w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20.12.2006r. na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2007 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i spo

­

Zarządzenie Nr 0151-130/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 6 marca 2007r

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 grudnia  2006 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym /tekst jednolity z roku 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, w związku z art. 15 ust 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm./  zarządzam:

§ 1

przyznać dofinansowanie realizacji zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie /Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zmianami/ wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Odrzucić oferty z powodu nie spełnienia wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogów określonych w ogłoszeniu  Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2006 roku dotyczącego otwartego konkursu ofert wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 93 oferty od 34 podmiotów w tym trzy oferty nie spełniały wymogów formalnych.
1. Na szkolenie  sportowe dzieci i młodzieży wpłynęło 27 ofert, w tym jedna oferta nie
   spełniała wymogów formalnych,
2. Na szkolenie osób niepełnosprawnych wpłynęła 1 oferta,
3.Na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym wpłynęło 61 ofert, w tym 2 oferty nie spełniały wymogów formalnych,
4. Na wspieranie sportu kwalifikowanego wpłynęło 4 oferty.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury Sportu i Turystyki oraz Skarbnikowi  Urzędu Miasta.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                            Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                    Jeleniej Góry
                                                                                              Zastępca Prezydenta
                                                                                                    Jerzy Łużniak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20.12.2006r. na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2007 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i spo
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Irena Kempisty
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.03.2007 08:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.03.2007 08:37 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
07.03.2007 08:33 Utworzenie dokumentu. (Irena Kempisty)