ZARZĄDZENIE NR 0151-587/V/08 z dnia 31 marca 2008 r.

­

  
ZARZĄDZENIE NR 0151-587/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 lit. a i b uchwały
Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok,  zarządzam:

 § 1.

 1.      Upoważniam kierowników jednostek budżetowych, zwanych dalej „kierownikami jednostek”, do dokonywania przeniesień:

1)        w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału, z wyłączeniem:

a)        wynagrodzeń osobowych ujętych w układzie wykonawczym na 2008 rok, 

b)        zadań remontowych ujętych w uchwale budżetowej na 2008 rok,

c)        zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej na 2008 rok,

2) w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2.      Wykaz upoważnionych kierowników jednostek, o których mowa w ust.1, zawiera załącznik
nr 1 do zarządzenia.

3.        Przeniesień w planie wydatków oraz przeniesień w planie dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w ust.1, dokonuje się decyzją kierownika jednostki.

4.        Decyzja kierownika jednostki winna zawierać szczegółowe uzasadnienie dokonanych przeniesień.

5.        Wzór decyzji, o której mowa w ust. 3 i 4, zawierają załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2.

 1.      Kierownicy jednostek dokonujący  przeniesień,  o których mowa w § 1 ust.1, wymienieni w:

1) załączniku nr 1, poz. 1 do 7, informują o ich dokonaniu Prezydenta Miasta, za pośrednictwem wydziału sprawującego nadzór merytoryczny nad działalnością tej jednostki, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Jelenia Góra, w terminie 7 dni od dnia dokonania przeniesień,

2) załączniku nr 1, poz. 8 do 38, informują  o ich dokonaniu Prezydenta Miasta, za pośrednictwem Zespołu Obsługi „Oświata”, w terminie 7 dni od dnia dokonania przeniesień,

3) załączniku nr 1, poz. 39 do 40, informują o ich dokonaniu Prezydenta Miasta, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  w terminie 7 dni od dnia dokonania przeniesień,

2. Zespół Obsługi „Oświata” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzają zbiorcze zestawienia dokonanych przeniesień, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3,  i przekazują  je Skarbnikowi Miasta za pośrednictwem odpowiednio Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,  w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca,

3. Skarbnik Miasta, składa Prezydentowi Miasta zbiorczą kwartalną informację o dokonanych przeniesieniach, o których mowa w § 1 ust.1,   w terminie 20 dni po upływie każdego kwartału.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam upoważnionym kierownikom jednostek budżetowych wymienionym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0151-587/V/08 z dnia 31 marca 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Janina Nadolska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2008 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.04.2008 14:38 Utworzenie dokumentu. (Janina Nadolska)