w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal socjalny

­

ZARZĄDZENIE  NR  0151-596/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal socjalny .


Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam co następuje :

§ 1

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Północ” w kwocie: 12.145,62 zł. (słownie złotych: dwanaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 62/100) należne od  dłużnika Pani Danuty Borkowskiej za lokal socjalny przy ul. Hallerczyków 5/3 w Jeleniej Górze.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal socjalny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Zofia Janocha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.04.2008 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.04.2008 12:15 Utworzenie dokumentu. (Zofia Janocha)