeznaczeniami winny być konsekwencją zapotrzebowania rynkowego.

Ad.20

Uwaga nie uwzględniona. Projektowana ulica ma na celu przejęcie części ruchu kołowego prowadzonego ciągiem ulic Pułaskiego – Cieplicka. Przy ulicach tych zlokalizowanych jest 58 budynków, (z czego blisko połowa to budynki wielorodzinne) w większości położone w odległości nie przekraczającej 6,00m od krawędzi jezdni. Planowane inwestycje Pod Wałami wygenerują nowe obciążenia komunikacyjne, które przy braku połączeń alternatywnych będą musiały być wyprowadzone z uzdrowiska tym jedynym ciągiem ulic. Uwzględnienie uwagi byłoby więc błędem funkcjonalnym, zwłaszcza, że zaproponowane w projekcie planu połączenie odsunięte jest od zabudowy istniejącej (osiedle Miłosza)  na minimum 25,00m, a liczba przyległych posesji w stanie istniejącym to jedynie 19 domów jednorodzinnych  + prawosławny dom opieki, a docelowo – 30.

Ad.1, 4-6, 13, 17

Wystąpiono do SMC o wyjaśnienie i uszczegółowienie uwag i wobec braku odpowiedzi uwagi pozostają bez rozpatrzenia.

Ad. 10:

Projekt planu w wersji wyłożonej do wglądu publicznego uwzględnia w swoich zapisach postulat Wnoszących dotyczący alternatywnego przeznaczenia terenu Politechniki Wrocławskiej.  Zmiana zasięgu strefy ochrony uzdrowiskowej nie leży w gestii planu.

Ad. 11:

Przebieg stref uzdrowiskowych regulują odrębne od planu przepisy. Plan uzyskał uzgodnienie Ministra zdrowia.

Ad.14

Uwaga nie odnosi się do przedmiotu planu,

Ad. 15

ustalone przeznaczenia terenu rozszerzono o terenowe obiekty i urządzenia sportowe, przychylając się w części do licznych wniosków mieszkańców Cieplic o przezna-czenie terenu pod funkcje rekreacyjne i ograniczenie zabudowy.

Ad. 16

Projekt planu wyznacza b. dużo lokalizacji dla funkcji usługowych, w tym także hotelowo – uzdrowiskowych i opinia o braku nowych terenów inwestycyjnych tej branży wynika z niedostatecznego zapoznania się z ustaleniami projektu planu.

Ad. 18

Aktualnie w sąsiedztwie obszaru objętego niniejszym projektem planu sporządzany jest mpzp dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze. Oba opracowania są koordynowane

Ad. 19

Projekt planu zawiera szereg ustaleń regulacyjnych dotyczących kształtowania zabudowy oraz ochrony wartości kulturowych

63.

Olaf Pelzer

ul. Miłosza 46

58-560 Jelenia Góra

 1. Objąć planem zagospodarowania przestrzennego działkę nr 38,59,61 i 814 położonych przy ul. Cieplickiej 110 i przeznaczyć je na cele mieszkaniowe oraz usługowo  handlowe,
 2. zmienić granice projektu planu i włączyć w jego obszar działek nr 59cz, 814 i 61

 

Ad. 1

Uwaga nie uwzględniona.

Ad. 2

Uwaga nie uwzględniona. Działki  leżą poza obszarze objętym niniejszym projektem planu – na terenach objętych projektem mpzp jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze.

Ad. 1

Z Wnoszącym zostaną przeprowadzone negocjacje nt zamiany nieruchomości.

Część działki nr 59 położona w obrębie planu przeznaczona jest na cele zgodne z postulatem Wnoszącego.

64.

Komisja Uzdrowiskowa

ul. Piotra Ściegiennego 5/7

58-560 Jelenia Góra

 1. zmienić kategorię projektowanej drogi zbiorczej KD/Z.2 na drogę o charakterze lokalnym,
 2. zmienić funkcję terenu o symbolu MW,U.14 położonego przy zbiegu ul. Marysieńki Sobieskiej i Źródlanej na parking ogólnodostępny,
 3. zmienić przeznaczenie terenu pomiędzy ul. Cervi i ul. Tabaki przy obiekcie Szkoły Rzemiosł Artystycznych z proponowanych MN,MW,U-8 na parking ogólno dostępny,
 4. rozszerzyć katalog funkcji przypisanych terenowi Uz.6 o dodatkowe wyspecyfikowane w Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym w art. 38 pkt 1 tj. inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w szczególności pensjonaty, restauracje, kawiarnie,
 5. przewidzieć możliwość budowy palmiarni na terenie Parku Zdrojowego na północ od sanatorium Agat

 

