w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie

­

Zarządzenie 0151-198/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 9 maja 2007 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2007 zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli,

w tym ratownictwo górskie.

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych
    w zakresie ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w wersji pełnej stanowi
    załącznik nr 1, a w wersji skróconej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie opublikuje się poprzez zamieszczenie:

         1) w wersji skróconej w prasie codziennej,

         2) w wersji pełnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń        Urzędu Miasta.

§ 3

Do oceny ofert powołuje się Komisję w składzie:

1. Przewodniczący:

         Włodzimierz Belta - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

2. Członkowie:

         Marek Wasilewski – inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego

         Andrzej Marchowski – główny specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

         Karolina Juśkiewicz – referent do spraw organizacji pozarządowych w Wydziale                                                        Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Oferty podlegają ocenie zgodnie z Formularzem Oceny Oferty stanowiącym
załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6

      Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§ 7

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki

  • - (pdf 36.23 KB)
  • - (pdf 16.04 KB)
  • - (pdf 16.08 KB)
  • - (pdf 19.81 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Łukasz Misiuk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.05.2007 08:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.