w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej ozn. geod. jako działka nr 360/22, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Czarnoleskiej w obrębie Czarne I, AM 1.

­

Zarządzenie nr 0151-305/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 01 sierpnia 2007 r.

 

 

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej ozn. geod. jako działka  nr 360/22, położonej w  Jeleniej Górze przy ul. Czarnoleskiej

w obrębie Czarne I, AM 1.

              

 

     Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2004 r.  Dz. U. 261 poz. 2603 ze zmianami ) oraz   art. 30  ust. 2 pkt.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze  zmianami)

 

 

zarządza się  co następuje:

 

§ 1

 

Postanawiam skorzystać z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej ozn. geod. jako działka nr 360/22 o pow. 0,0427 ha, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Czarnoleskiej, obręb Czarne-I, AM-1,  na warunkach określonych przez zbywcę Pana Marka Nałęcz-Socha, w warunkowej umowie sprzedaży nr Rep.A/4441/2007 zawartej w dniu 05 lipca 2007 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Wielento  w Jeleniej Górze przy ul. Słowackiego 4/4.

 

§ 2

 

Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z wykonania prawa pierwokupu będą środki budżetowe Miasta na rok 2007 – dział 700, rozdział 70005, § 6050.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Marek Obrębalski
Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej ozn. geod. jako działka nr 360/22, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Czarnoleskiej w obrębie Czarne I, AM 1.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2007 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.08.2007 13:28 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)