Ad. 1 uwaga nie uwzględniona. Droga KD/Z.2 leży w ciągu ulic zbiorczych  i zgodnie z wszelkimi  standardami  projektowania i wymaganiami użytkowany drogi na całym ciągu muszą mieć jednakową klasę,

Ad. 2,3

Uwagi nie uwzględniona, z zastrzeżeniami określonymi w rubryce „uwagi”. Uwaga nie uwzględniona. Plac Piastowski i jego otoczenie jest najcenniejszym historycznym obszarem Cieplic i równocześnie centrum usługowym. Charakterystyczna dla tej przestrzeni jest ciasna zabudowa wzdłuż wąskich uliczek. Obszar objęty jest ścisłą ochroną konserwator-ską i wszelkie działania modernizacyjne winny być tu podporządkowane uwarunkowaniom historycznym i potrzebie zachowania bądź odtworzenia najcenniejszych układów urbanistycznych.

Ad. 4

Obecne ustalenia planu pozwalają na:

-          lokalizację obiektów rehabilitacji,

-          realizację zagospodarowania bezpośrednio związanego z przeznaczeniem podstawowym warunkującego prawidłowe korzystanie z terenu.

Rozszerzenie zapisanego w projekcie planu przeznaczenia wiąże się z ryzykiem wykorzystania tego najcenniejszego z punktu widzenia rozwoju uzdrowiska terenu na funkcje około uzdrowiskowe, które mogą być realizowane na wielu innych terenach w obrębie planu nie pozbawiając uzdrowiska terenów o strategicznym znaczeniu dla jego rozwoju i jest sprzeczne z bardzo licznymi postulatami Ciepliczan wyrażonymi w formie uwag do projektu planu

Ad. 2,3

w projekcie planu wprowadzono korektę polegającą na dopuszczeniu przy ul. Żrodlanej -  Marysińki Sobieskiej parkinów tymczasowychoraz o  przeznaczeniu dodatkowego terenu pod parking w rejonie ul. 0.Langego,

Ad. 4

ustalone przeznaczenia terenu rozszerzono o terenowe obiekty i urządzenia sportowe, przychylając się w części do licznych wniosków mieszkańców Cieplic o przezna-czenie terenu pod funkcje rekreacyjne i ograniczenie zabudowy.

Ad. 5

wystąpiono z pismem znak A.U.7321-172/06 z dnia 30.11.2006 r. do Urzędu Ochrony Zabytków o możliwość oraz warunki ewentualnej realizacji palmiarni i w wypadku uzyskania aprobaty uwaga zostanie uwzględniona.

65.

„QUARTET” sp. z o.o.

ul. Mieszka I 10

58-560 Jelenia Góra

zmienić w przeznaczeniu terenu MW,U.2 typ zabudowy mieszkaniowej z zabudowy wielorodzinnej na zabudowę szeregową

Uwaga uwzględniona

 

 

66.

Barbara Romanów – Semeniuk

ul. Noskowskiego 10/6

58-506 Jelenia Góra

zmniejszyć wysokość zabudowy na terenie MW,U2 z 13,00 na 9,00m ze względu na:

1)       warunki budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne,

2)       ład przestrzenny, który zostanie zmieniony w wyniku wprowadzenia tak wysokiej zabudowy,

3)       wzrost liczby mieszkańców oraz pojazdów mechanicznych, co negatywnie wpłynie na stan środowiska przyrodniczego (zanieczyszczenie powietrza hałas i wibracje) oraz zagrozi ruchowi pieszemu w obrębie istniejących ciągów komunikacyjnych, które nie mają wydzielonych chodników.

Uwaga uwzględniona - W projekcie planu wprowadzono korektę przeznaczenia terenu z zabudowy wielorodzinnej na szeregową,

 

 

 

Zmiana typu zabudowy wiąże się ze zmniejszeniem wysokości zabudowy i ustąpieniem uciążliwych czynników wskazanych w uwadze

67.

Zofia i Danuta Romanów

ul. Harcerska 10

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

 

j.w.

68.

Maria i Andrzej Jaryczewscy

ul. Jagiellońska 41

58-560 Jelenia Góra

obniżyć wysokość zabudowy projektowanej na terenie MW,U.2 do maksimum 9,00m

Uwaga zawiera także zastrzeżenie, że projektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wywoła uciążliwości związane z nieuregulowaną na tym terenie gospodarką ściekową

j.w.

 

j.w.

69.

