w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (

­

 

PREZPREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-569/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11  marca  2008r.

 

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z pózn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia (Dz. U. z 2006r., nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra powinien:

1.      dysponować pojazdem lub pojazdami samochodowymi w ilości i stanie gwarantującym ciągłość usług oraz utrzymanie właściwego standardu sanitarnego wykonywania usług, przystosowanymi do odbierania i transportowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie. Pojazdy powinny:

a)      być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu (posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym),

b)      być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (logo lub nazwa przedsiębiorcy),

c)      posiadać konstrukcję pozwalającą na świadczenie usług w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska,

d)      zostać wyposażone w odpowiednie narzędzia służące do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

2.    dysponować urządzeniami (tj. pojemnikami, kontenerami, workami) służącymi do zbierania odpadów komunalnych (oznakowanymi w sposób trwały – logo lub nazwa podmiotu prowadzącego działalność) przez właścicieli nieruchomości, spełniającymi wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra (Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 129/XIX/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku), w szczególności:

a)      służącymi do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

b)     służącymi do selektywnej zbiórki odpadów, 

c)      dostosowanymi do urządzeń załadowczych pojazdów.

3.   dysponować bazą transportową służącą parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania urządzeń o których mowa w ust. 2, spełniającą następujące warunki:

a)      wyposażoną w zaplecze biurowe zapewniające bieżącą obsługę klientów,

b)     zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy,

c)      zapewniającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym stanie sanitarno – technicznym,

d)     zapewniającą możliwość magazynowania i utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz sanitarno – higienicznym urządzeń, o których mowa w ust. 2

e)      baza winna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych i nieuprawnionych.

4.              posiadać umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów.

5.              odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra.

 

§ 2

1.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia wymagań, określonych w § 1 poprzez przedłożenie dokumentów:

a)      potwierdzających posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania działalności i potwierdzających spełnienie wymagań określonych w § 1, ust. 1, a w szczególności przedłożenie:

- dokumentów potwierdzających możliwość korzystania ze sprzętu samochodowego tj.: kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy,

- dokumentów dotyczących aktualnych badań technicznych sprzętu samochodowego,

b)      dokumentów potwierdzających prawo do użytkowania terenu, o którym mowa w § 1 ust. 3, tj.: kserokopia aktu własności, umowy dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego.

 

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra powinien spełniać następujące wymagania:

1.      dysponować pojazdem lub pojazdami samochodowymi w ilości i stanie gwarantującym ciągłość usług oraz utrzymanie właściwego standardu sanitarnego wykonywanych usług, przystosowanymi do odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i transportowania ich do stacji zlewnej.

Pojazdy powinny:

a)      spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

b)     być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu (posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym),

c)      być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy - logo, adres, telefon),

d)     posiadać konstrukcję pozwalającą na świadczenie usług w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, a zastosowane zabezpieczenia winny uniemożliwiać przedostawanie się nieczystości ciekłych na zewnątrz, poza zbiornik do gromadzenia nieczystości, 

  1. dysponować bazą transportową służącą do parkowania lub garażowania pojazdów  spełniającą następujące warunki:

 

a)      wyposażoną w zaplecze biurowe zapewniające bieżącą obsługę klientów,

b)     zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy,

c)      zapewniającą możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym stanie sanitarno – technicznym,

d)     baza winna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych i nieuprawnionych.

3.      posiadać umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów.

4.      odbierać nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra.

 

§ 4

 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia wymagań, określonych w § 3 poprzez przedłożenie dokumentów:

a)      potwierdzających posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania działalności i potwierdzających spełnienie wymagań określonych w § 3, ust. 1, a w szczególności przedłożenie:

- dokumentów potwierdzających możliwość korzystania ze sprzętu samochodowego tj.: kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy,

- dokumentów dotyczących aktualnych badań technicznych sprzętu samochodowego,

b)      dokumentów potwierdzających prawo do użytkowania terenu, o którym mowa w § 3 ust. 2, tj. kserokopia aktu własności, umowy dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego.

 

 

§ 5

1.      Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikają z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego.

2.      Nieczystości ciekłe winny być przekazywane do najbliżej zlokalizowanej stacji zlewnej.

3.      Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności, w tym rejestru umów przy użyciu systemu komputerowego umożliwiającego przekazywanie danych.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze oraz zamieszczenie na stronie internetowej.

 

 

PREZYDENT MIASTA

        Jeleniej Góry

   Marek Obrębalski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Ewa Tomera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.04.2008 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2008 09:38 Utworzenie dokumentu. (Ewa Tomera)