w sprawie wniesienia wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" sp. z o.o. w Jeleniej Górze

­

                                                                       

ZARZĄDZENIE   NR   0151-165/V/07

PREZYDENTA   MIASTA   JELENIEJ   GÓRY

z  dnia 28  marca  2007 r.

 

w  sprawie:  wniesienia wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”  sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Nr 434/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji „Wodnik”  sp. z o.o. w Jeleniej Górze wnoszę:

  1. wkład niepieniężny w postaci środków trwałych, stanowiących własność Miasta Jelenia Góra, według wykazu zawartego w załączniku, o wartości netto 11.020.624,52 zł  (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100),
  2. środki pieniężne w wysokości 375,48 zł  (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 48/100) z budżetu miasta.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu  Miasta Jeleniej Góry oraz Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”  sp. z o.o. w Jeleniej Górze
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11.021.000 zł.

                                                                               Prezydent Miasta

                                                                                  Jeleniej Góry

                                                                               Marek  Obrębalski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie wniesienia wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Feliks Rosik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.04.2007 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.