Elżbieta Sass

ul. Jagiellońska 39

58-560 Jelenia Góra

1)       sprzeciw wobec wprowadzenia zabudowy wielorodzinnej na terenie MW,U.2, który, zdaniem Wnoszącej nie jest dostosowany do takiego przeznaczenia (wzrost zaludnienia, brak ciągów komunikacyjnych i infrastruktury),

2)       wysokość zabudowy na terenie MW,U.2, ustalona na maksimum 13,00m odbiega od wysokości zabudowy w otoczeniu (9,00m),

3)       wskaźnik intensywności zabudowy ustalony dla terenu MW,U 2 jest zbyt wysoki – wynosi maksimum 1,2, podczas, gdy na terenach sąsiednich jest to 0,45 i powinien być obniżony do tego poziomu,

4)       wskaźnik zabudowy działki  na terenie MW,U 2 jest za wysoki,

5)       wprowadzenie nowej zabudowy wyraźnie osłabi wytrzymałość skarpy na rzece Kamiennej i jej odporność przeciwpowodziwą,

6)       plan niszczy część ogrodową posesji nr 39 przy ul. Jagiellońskiej od strony południowej oraz dewastuje jej walory mieszkalne

Ad. 1, 2

Uwaga uwzględniona - W projekcie planu wprowadzono korektę przeznaczenia terenu z zabudowy wielorodzinnej na szeregową,

 

 

 

 Ad.3,4

Uwaga nie uwzględniona. W związku z uwzględnieniem uwagi firmy „QUARTET” sp. z o.o., teren zostanie przeznaczony pod zabudowę szeregową i narzucenie wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie maks. 0,45 byłoby nieracjonalnym ograniczeniem dla inwestora. Planowana zabudowa (maks. 2 kondygnacje + poddasze) wymagać będzie wskaźnika intensywności zabudowy maks. 0,7 oraz wskaźnika zabudowy działki 0,2-0,3,

Ad. 5

Uwaga nie uwzględniona- przyszły inwestor jest zobowiązany do respektowania obowiązujących przepisów i wykonania inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną,

Ad. 6

Uwaga nie uwzględniona – plan nie wprowadza ustaleń ograniczających dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości nr 39 przy ul. Jagiellońskiej

 

70.

Stefania Bujko,

Elżbieta Wieczorek,

Emilia Bujko - Pragłowska

Uwagi do zagospodarowania terenu MW,U 2:

1)       wysokość zabudowy nie powinna przekraczać wysokości zabudowy sąsiedniej o więcej niż 1 kondygnację,

2)        wystrój architektoniczny powinien współgrać z sąsiednimi domami,

3)       garaże powinny być umieszczone poniżej poziomu gruntu,

4)       kotłownia oraz urządzenia gospodarki ściekowej powinny być nieuciążliwe dla środowiska,

5)       dojazd samochodów winien być zlokalizowany od strony ulicy bez nazwy (od której nie ma dojazdu do żadnej posesji), czyli możliwie najmniej uciążliwy dla sąsiedztwa,

6)       nawierzchnie uliczek w tym rejonie winny zostać naprawione,

7)       przy okazji planowanej inwestycji należy uporządkować teren położony po przeciwnej stronie ul. Mieszka I – nad rzeką i ucywilizować teren targowiska

Ad. 1,2,4

Uwagi uwzględnione - w projekcie planu wprowadzono korektę przeznacze-nia terenu z zabu-dowy wielorodzinnej na szeregową,

 

 

Ad.3,5

Uwagi nie uwzględnione.

Zmiana typu zabudowy spowoduje, rezygnację z budowy garażu wielostanowiskowego. Tym samym narzucenie wymogu lokowania garaży indywidualnych poniżej poziomu terenu jest bezzasadne. Dojazd do projektowanych budynków będzie uzgodniony z zarządcą ulic i rozwiązany w sposób optymalny z punktu widzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

Ad. 6,7

Uwagi nie dotyczą przedmiotu planu

71.

Bożenna i Bolesław Masarczyk

Dorota, Robert Bany

ul. Zakopiańska 14a

58-560 Jelenia Góra

na odcinku pomiędzy ulicami Narutowicza i Stęczyńskiego zmienić ciąg pieszo – jezdny KD/p-j.13 na ciąg pieszy

Uwaga uwzględniona

 

 

72.

Waldemar Grabke, Karol Grabke

ul. Narutowicza 7

58-560 Jelenia Góra

 

na odcinku pomiędzy ulicami Narutowicza i Stęczyńskiego zmienić ciąg pieszo – jezdny KD/p-j.13 na ciąg pieszy – wg stanu obecnego.

Uwaga uwzględniona

 

 

73.

