Zarządzenie PM w sprawie powołania komisji przetargowej do przepr. postępowania o udzielenie zam. publicznego na wyk. opracowania pn: „Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic: Jana Pawła II

­

ZARZĄDZENIE NR 0151 – 204/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 9 MAJA 2007 R.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pn.: „Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic: Jana Pawła II – Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania pn.: „Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic: Jana Pawła II – Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

- Przewodniczący

 

Magdalena Kwasiuk

p.o. Naczelnika WUAiB

- Wiceprzewodniczący

 

Czesław Wandzel

Dyrektor MZDiM

- Członek

 

Paula Śliwa

Sam. Referent w Referacie Urbanistyki, WUAiB

- Członek

 

Grażyna Pierzycka

Inspektor w Referacie Urbanistyki, WUAiB

- Członek

 

Natalia Flak

Specjalista w Referacie Urbanistyki, WUAiB

- Członek

 

Elżbieta Boszczyk

Specjalista w Referacie Urbanistyki, WUAiB

§ 2

 

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151 – 204/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 9 maja 2007 r.

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

  1. Komisja działa na podstawie niniejszego zarządzenia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Komisja może prowadzić postępowanie przetargowe przy udziale co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
  3. Pracami komisji kieruje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący komisji. Do jego zadań należy w szczególności:

-         publiczne otwarcie ofert z odczytaniem nazw i adresów wykonawców oraz informacji dotyczących ceny, terminów i warunków płatności zawartych w ofertach,

-         odebranie oświadczeń członków komisji o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-         wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

-         podział pomiędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

-         nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

-         informowanie Prezydenta Miasta o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Sekretarza Komisji powołuje każdorazowo Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący komisji. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania w szczególności:

-         ocenia spełnienie warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wnioskuje do Prezydenta Miasta o wykluczenie oferentów lub odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą,

-         ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,

-         przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania.

  1. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy z wybranym wykonawcą lub z dniem unieważnienia postępowania przetargowego.

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie PM w sprawie powołania komisji przetargowej do przepr. postępowania o udzielenie zam. publicznego na wyk. opracowania pn: „Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic: Jana Pawła II
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Magdalena Kwasiuk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2007 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.07.2007 09:36 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kwasiuk)