Zarządzenie Nr 0151-255/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 czerwca 2007 r.

­

Z a r z ą d z e n i e  Nr  0151-255/V/07

                            Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 20 czerwca 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia  19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności,   a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam   co następuje :

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalne zaległości czynszowe wobec Z G L „Północ”  w kwocie:  5.578,61 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 61/100)  należne od dłużnika Pana  Jacka Fabiszewskiego   za lokal przy ul. Kilińskiego nr 20/4 w Jeleniej Górze.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-255/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 czerwca 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Zofia Janocha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2007 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.06.2007 11:34 Utworzenie dokumentu. (Zofia Janocha)