Zarządzenie Nr 0151-342/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2007 r.

­

Zarządzenie  Nr  0151-342/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  22 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam   co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Południe”             w kwocie: 2.674,90 zł. (słownie złotych: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery 90/100)  należną od  dłużnika Krystyny Jakubiak za lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 82/6          w Jeleniej Górze.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-342/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Zofia Janocha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2007 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.08.2007 14:35 Utworzenie dokumentu. (Zofia Janocha)