ZARZĄDZENIE NR 0152-64/V/08 w sprawie prowadzenia rejestru udzielanych zamówień publicznych

­

ZARZĄDZENIE NR 0152-64/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 lutego 2008 r.

w sprawie prowadzenia rejestru udzielanych zamówień publicznych

Na podstawie art. 33 ust 1 i ust. 3 w związku art. 31, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam obowiązek prowadzenia rejestru udzielanych zamówień publicznych przez Miasto Jelenia Góra i Urząd Miasta Jelenia Góra.

1.1. Rejestr będzie obejmował wszystkie zamówienia publiczne (na roboty budowlane, dostawy i usługi) o wartości powyżej 14 tys. EURO.

1.2. Rejestr prowadzić będzie Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej.

1.3. Informacje do rejestru przekazują Naczelnicy Wydziałów oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.

2. Rejestr prowadzony będzie w układzie określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustalam następujące terminy przekazywania informacji do rejestru:

1) ogłoszenie o przetargu winno być zarejestrowane w Wydziale Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej przed podaniem do publicznej wiadomości,

2) dane dotyczące wartości udzielonego zamówienia i ilości podpisanych umów (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) winny być przekazane do rejestru prowadzonego w Wydziale Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej w terminie 7 dni od podpisania umowy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej.

 

                                                                                                          Prezydent Miasta

                                                                                                             Jeleniej Góry

                                                                                                          Marek Obrębalski

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0152-64/V/08 w sprawie prowadzenia rejestru udzielanych zamówień publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Tomasz Dumycz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.02.2008 14:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.02.2008 11:49 Edycja dokumentu (Tomasz Dumycz)
25.02.2008 11:46 Dodano załącznik "załącznik do zarządzenia NR 0152-64/V/08" (Tomasz Dumycz)
25.02.2008 11:43 Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia nr 0152-64/V/08 (Tomasz Dumycz)
22.02.2008 14:26 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Dumycz)