Wniosek zbiorowy grupy mieszkańców

adres do korespondencji:

Bolesław Masarczyk

ul. Zakopiańska 14a

58-560 Jelenia Góra

zlikwidować ulicę Kołłątaja i zastąpić ją wydzielonym pasem terenu szerokości 2,00m przeznaczonym pod infrastrukturę techniczną

 

Uwaga nie uwzględniona, ze względu na konieczność obsługi komunikacyjnej nieruchomości nr 6 przy ul. Narutowicza

Zgodnie z ustaleniami planu w wersji wyłożonej do wglądu publicznego odcinek ulicy Kołłątaja pomiędzy ul. Narutowicza i Staszica przeznaczony był do likwidacji, zatem w tym zakresie uwaga jest bezprzedmiotowa.  Ponadto w wyniku rozpatrzenia uwag w projekcie planu wprowadzono korektę polegającą na przeznaczeniu odcinka w/w ulicy pomiędzy ul. Narutowicza i Stęczyńskiego na ciąg pieszy.

 

74.

Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju

ul. Kolejowa 22

58-310 Szczawno Zdrój

utrzymać w planie zagospodarowania przestrzennego funkcję ogrodów działkowych

Uwaga uwzględniona

 

 

75.

Tatiana Starosta – Dąbrowska

ul. Rudawska 6

58-60 Jelenia Góra

rozszerzyć przeznaczenie podstawowe działki nr 54/1 obr. Cieplice V, AM 4 z zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

Uwaga uwzględniona

 

W związku z uwzględnieniem uwagi wprowadzono korektę maksymalnej wysokości zabudowy z 10,00 do 12,00m

76.

Elżbieta Wanda Banasiak

ul. Cieplicka 52 a

58-560 Jelenia Góra

przeznaczyć działkę nr 44/1 obręb Cieplice IV, AM 1 pod budowę domu mieszkalnego

Uwaga uwzględniona w części przyległej do istniejącej drogi

 

zakres uwzględnienia uwagi został dostosowany do ustaleń suikzp

77.

Anna Wilczak – Klecel, Roman Klecel

ul. Langego 12/14 m 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

wniosek o przekazanie w dzierżawę wieczystą, na warunkach poprawy zagospodarowania, działki przylegającej do posesji Plac Piastowski 2 od strony ZGL i ul. Solankowej, z przeznaczeniem jej pod parking, śmietnik i miejsce wypoczynku dla mieszkańców

Uwaga uwzględniona z zastrzeżeniami opisanymi rubryce „uwagi”

 

Projekt planu w wersji wyłożonej do wglądu publicznego uwzględniał potrzebę przypisania budynkowi nr 2 przy Placu Piastowskim działki. Wielkość i granice terenu podano w opinii A.U. 7320-65/06 z dnia 10 lutego 2006r.przekazanej Wydziałowi Geodezji.

Procedura oraz zasady nabycia nieruchomości nie są przedmiotem planu

78.

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Plac Piastowski 2

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

 

Projekt planu w wersji wyłożonej do wglądu publicznego uwzględniał potrzebę przypisania budynkowi nr 2 przy Placu Piastowskim działki. Wielkość i granice terenu podano w opinii A.U. 7320-65/06 z dnia 10 lutego 2006r.przekazanej Wydziałowi Geodezji. Zaproponowana działka jest mniejsza od terenu wskaza-nego w uwadze.

Procedura oraz zasady nabycia nieruchomości nie są przedmiotem planu

79.

Roman Bachorz

ul. Kościuszki 82/8

61-715 Poznań

adres do korespondencji:

ul. Górna Wilda 83B/17

 1. umożliwić zabudowę działek nr 21 i 22 obręb Cieplice 4, AM 2 położonych przy ul. Cieplickiej – Rataja budynkami jednokondygnacyjnymi o wysokości do 9,00m,
 2. ustalić powierzchnię zabudowy do 1300 m2,
 3. dopuścić dach o kącie nachylenia połaci w zakresie 18-220 stosownie do złożo-nego przez autora uwagi wniosku z dnia 22 lipca 2005r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu, dla funkcji handlowej

Ad. 1

Uwaga uwzględniona w części, poprzez umożliwienie realizacji zabudowy o wysokości 9,00m, jednak przy zachowaniu  minimum 2 kondygnacji.

 

 

Ad. 1

Utrzymanie wymogu realizacji zabudowy o wysokości minimum 2 kondygnacji wiąże się z wolą zapobieżenia budowy typowego, jednokondygnacyjnego pawilonu handlowego w miejscu szczególnie atrakcyjnym i eksponowanym, predysponowanym dla lokalizacji dobrej, indywidualnie zaprojektowanej architektury.

Ad. 2,3

Projekt planu w wersji wyłożonej do wglądu publicznego zawierał zapisy odpowiadające postulatom Wnoszącego,

80.

