Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu garażu nr 2 położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 3 of

­

 

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 678/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 czerwca 2008 roku.

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lub nieograniczonego, lokalu użytkowego – garażu nr 2 położonego
 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 3 of w Jeleniej Górze wraz   z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

 

Na podstawie:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 pkt 2b Uchwały nr 204/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe

 

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lokal użytkowy – garaż 
nr 2 położony przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 3 of w Jeleniej Górze o powierzchni użytkowej 13,10 m2 wraz z udziałem wynoszącym 3,38 % w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka
nr 801 o powierzchni 0.0980 ha obręb Jelenia Góra 1 AM-6.

 

§ 2

 

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział wyłącznie właściciele lub najemcy lokali położonych w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 3 of.

 

§ 3

 

W przypadku gdy pierwszy przetarg ograniczony, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, zakończony zostanie wynikiem negatywnym wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu nr 2 położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 3 of                  w Jeleniej Górze wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

MAREK OBRĘBALSKI

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu garażu nr 2 położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 3 of
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2008 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.06.2008 10:36 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)