w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. ewidencji zadań realizowanych na podstawie porozumień w Referacie Planowania i Analiz w Wydziale Finansowym

­

ZARZĄDZENIE NR 0152-58/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 13 lutego 2008r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. ewidencji  zadań realizowanych na podstawie porozumień w Referacie Planowania i Analiz w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  w związku z art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./


zarządzam, co następuje:

§1.


Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko  ds. ewidencji zadań realizowanych na podstawie porozumień w Referacie Planowania i Analiz  w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w następującym składzie:
1.Janina Nadolska – Skarbnik Miasta - Przewodniczący Komisji,
2.Agata Żmijewska – Sekretarz Miasta - członek Komisji,
3.Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr -  członek Komisji,
4.Ewa Sidzińska – p.o. Kierownika Referatu Planowania i Analiz Wydziału Finansowego – członek Komisji,
5.Mirosława Michułka – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr – członek   Komisji.

§2.


Z przeprowadzonego naboru Komisja sporządza protokół i przedstawia go Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§3.


Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko ds. ewidencji zadań realizowanych na podstawie porozumień w Referacie Planowania i Analiz w Wydziale Finansowym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.02.2008 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.02.2008 09:13 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)