Grażyna Gierałtowska – Drozd

ul. Staszica 10

58-560 Jelenia Góra

Wnosząca kwestionuje następujące ustalenia planu:

1)       prowadzenie drogi tranzytowej pomiędzy Parkiem Zdrojowym i Parkiem Norweskim,

2)       zaklasyfikowanie Parku Norweskiego do strefy „B” ochrony uzdrowiskowej,

3)       wprowadzenie zabudowy pensjonatowej na terenie zbiornika „tenutacyjnego” przy tamie zbiornika retencyjnego wałów przeciwpowodziowych,

oraz postuluje:

4)       przeznaczenie w/w terenu na cele parkowo – rekreacyjne,

5)       ograniczenie ruchu kołowego do minimum obejmującego uzdrowisko i mieszkańców

 

 

Ad. 1), 5)

Uwagi nie uwzględnione.

Ciąg ulic Podgórzyńska – Staszica – Pułaskiego – Cieplicka w stanie istniejącym ma klasę „Z” ze względu na charakter funkcjonalny (droga powiatowa) oraz wielkość obszaru obsługi i obniżenie tej klasy jest nieuzasadnione zwłaszcza w kontekście planowanych w sąsiedztwie inwestycji.  Projekt planu zakłada powiązanie Parku Zdrojowego z Parkiem Norweskim poprzez bezkolizyjne przejście piesze na ul. Cervi.

Ad. 4)

Uwaga nie uwzględniona. Zabudowa dopuszczona planem ograniczona została funkcjonalnie wyłącznie do obiektów ściśle związanych z funkcją uzdrowiskową a wymagany udział powierzchniowy terenów zieleni urządzonej ustalono na poziomie 60-70%. Zapisy takie gwarantują możliwość rozwoju funkcji uzdrowiskowych przy zachowaniu ekstensywnego charakteru zabudowy.

Ad. 2, 3

Projekt planu w wersji wyłożonej do wglądu publicznego nie zawiera ustaleń, o których pisze Wnosząca. Oba parki objęte są strefą ochrony uzdrowiskowej „A”, a teren „pod wałami” przeznaczony jest wyłącznie na cele ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowe-go i odnowy biologicznej,

81.

Wojciech Korpal

ul. Zakopiańska 8

58-560 Jelenia Góra

Zmienić przebieg ul. Cervi na odcinku od mostu na Wrzosówce do ul. Staszica w następujący sposób:

1) wykorzystać w większym zakresie odcinek istniejący w rejonie mostu na Wrzosówce i przewidzieć dłuższy i łagodniejszy łuk drogi,

2) ulicę w kierunku ul. Staszica prowadzić w osi budynku nr 35 przy ul. Cervi pełniącego rolę zamknięcia osi urbanistycznej i rozważyć skrzyżowanie ul. Staszica i Cervi w formie ronda lub rozbudowanego skrzyżowania z trzema wlotami,

3) na przecięciu ul. Cervi i promenady pieszej wprowadzić szykanę w formie ronda przejazdowego lub innego elementu rozdzielającego pasy ruchu samochodowego.

Ad. 1,2

Uwagi uwzględnione, z zastrzeżeniami opisanymi w rubryce „uwagi”

Ad. 3

Uwaga nie uwzględniona.

Projekt planu zakłada bezkolizyjne przejście dla pieszych przez ul. Cervi. Wprowadzanie dodatkowych szykan jest wiec zbędne,

Decyzja co do rodzaju skrzyżowania oraz liczby wlotów wymaga korekty projektu planu poprzedzonej analizą komunikacyjną.

82.

Jan Pucko

ul. Kamiennogórska 15a

58-570 Jelenia Góra

skorygować ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zabudowy terenu oznaczonego symbolem MN.9 tak aby w obrębie w/w terenu możliwa była realizacja zabudowy usługowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową o gabarytach nawiązują-cych do istniejącej zabudowy ul. Sprzymierzonych i Zjednoczenia Narodowego

Uwaga uwzględniona z zastrzeżeniami określonymi w rubryce „uwagi”

 

Korekta linii rozgraniczającej i włączenie południowej części terenu do terenów MN,MW.4

83.

Krystyna Gmur – Trzyszka

ul. Starzyńskiego 1

58-560 Jelenia Góra

+ 19 podpisów mieszkańców

wniosek o przeznaczenie terenu położonego pomiędzy ul. Staszica, Tabaki, wałami suchego zbiornika przeciwpowodziowego i Parkiem Norweskim  na cele bezpośrednio związane z lecznictwem uzdrowiskowym – tj. tereny zieleni parkowej, obiektu lecznictwa sanatoryjnego, odnowy biologicznej i otwarte tereny rekreacyjne

Uwaga uwzględniona

 

Ustalone przeznaczenia terenu rozszerzono o terenowe obiekty i urządzenia sportowe

 

84.

