ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA NR 0151-584/V/2008

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-584/V/2008

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponowni wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice

w Jeleniej Górze.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Uwagi wniesione do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze rozpatruje się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

Marek Obrębalski

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151-584/V/2008

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 26 marca 2008 r.

 

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze

 

Lp.

Treść uwag

Sposób rozstrzygnięcia

1.

Przesunąć projektowaną ulicę KD/D.18 na zachód o ok. 30m pozwalając w przyszłości na budowę 2 kortów zielnych i hal sportowych przyległych lub połączonych z istniejącymi halami.

 

 

Uwaga nie uwzględniona .

Przesunięcie projektowanej ulicy dojazdowej KD/D.18 wyraźnie obniżyłoby atrakcyjność ofert inwestycyjnych na terenach położonych po jej zachodniej stronie oraz niekorzystnie ingerowałoby w istniejący zespół zieleni i ciek wodny (teren ZP4).

Projektowana droga wytyczona została na terenach gminnych. Przesunięcie jej w kierunku zachodnim spowodowałoby konieczność wejścia na grunty nie będące własnością Gminy, co by się wiązało z ich wykupem.

 

2.

1.        Wniosek o umożliwienie zlokalizowania w obrębie planowanej zabudowy na terenie Uz.6 restauracji i nadszybia dźwigów o wysokości ok. 21,00m., przy zakładanej powierzchni użytkowej restauracji ok. 300m2.

2.        Odstąpienie w projekcie planu od wymogu przeznaczenia 12 000m2 na cele basenowe (teren Uz.6)  i zapisanie w to miejsce wartości 5000m2.Wnoszący uzasadnia uwagę w tym zakresie planowaną przez miasto budową basenów termalnych w rejonie Parku Zdrojowego

   

Ad. 1

Uwaga zostanie uwzględniona po dostarczeniu przez wnoszącego  w terminie 7 dni od niniejszego rozstrzygnięcia pozytywnego stanowiska  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na piśmie. Zgodnie  ustną deklaracją Wnoszącego konserwator w trakcie przeprowadzonych rozmów zaaprobował  wnioskowaną korektę zapisów planu.

W ramach wcześniejszych uzgodnień WKZ nie wyraził  zgody na podniesienie wysokości zabudowy do 21 m,

a zgodnie z wymaganiami art. 17 pkt 7 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowisko to jest wiążące dla sporządzającego plan.

Ad. 2

Uwaga nie uwzględniona.

Projekt planu nie wymaga a na terenie Uz.6  przeznaczenia 12 000m2 na cele basenowe  zawiera natomiast  wymóg  wprowadzenia usług przeznaczenia podstawowego  nie związanych z bazą noclegową o powierzchni całkowitej minimum 12 000m2”.

Celem tego ustalenia jest wzbogacenie ogólnodostępnej oferty usługowej w uzdrowisku.

Planowana przez gminę realizacja basenów termalnych nie ma na celu zastąpienia tego wymogu tylko wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty uzdrowiska.

3.

Wniosek o korektę przeznaczenia podstawowego ustalonego dla terenu U.14.

Obecny zapis:

przeznaczenie podstawowe – plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

zastąpić zapisem

przeznaczenie podstawowe – plac manewrowy lub parkingi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Uwaga uwzględniona

4.

Wniosek o przeznaczenie działki gminnej nr 50/5 położonej przy ul. Staromiejskiej (posesja nr 12) pod parking.

W uzasadnieniu uwagi Wnosząca powołuje się na permanentne zalewanie w/w nieruchomości wodami powodziowymi oraz deklaruje chęć jej nabycia

Uwaga nie uwzględniona.

Działka nr 50/5 przy ul. Staromiejskiej stanowi  teren do wydzielenia o powierzchni ok. 500m2. W przypadku przeznaczenia go pod parking i spełnienia wymagań obowiązujących przepisów szczególnych w zakresie odległości od działek sąsiednich efektywna powierzchnia pod miejsca postojowe wyniosłaby maksimum 350 m2. pozwoliłoby to na zlokalizowanie ok. 15  miejsc postojowych.

Natomiast przeznaczenie w/w nieruchomości pod zabudowę, stosownie do wskaźników określonych w projekcie planu umożliwia zrealizowanie obiektu o powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych ok.  800m2.

Podana powyżej efektywność wykorzystania terenu przy obu analizowanych funkcjach wyraźnie wskazuje na utrzymanie obecnych ustaleń planu.

Ponadto z analizy posiadanych przez Urząd Miejski materiałów dotyczących zasięgu największych powodzi wynika, że teren ten nie był  zalewany. Rzeka w tym rejonie jest uregulowana i istnieją wszelkie przesłanki do pełnego zabezpieczenia go przed ewentualnymi skutkami wezbrań Kamiennej.

Projekt planu uzyskał również uzgodnienie RZGW, który nie wniósł żadnych zastrzeżeń w zakresie zabudowy przedmiotowej działki.

 

5.

Uwaga sformułowana jako wniosek o uwzględnienie w projekcie planu lokalizacji pętli autobusowej w rejonie ul. Staszica

Uwaga uwzględniona w obecnych zapisach planu.

Ustalenie tras przejazdu autobusów miejskich nie jest przedmiotem planu. Linie autobusowe mogą być, zgodnie z planem prowadzone wszystkimi ulicami publicznymi. Pętle autobusowe (czy też przystanki końcowe) mogą być usytuowane w rejonie Cervi - Zamoyskiego zgodnie z obecnymi zapisami projektu planu.

Zachowanie obecnej pętli przy ul. Staszica wiąże się natomiast z uzgodnieniem warunków finansowych z właścicielem terenu.

Teren ten w planie przeznaczony został pod parking, a więc możliwe są w ramach tego przeznaczenia także postoje autobusów.

Projekt planu przewiduje w tym rejonie  przebudowę układu komunikacyjnego – budowę ronda i nowej ulicy dojazdowej (wewnętrznej) KDW/D.4 – która, za zgodą właściciela może być wykorzystana do przejazdu autobusów. Docelowo możliwe byłoby więc także rozwiązanie polegające na wybudowaniu zatoki przystankowej przy ul. Staszica i wykorzystanie jako „pętli” ulicy KDW/D.4 oraz odcinków ul. Tabaki i Staszica.

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA NR 0151-584/V/2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Magdalena Kwasiuk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2008 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.04.2008 14:29 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
01.04.2008 14:57 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kwasiuk)