w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim miejscem zamieszkania było miasto Je

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-521/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 23 stycznia 2008 r.

 

w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim miejscem zamieszkania było miasto Jelenia Góra.

 

            Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z § 2, ust. 3 Uchwały Nr 128/XIX/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach komunalnych w Jeleniej Górze, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wypłata środków finansowych z budżetu Miasta z tytułu zwrotu kosztów przewozu transportem samochodowym z Jeleniej Góry do najbliższego zakładu kremacji, zwłok osoby, której ostatnim miejscem zamieszkania było miasto Jelenia Góra, będzie należna w przypadku, gdy urna z prochami osoby zmarłej poddanej spopieleniu złożona będzie:

1/ na kwaterze grzebalnej przeznaczonej pod pole urn,

2/ w istniejącym grobie rodzinnym.

§ 2

Wypłata należności określonej w § 1 następuje na wniosek organizującego pogrzeb, najbliższego członka rodziny osoby zmarłej lub osoby przez niego upoważnionej, po przedłożeniu następujących dokumentów:

1/ uwierzytelnionej kserokopii odpisu skróconego aktu zgonu,

2/ uwierzytelnionej kserokopii protokółu lub zaświadczenia sporządzonego przez zakład kremacji z wykonania usługi spopielenia zwłok oraz wydania urny z prochami,

3/ uwierzytelnionej kserokopii dowodu wpłaty, faktury lub rachunku za przewóz zwłok do zakładu kremacji celem spopielenia oraz za przewóz urny z prochami w drodze powrotnej, wystawionego przez uprawniony zakład pogrzebowy,

4/ zaświadczenia wystawionego przez Zarządcę cmentarza o wykupieniu miejsca na polu urn na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze, bądź w przypadku wyrażenia przez rodzinę zmarłego woli pochowania urny z prochami w tradycyjnym grobie, zaświadczenia wystawionego przez Zarządcę cmentarza o złożeniu  urny z prochami w istniejącym grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze.

 

§ 3

1. Wysokość należności określonej w § 1 ustala się na rok 2008 na kwotę 379,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych).

2.  Kwota określona w ust. 1 będzie podlegała corocznie zmianom w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

§ 4

W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę dowodu wpłaty, faktury lub rachunku na kwotę niższą niż kwota określona w § 3, wnioskodawca otrzyma z budżetu Miasta zwrot środków finansowych w wysokości wynikającej z przedłożonego dowodu wpłaty, faktury lub rachunku.

§ 5

Do wykonania Zarządzenia zobowiązuję Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

§ 6

1. Traci moc Zarządzenia Nr 0151-142/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim stałym miejscem  zameldowania było Miasto Jelenia Góra.

2. Traci moc Zarządzenie Nr 0151-224/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-142/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim stałym miejscem zameldowania było miasto Jelenia Góra.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim miejscem zamieszkania było miasto Je
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Dorota Wiącek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2008 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.01.2008 09:37 Utworzenie dokumentu. (Dorota Wiącek)