Bogna Skrzydlewska – Antos

ul. Zakopiańska 5/2

58-560 Jelenia Góra

+ 50 podpisów

 1. wniosek o utrzymanie funkcji uzdrowis-kowej jako funkcji podstawowej dla niezabudowanego terenu położonego pomiędzy ul. Staszica i wałami przeciwpowodziowymi,
 2. wykluczyć zabudowę pomiędzy ul. Staszica a ciągiem pieszym i odsunąć planowaną zabudowę na odległość min. 90,00m od ul. Staszica,
 3. zachować planowany ciąg pieszy z Parku Norweskiego do ul. Tabaki

Ad. 1, 3

Uwagi uwzględnione

Ad.2

Uwaga nie uwzględniona z zastrzeżeniem opisanym w rubryce „uwagi”

Rekompozycja skrzyżowania ul. Cervi, Staszica spowoduje korektę wymagań dot zabudowy przyległych terenów i poprawi wglądy w kierunku gór

85.

Mieszkańcy Cieplic wg załączników z podpisami (10 stron – 140 podpisów)

Adres do korespondencji:

Janina Piekut

ul. Tabaki 22/1

58-560 Jelenia Góra

 

Pismo akceptuje zaproponowane rozwiązania planistyczne oraz kwestionuje działanie grupy osób dążących do zmiany zapisów planu odnoszących się do terenu „pod wałami” oraz projektowanego nowego odcinka drogi na przedłużeniu ul. Staszica w kierunku ul. Cieplickiej.

Wnoszący deklarują wyraźne poparcie dla zaproponowanych w planie zapisów podkreślając:

1)       strategiczne dla rozwoju uzdrowiska znaczenie terenu „pod wałami”,

2)       konieczność rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego równolegle z rozwojem uzdrowiska i  w sposób równomiernie  rozkładający obciążenia komunikacyjne.

Ponadto wyrażają obawę, że ustępstwa w zakresie przeznaczenia terenu „pod wałami” zaowocują jego zagospodarowaniem w kierunku  komercyjnej rozrywki, hoteli, apartamentów itp.

Uwaga uwzględniona

 

Obecne ustalenia projektu planu są w pełni zbieżne z oczekiwaniami Wnoszących

86.

PMPoland S.A.

ul. Fabryczna 1

58-560 Jelenia Góra

Pismo A/5492/06:

Brak zgody na przeznaczenie części działki nr 42/5 położonej przy ul. Fabrycznej, w obrębie zakładu PMPoland pod ogólnodostępny parking,

Ad.2 Propozycja usytuowania parkingu na działce nr 44 położonej przy rzece Wrzosówce

 

Pismo A/5495/06:

Pismo odnosi się krytycznie do propozycji złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Cieplic, dotyczącej dyslokalcji zakładu PMPoland z obecnie zajmowanego terenu przy ul. Fabrycznej do strefy przemysłowej i informuje o zamiarze wykorzystania przez zakład wszelkich możliwości prawnych aby zapobiec takim działaniom. Ponadto Wnoszący podkreśla rangę, tradycję i rozmiar świadczeń zakładu na rzecz społeczności lokalnej, podkreśla spełnienie przez zakład wszelkich standardów dot. ochrony środowiska, deklaruje nie wdrażanie przedsięwzięć obniżających te standardy i  popiera decyzje władz miasta dotyczące korekty granic obszarów ochrony uzdrowiskowej w wyniku której większa część terenu zakładu znalazła się w obszarze „C”

Pismo A/5495/06:

Uwaga uwzględ-niona w obecnych zapisach planu, które gwarantują PMPoland możliwość utrzymania zakładu w obecnym miejscu.

Pismo A/5492/06:

Uwaga nie uwzględniona, z zastrzeżeniem pisanym w rubryce „uwagi”

 

Pismo A/5492/06:

Ze względu na strategiczne dla Cieplic znaczenie parkingu wyznaczone w projekcie planu na części działki nr 42/5, z Wnoszącym zostaną podjęte negocjacje w celu osiągnięcia korzystniejszego kompromisu.

Obecne zapisy projektu planu przewidują wykorzystanie  części działki nr 44 (maks. 70%) pod parkingi, zatem ta propozycja PMPoland nie jest ekwiwalentem za część działki 42/5.

 

87.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTOJA”

ul. Wita Stwosza 26/1

58-560 Jelenia Góra

 1. Powiększyć teren KPG.4, przeznaczony pod garaże w sposób umożliwiający uzupełnienie istniejącej zabudowy garażowej kolejnymi 2 zespołami – stosownie do złożonego wniosku do planu oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy,
 2. nie dopuszczać parkingów wielopoziomowych na terenie KP.3,
 3. ograniczyć lokalizację pawilonów wielkopowierzchniowych na osiedlu „Orle” i przeznaczyć teren po byłej szkole u zbiegu ul. Rataja i Cieplickiej (MW,U.27) na cele kulturalno – oświatowe i rekreację

Ad. 1, 2

Uwagi uwzględnione

Ad. 3

Uwaga nie uwzględniona z zastrzeżeniami zawartymi w rubryce „uwagi”.

