Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krótkiej

­

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 467/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 listopada 2007 roku.

 

w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zagospodarowania nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótkiej.

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 31 ustawy - o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami),  

 

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyznaczyć użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 54/58 i nr 54/30 o łącznej powierzchni 299 m2, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótkiej w obrębie 28 NE, AM-58, dodatkowy termin zakończenia zabudowy w/w nieruchomości – do dnia 31 lipca 2009 roku.

 

2.      Zobowiązać użytkownika wieczystego do zapłaty Gminie Jelenia Góra kary umownej
w wysokości 10% ceny nieruchomości ustalonej przy nabyciu działek
nr: 54/58 i 54/30
od Gminy Jelenia Góra przez poprzednika prawnego w pierwszym roku tj. kwoty 57.557,50 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 50/100), po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego zarządzenia. Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości opłata podlega zwiększeniu
o dalsze 10% tej ceny.

 

3.      Celem zabezpieczenia zapłaty Gminie Jelenia Góra kary umownej zobowiązać współużytkowników wieczystych do:

A/  ustanowienia na nieruchomości gruntowej (tj. na działkach nr: 54/58 i 54/30) położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótkiej, hipoteki kaucyjnej w wysokości 20% ceny nieruchomości ustalonej przy nabyciu działek od Gminy Jelenia Góra przez poprzednika prawnego tj. do kwoty 115.115,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy sto piętnaście złotych).

bądź:

B/ wpłaty kaucji na konto: Miasto Jelenia Góra w wysokości 20% ceny nieruchomości ustalonej przy nabyciu działek nr: 54/58 i 54/30, od Gminy Jelenia Góra przez poprzednika prawnego tj. kwoty 115.115,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy sto piętnaście złotych).

 

§ 2

 

Ustalenia zawarte w § 1 podlegają wykonaniu w formie aktu notarialnego, którego koszty ponosi użytkownik wieczysty.

 

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                            PREZYDENT   MIASTA

                                                                                                               Jeleniej Góry

                                                                                 Marek Obrębalski

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zagospodarowania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krótkiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2007 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.11.2007 09:55 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)