w sprawie rozłożenia na raty należności

­

Zarządzenie nr 0151-199/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 9 maja 2007 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności

 

 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Należność Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze od Górski Krzysztof zam. ul. Matejki 4/1, 58-580 Szklarska Poręba - w kwocie ogółem:  3.731,40 - zł (słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 40/100) za przechowywanie pojazdu marki Fiat 126p o numerze  rejestracyjnym JGW 4707 - rozłożyć na 18 miesięcznych rat:

I rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2007 r.

II rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2007 r.       

III rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2007 r.       

IV rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2007 r.       

V rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2007 r.       

VI rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2007 r.       

VII rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2007 r.       

VIII rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2007 r.      

IX rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2007 r.       

X rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2008 r.      

XI rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2008 r.      

XII rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2008 r.       

XIII rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2008 r.       

XIV rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2008 r.       

XV rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2008 r.       

XVI rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2008 r.       

XVII rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2008 r.       

XVIII rata 207,30 zł (dwieście siedem złotych, trzydzieści groszy) płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2008 r.       

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0151-199/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 9 maja 2007 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności

 

 

            Od dnia 3.08.2004 roku, Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze, na którego terenie wyznaczony został parking dla przechowywania pojazdów usuwanych w oparciu o przepis 130a ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 58 poz. 515 z późniejszymi zmianami), przechowywał pojazd marki Fiat 126p o numerze  rejestracyjnym  JGW 4707.

Według ustaleń Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w chwili umieszczania na terenie parkingu pojazd należał do Pana Górskiego Krzysztofa. Decyzją z dnia 8.06.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego orzekł przejęcie pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, co nie zwolniło właściciela od obowiązku opłaty za okres przechowywania pojazdu na parkingu. Skarb Państwa nabył własność w sposób pierwotny - bez obciążeń. Po umieszczeniu samochodu na parkingu, a przed sądowym wezwaniem do zapłaty właściciel pojazdu był szczegółowo, dokładnie i wyczerpująco informujemy o podstawie prawnej obowiązku uiszczenia opłaty a także o konsekwencjach jej braku. W dniu 27.06.2005 roku, to jest po wydaniu postanowienia przez tut. Urząd Skarbowy, Miejski Zakład Komunikacyjny wystawił fakturę VAT Nr 00984/6/05-D/15510 na łączną kwotę 2.454,40 zł. za holowanie oraz parkowanie pojazdu, wskazując jako termin zapłaty dzień 14 lipca 2005 roku.  

Po upływie wskazanego w fakturze terminu płatności, dłużnik należności nie uregulował. W tych okolicznościach MZK skierował sprawę do dochodzenia sądowego - w dniu 1 grudnia 2005 roku Radca Prawny Zakładu złożył pozew do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, a w dniu 23 marca 2006 roku Sąd potwierdził należność prawomocnym nakazem zapłaty, zasądzając od dłużnika kwotę zasadniczą zadłużenia w wysokości 2.454,40 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych, czterdzieści groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 lipca 2005 roku oraz zwrot kosztów postępowania w wysokości 664,10 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery złote, dziesięć groszy). W dniu 13 września 2006 roku złożono do Komornika Sądu Rejonowego Rewiru III wniosek o wszczęcie egzekucji przedmiotowej należności. W dniu 19.12.2006 roku Miejski Zakład Komunikacyjny       w Jeleniej Górze otrzymał od Komornika Sądowego Rewiru II informację o bezskutecznej egzekucji prowadzonej w trybie art. 814 i 801 kpc. Postępowanie nie doprowadziło  do ustalenia majątku dłużnika. Komornik ustalił, że dłużnik od kilku lat nie przebywa pod wskazanym przez wierzyciela adresem 1 Maja 35 E/1. Ustalono, że dłużnik wyjechał w poszukiwaniu pracy. W związku z powyższym Komornik w dniu 30.01.2007 roku wydał postanowienie powołując się na art. 824 § 1 pkt 3 kpc                     o umorzeniu postępowania i zwróceniu tytułu wykonawczego do MZK naliczając kwotę 38,46 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych czterdzieści sześć grosz) tytułem kosztów egzekucyjnych.

Mając powyższe informacje Miejski Zakład Komunikacyjny w dniu 7.02.2007 roku wniósł zapytanie do Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie o aktualne miejsce zamieszkania dłużnika - ponosząc koszt 30,40 zł (słownie: trzydzieści złotych, czterdzieści groszy). Po otrzymaniu informacji MZK wystosowało do dłużnika wezwanie do uiszczenia zapłaty zasądzonych należności wraz z poniesionymi kosztami egzekucyjnymi powiadamiając jednocześnie dłużnika, że w przypadku nieuregulowania płatności informacje o zadłużeniu przekazane zostaną do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. ul. Armii Ludowej 21,        51-214 Wrocław.

W dniu 8.03.2007 roku Górski Krzysztof zwrócił się do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego pismem z prośbą o rozłożenie należności na 18 rat załączając oświadczenie majątkowe z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2006 oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Miejski Zakład Komunikacyjny wnioskuje o przychylenie się do prośby wnioskodawcy zgodnie z § 2 pkt 3 lit a, Uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r i proponuje rozłożyć należność na raty.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie rozłożenia na raty należności
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Zbigniew Hładij
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.06.2007 08:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.06.2007 08:14 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Hładij)