 

Teren MW,U.27 położony u zbiegu ul. Cieplickiej i Rataja został sprzedany na cele usługowo – mieszkalne. Obecne zapisy projektu planu umożliwiają zagospodarowanie terenu m. in. na cele wskazane w uwadze dopuszczając również inne formy usług (z wykluczeniem obiektów handlowych wielkopowierzchniowych) oraz mieszkalnictwo

 

88.

Zdzisław Kieta

ul. Solankowa 19

58-560 Jelenia Góra

 1. Wniosek zmianę przeznaczenia terenu MW.8 z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na budownictwo mieszkaniowe niskie (maks. 2 kondygnacje) z dopuszczalnością na całym obszarze działek nr 56 i 58 funkcji rekreacyjnych i turystyki w tym zabudowy w formie domków kempingowych,
 2. wniosek o poszerzenie koryta rzeki Kamiennej do szerokości sąsiednich odcinków,
 3. błędne oznaczenie w projekcie planu zabudowy do zachowania i do likwidacji w obrębie posesji Wnoszącego

Ad. 1,2

Uwaga uwzględniona w części w  zakresie opisanym w rubryce „uwagi”

Ad. 2

Uwaga uwzględniona w zakresie opisanym w rubryce ”uwagi”

Ad.1

Uwaga nie uwzględniona w części dotyczącej wprowadzenia zabudowy na terenach Zz 2, z powodu zagrożenia powodziowego, wyraźnie podnoszonego również przez Wnoszącego.

Ad. 3

Uwaga nie uwzględniona – zgodnie z projektem planu na terenie działek nr 56 i 58 nie wskazano zabudowy do likwidacji za wyjątkiem zabudowy kolidującej z projektowaną ulicą lokalną. Pozostała zabudowa zakwalifikowana została jako „do zachowania” oraz „do możliwego zachowania”, a przypisanie budynków do jednej z w/w kategorii podyktowane jest nie tylko względami techniczno – użytkowymi, ale także wartością przestrzenną.

Ad. 1

W projekcie planu rozszerzono przeznaczenia podstawowego terenu MW 8 o zabudowę miesz-kaniową jednorodzinną i usługi, przy zachowaniu wskaźników wykorzystania terenu,

Ad. 2

W projekcie planu wprowadzono zapis o możliwości przesunięcia linii rozgraniczającej między terenami Ws.1 i Zz.1 w nie limitowanym planem zakresie

89.

Mariola i Waldemar Sadło

ul. Solankowa 15

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

90.

Adam Łabieniec

ul. Zjednoczenia Narodowego 69

58-560 Jelenia Góra

sprzeciw wobec projektowanego przebiegu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW/D.2 przez działki nr 31/1 oraz 31/5

 

Uwaga nie uwzględniona z zastrzeżeniem opisanym w rubryce „uwagi”

 

Zgodnie z projektem planu realizacji drogi KDW/D. 2 nie jest obligatoryjna

91.

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „ORLE”

w Jeleniej Górze

 1. skorygować przebieg granicy strefy „B” ochrony uzdrowiskowej, tak aby objąć nią cały teren ogrodu działkowego,
 2. zmienić klasę drogi zbiorczej  KD/Z.3 przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu działkowego na lokalną,

 

Ad. 2

Uwaga nie uwzględniona.

Przebieg drogi oraz jej klasa zostały określone w suikzp. Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego muszą być zgodne z ustaleniami studium.

Ad. 1

Ustalenie przebiegu granic obszarów ochrony uzdrowiskowej nie jest przedmiotem planu miejscowego

Ad. 2

Ustalenia dla drogi KD/Z.3 zostały skorygowane w zakresie geometrii oraz  poprzez wprowadzenie zapisu o zwężeniu jezdni do 6,00m dla uspokojenia ruchu co odpowiada parametrom ulic klasy „L” (lokalnych).

92.

Polski Związek Działkowców

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Skalnik”

ul. Podgórzyńska

58-560 Jelenia Góra

sprzeciw wobec projektu połączenia ul. Cieplickiej i Fałata ciągiem pieszym biegnącym przez teren ogrodów działkowych

Uwaga uwzględniona

 

 

93.

Ewa Maląg

ul. Cieplicka 82e

58-560 Jelenia Góra

j.w.

j.w.

 

 

94.

