Zarządzenie nr 0151-133/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 r.

­

                                                                  Zarządzenie nr 0151-133/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 14 marca 2007  roku

 

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniach będących  w zakresie działań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra w 2007 roku.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym– tekst  jednolity  Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.19, 20, 21  ustawy z dnia 29  stycznia  2004 roku Prawo  zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. nr 164 z 2006 r. poz.1163 z póź.zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2007 roku na zadaniach będących  w zakresie działań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa powołuję stałą komisję przetargową w składzie: 

 

Przewodnicząca  komisji:        Ewa Tomera                       - Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa

Zastępca przewodniczącej komisji : Bożena Mazurek           - Z-ca Naczelnika Wydziału 

                                                                                           Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sekretarz Komisji :         Elżbieta  Burdach                       - inspektor w Wydziale Ochrony  

Środowiska i Rolnictwa

Z-ca Sekretarza Komisji :        Jadwiga Osińska                 - inspektor w Wydziale Ochrony  

Środowiska i Rolnictwa

Członek :                                Ludmiła Witkowiak          - inspektor w Wydziale Ochrony  

Środowiska i Rolnictwa

Członek :                                 Magdalena Krzysik         - specjalista w Wydziale Ochrony  

Środowiska i Rolnictwa

Członek :                                Przemysław Rogowski       - specjalista w Wydziale Ochrony  

Środowiska i Rolnictwa

§ 2

 

1.      Komisja przetargowa działać będzie zgodnie z Regulaminem Pracy Stałej Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i traci moc z dniem 31grudnia 2007 roku.

  § 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1822/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 listopada 2006 roku.

 

 

                                                                                                Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                      Jeleniej Góry

                                                                                                      Jerzy Łużniak

                                                                                                     Z-ca Prezydenta

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0151-133/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Bożena Mazurek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2007 07:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2007 07:53 Utworzenie dokumentu. (Bożena Mazurek)
23.03.2007 07:53 Utworzenie dokumentu. (Bożena Mazurek)