Zarządzenie Nr 0151-552/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2008 r.

­

           

ZARZĄDZENIE NR  0151-552/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 lutego2008 r.

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości z tytułu

rozliczenia kosztów dostawy zimnej wody.

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam co następuje :

§ 1

Umarzam nieściągalną wierzytelność w rejonie działania ZGL „Północ”
w kwocie: 1.272,66 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt dwa 66/100 zł) należne od 
dłużnika Pani Anny Grabowskiej z tytułu rozliczenia kosztów zimnej wody dostarczonej do lokalu przy ul. 1-go Maja 64/3 w Jeleniej Górze.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                       Prezydent Miasta

                                                                       Jeleniej Góry

                                                                       Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0151-552/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Zofia Janocha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2008 07:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2008 07:51 Utworzenie dokumentu. (Zofia Janocha)