w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

­

Zarządzenie  Nr 0151 – 43/V/2007

Prezydenta Miasta Jelenia Góra

z dnia 10 stycznia  2007 r.

 

        w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także  wskazania organów do tego uprawnionych, z a r z ą d z a m:

 

 

§ 1.

 

Wyrazić zgodę na umorzenie zaległości w łącznej wysokości 327,05 zł, w tym: należność główna na kwotę 304,50 zł; odsetki ustawowe – 22,55 zł.

Zaległa  należność dotyczy opłaty rocznej za 2006 r. z tyt. wieczystego użytkowania gruntu położonego w Jeleniej Górze przy Placu Ratuszowym  44/45 m 3, a obowiązek jej uiszczenia wynika z zawartego aktu notarialnego Rep. A. nr 2879/2002 z dnia 26.08.2002 r. z Państwem Pora Marian i Janina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                                                                      Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Janina Kurzawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2007 09:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.01.2007 09:23 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)