w sprawie: umorzenia należności Miasta Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w MIW

­
ZARZĄDZENIE  NR 0151 – 567/V/08

PREZYDENTA MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia  11 marca  2008r.

w  sprawie: umorzenia należności Miasta Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej – Miejska Izba Wytrzeźwień

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 4 ust.1 pkt.5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  z a  r z ą d z a m   c o   n a s t ę p u j e  :

§   1

Umorzyć dłużnikom objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia wierzytelności z tytułu pobytu w Miejskiej  Izbie  Wytrzeźwień  -   na   kwotę  :   8.680,07 zł.

 ( słownie złotych : osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt  07/100).

§   2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta Jelenia Góra

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie: umorzenia należności Miasta Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w MIW
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Janina Nadolska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2008 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.