w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26 kwietnia 2008 roku oraz do przedstawienia propozycji

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-644/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 21 maja 2008 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26 kwietnia 2008 roku  oraz  do  przedstawienia  propozycji  dofinansowania  zadań  publicznych  w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26 kwietnia 2008 roku  oraz  do  przedstawienia  propozycji  dofinansowania  zadań  publicznych  w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w następującym składzie:


L.p. Imię i nazwisko Funkcja Stanowisko
1. Zbigniew Szereniuk Przewodniczący Komisji Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
2. Gabriela Bajek Z-ca Przewodniczącego Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jelenia Góra
3. Joanna Lugowska Członek Komisji Specjalista w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra


§ 2

Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Komisja Konkursowa rozpoczyna działalność z dniem powołania i  zakończy po przyjęciu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  protokołu Komisji Konkursowej.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-6444/V/08
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 21 maja 2008 r.

REGULAMIN
PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ


Komisję powołano Zarządzeniem Nr 0151-644/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 21 maja 2008 r.  do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26 kwietnia 2008 roku  oraz  do  przedstawienia  propozycji  dofinansowania  zadań  publicznych  w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


§ 1

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
3. Do podjęcia skutecznych decyzji przez Komisję konieczna jest obecność wszystkich członków Komisji.
4. Komisja zakończy swoją działalność po przyjęciu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  protokołu Komisji Konkursowej.

§ 2

Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,
2) podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji,
4) informowanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania  konkursu,

§ 3

Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1) zapoznanie się ze złożonymi ofertami,
2) dokonanie oceny ofert pod względem kompletności, spełnienia wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w konkursie ogłoszonym w dniu 26 kwietnia 2008 roku.
3) sporządzenie pisemnego protokołu i przedłożenie Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry propozycji wyboru ofert i wysokości dotacji.

§ 4

Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Marek Obrębalski


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 26 kwietnia 2008 roku oraz do przedstawienia propozycji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Irena Kempisty
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.05.2008 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.05.2008 09:27 Utworzenie dokumentu. (Irena Kempisty)