w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-547/V/08

                                   PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 lutego 2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), w związku z art. 4 ust. 5, art. 5 ust 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),  zarządzam co następuje:

§ 1

1.      Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

2.       Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 i Pl. Ratuszowy 58 oraz w prasie codziennej.

§ 3

Oceny ofert dokona Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

                                                                             Marek Obrębalski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Ewa Kasińska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2008 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.02.2008 13:12 Edycja dokumentu (Ewa Kasińska)
21.02.2008 12:57 Utworzenie dokumentu. (Ewa Kasińska)