Małgorzata Roszkiewicz

Plac Cichy 9

58-560 jelenia Góra

 1. wniosek o zmniejszenie  zasięgu przestrzeni publicznej do 3,00m od linii rozgraniczającej plac Cichy (KD/p-j.14),
 2. zapytanie o zasięg granicy strefy ochrony krajobrazu kulturowego

Ad. 1

wniosek uwzględniony

 

Ad. 2

W projekcie wprowadzono zapis wyjaśniający, że przebieg granicy strefy ochrony krajobrazu kulturowego wzdłuż linii rozgraniczających i granic działek należy rozumieć jako tożsamy z tymi liniami i granicami

95.

Ryszard Dziubek

ul. Cieplicka 64

58-560 Jelenia Góra

Uwaga w formie wniosku o przesunięcie linii rozgraniczającej ulicę Cieplicką w sposób umożliwiający ogrodzenie posesji nr 64 – wg załącznika graficznego do wniosku

Uwaga uwzględniona

 

 

96.

Parafia Ewangelicko – Augsburska

Plac Piastowski 18

58-560 Jelenia Góra

Pismo zawiera:

1)       propozycję wydzielenia ciągu pieszo –jezdnego pomiędzy działką parafii a terenem liceum dla powiązania komunikacyjnego Placu Zdrojowego z Placem Kombatanta,

2)       wniosek o uregulowanie stanu prawnego terenów b. cmentarza ewangelickiego,

3)       obawę o zwiększenie natężenia ruchu w wyniku budowy nowego połączenia komunikacyjnego między Placem Kombatanta a ul. Lubańską

 Ad. 1

Uwaga uwzględniona w części poprzez wprowadzenie zapisów wymagających zapewnienia ogólnodostępnego przejścia pieszego przez teren parafii oraz teren MW.12

ad. 2

uwaga uwzględniona, w projekcie planu wprowadzono wymóg dokonania ekshumacji przed wprowadzeniem ustalonego w planie zainwestowania w obszarze d. cmentarza ewangelickiego

Ad. 1 uwaga nie uwzględniona w zakresie dopuszczenia ruchu kołowego

Ad.3

Projektowane powiązanie z ul. Lubańską wynika z ustaleń suikzp a ponadto  powinno wyraźnie usprawnić ruch kołowy w staromiejskiej części Cieplic.

97.

Piłko – Szarankow Elżbieta

ul. Dembowskiego 7/3

58-570 Jelenia Góra

Uwaga sformułowana jako wniosek o ustalenia strefy ochronnej od stopy wału przeciwpowodziowego w odległości 50,00m. zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Uwaga nie uwzględniona. Ustalony w planie zasięg terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego wynika z wydanych decyzji administracyjnych

Zasięg terenów mieszkaniowych oznaczony w projekcie planu nie jest tożsamy z możliwością lokalizacji zabudowy, która wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów szczególnych i uzyskania ewentualnych zgód na odstępstwa od tych przepisów.

98.

Biuro – Bud s.c.

Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Groszowa 7

58-500 Jelenia Góra

Wniosek o nie naruszanie dotychczasowego przeznaczenia działki nr 145/38 będącej w użytkowaniu wieczystym Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Sobieszowskiej28 C/D

Uwaga uwzględniona

 

Ustalenia projektu planu skorygowano o zapis umożliwiający lokalizację parkingu w liniach rozgraniczających wewnętrzny ciąg pieszo – jezdny.

99.

Bernard Knobelski

ul. Leśnicza 2

58-560 Jelenia Góra

Uwaga - wniosek o zachowanie istniejącego ogródka gastronomicznego przy zajeździe „Pod Złotym Łukiem”,

 

Uwaga uwzględniona

 

 

 

100.

Renata i Stanisław Jasiewiczowie

ul. Mieszka I 12

58-560 Jelenia Góra

Ryszard Wdowiński

ul. Mieszka I 12

58-560 Jelenia Góra

Lidia Raszkiewicz

58-512 Stara Kamienica 28

Agnieszka Wójcik

ul. PCK 20/3

58-560 Jelenia Góra

Uwaga – wniosek o wprowadzenie w projekcie planu zapisów umożliwiających nabycie działki nr 48/9  na warunkach poprawy zagospodarowania nieruchomości nr 12 położonej przy ul. Mieszka I.

 

Uwaga nie uwzględniona.

Działka nr 48/9 stanowi samodzielną nieruchomość, której wielkość położenie, dostęp do drogi publicznej umożliwiają zabudowę.

Sprzedaż na warunkach poprawy zagospodarowania wymagałaby wprowadzenia w projekcie planu zapisów wykluczających możliwość zabudowy działki. Działanie takie jest nieuzasadnione przestrzennie i ekonomicznie.

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla dzielnicy Cieplice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Mirosław Jaskólski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2006 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.12.2006 09:28 Utworzenie dokumentu. (Mirosław Jaskólski)