w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra i lokali użytkowych na terenie miasta Jelenia Góra.

­

Zarządzenie Nr 0151-16/V/2006
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra i lokali użytkowych na terenie miasta Jelenia Góra.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. : Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) , § 3 ust. 2,  § 6 ust. 1 i  §  7 ust.1  uchwały Nr 132/XII/2003 z dnia 21 października 2003 r. Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, zmienionej uchwałą Nr 430/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności,  §  1 ust.1  uchwały Nr 370/XXIX/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 listopada 2000r., w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta Jelenia Góra, oraz § 8 ust. 4 Statutu Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze stanowiącego załącznik do uchwały nr 133/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 października 2003r., zarządzam co następuje:

§ 1
1. Udzielam Dyrektorowi ZGL „Południe” – PANI KRYSTYNIE JANKOWIAK-WITEK pełnomocnictwa do zawierania umów najmu na lokale stanowiące zasób Miasta Jelenia Góra z osobami i rodzinami wspólnoty samorządowej.
2. Przedmiotem umowy najmu będą:
- lokale mieszkalne,
- lokale socjalne,
- lokale zamienne,
- lokale wynajmowane na  zasadach czynszu wolnego,
- lokale użytkowe.

§ 2
Występowania przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami orzekającymi w sprawach stanowiących przedmiot niniejszego pełnomocnictwa oraz udzielenia w tym zakresie dalszego pełnomocnictwa.

§ 3
Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje również inne  sprawy nie wymienione w § 1 i § 2, a wynikające w szczególności ze Statutu ZGL „Północ” oraz uchwał Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

§ 4
Pełnomocnictwa udzielam  na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra i lokali użytkowych na terenie miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Zofia Janocha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2007 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.01.2007 12:32 Utworzenie dokumentu. (Zofia Janocha)