Zarządzenie Nr 0151-8/V/06 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2006 roku

­

Zarządzenie Nr 0151-8/V/06

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

 

Na podstawie art. 7 , art. 8 pkt. 1, art. 21 ust. 2 pkt. 4, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami), oraz § 1           i § 3 uchwały  Nr 240/XX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 maja 2004 roku          w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2004-2008 zarządzam co następuje :

 

 

§ 1

 

1. W zarządzeniu Nr 728/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2004 r.             w  sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne (zmienionym zarządzeniami:    Nr 1040/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne , Nr 1450/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2006 zmieniającym zarządzenie
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, Nr 1731/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 września 2006 zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne)  wprowadza się następującą zmianę:

-         w § 1 wyrazy „3,06 zł za 1 m²” zastępuje się wyrazami „3,26 zł za 1m²”.

2.      Zmiana stawki bazowej czynszu opisana w pkt. 1niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia 1.04.2007 r.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze oraz w siedzibach  Zakładów Gospodarki Lokalowej „Południe” i „Północ”.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Prezydent Miasta

                                                                                                             Jeleniej Góry

                                                                                                            Marek Obrębalski

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-8/V/06 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Zofia Janocha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2007 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2007 14:52 Utworzenie dokumentu. (Zofia Janocha)