w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-695/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 25 czerwca 2008 r.


w sprawie zmian do  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry.


 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:


§ 1


W Zarządzeniu nr 0151-113/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry
 §1 otrzymuje brzmienie:
Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Jeleniej Góry o treści określonej w Załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W Załączniku nr 1 do  Zarządzenia nr 0151-113/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry, wprowadzam następujące zmiany:

1.  § 2 otrzymuje brzmienie:

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o:

1. Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Jelenia Góra.
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Jeleniej Góry.
3. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Jeleniej Góry.
4. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
5. I Zastępcy - należy przez to rozumieć I Zastępcę Prezydenta Miasta Jeleniej   Góry.
6. II Zastępcy - należy przez to rozumieć II Zastępcę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.
7. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Jeleniej Góry.
8. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Jeleniej Góry   oraz Głównego Księgowego Budżetu
9. Wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały Urzędu oraz jednostki organizacyjne    Miasta Jeleniej Góry.
10. Naczelnikach - należy przez to rozumieć naczelników wydziałów oraz kierowników     innych jednostek organizacyjnych Urzędu (wymienionych w § 14).
2. § 5 otrzymuje brzmienie:

 1. Kierownikiem Urzędu jest Prezydent.
Prezydent wykonuje wszystkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników samorządowych i może wyznaczać inne osoby do podejmowania tych czynności.
2. Pod nieobecność Prezydenta lub z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta czynności kierownika Urzędu podejmuje I Zastępca Prezydenta lub Sekretarz Miasta na podstawie indywidualnych pełnomocnictw.
3. Prezydent może:
1) powierzyć Zastępcom i Sekretarzowi sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta;
2) ustanawiać pracowników samorządowych pełnomocnikami do określonych spraw, na mocy indywidualnego pełnomocnictwa lub upoważnienia;
3) wydawać zarządzenia i pisma okólne z zakresu kierowania Urzędem;
4) zwoływać w miarę potrzeb posiedzenia organu wykonawczego Miasta z pracownikami merytorycznymi Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta w celach konsultacyjnych do realizacji swoich kompetencji i zadań;
5) zwoływać narady z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Miasta w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań.
4. Prezydent ustala zakres kompetencji Wydziałów i rozstrzyga zagadnienia kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi Miasta.
5. Prezydent wykonuje inne zadania zastrzeżone do swoich kompetencji.
6. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta sporządza Prezydent, w formie zarządzenia.

3.  § 14 otrzymuje brzmienie:

1. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą następujące Wydziały oraz komórki organizacyjne:
1) Wydział Finansowy F;
2) Wydział Funduszy Europejskich FE;
3) Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa GSP;
4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN;
5) Wydział Gospodarki Komunalnej GK;
6) Wydział Gospodarki Lokalowej GL;
7) Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego KN;
8) Wydział Komunikacji K;
9) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki KS;
10) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa OSR;
11) Wydział Organizacyjny i Kadr OK;
12) Wydział Oświaty i Wychowania OW;
13) Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej PI;
14) Wydział Rozwoju Gospodarczego RG;
15) Wydział Spraw Obywatelskich SO;
16) Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa A;
17) Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej ZP;
18) Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK;
19) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZS;
20) Urząd Stanu Cywilnego USC;
21) Biuro Obsługi Prawnej RP;
22) Biuro Prezydenta Miasta BPM;
23) Biuro Rady Miejskiej BRM;
24) Miejski Rzecznik Konsumentów MRK;
25) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych PO.
2. W Wydziałach mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne: referaty i samodzielne stanowiska pracy.

4.  § 15 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się w następujących Wydziałach wewnętrzne komórki organizacyjne:
1. w Wydziale Finansowym:
- Referat Planowania i Analiz,
- Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
- Referat Rachunkowości,
- Referat Windykacji,
2. w Wydziale Geodezji i Mienia Skarbu Państwa:
- Referat Mienia Skarbu Państwa,
3. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:
- Referat Obrotu Nieruchomościami,
- Referat Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych, 
4. w Wydziale Gospodarki Lokalowej:
- Referat Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi,
- Referat Zarządzania Zasobem Mieszkaniowym i Lokalami Użytkowymi,
- Referat Dodatków Mieszkaniowych,
5. w Wydziale Organizacyjnym i Kadr
- Punkt Obsługi Interesanta,
- Referat Skarg i Wniosków,
- Referat Zarządzania Jakością,
6. w Wydziale Rozwoju Gospodarczego:
- Punkt Obsługi Inwestora,
7. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa:
- Referat Urbanistyki,
- Referat Architektury,
- Referat Budownictwa,
8. w Wydziale Zamówień Publicznych  i Obsługi Technicznej:
- Referat Informatyki.

5.  § 16 otrzymuje brzmienie:

1. Pracą komórek organizacyjnych, wymienionych w § 14, kierują:
1) Wydziałami  -  Naczelnicy,
2) Wydziałem Finansowym - Skarbnik Miasta,
3) Wydziałem Geodezji i Mienia Skarbu Państwa - Geodeta Miejski,
4) Biurem Rady Miejskiej, Biurem Prezydenta Miasta i Urzędem Stanu Cywilnego – Kierownicy,
5) Biurem Obsługi Prawnej - Koordynator.
2. W razie nieobecności Naczelnika, jego obowiązki pełni zastępca, a w przypadku braku stanowiska zastępcy - wyznaczony przez Naczelnika pracownik.
3. Pracą wewnętrznych komórek organizacyjnych, wymienionych w § 15, kierują kierownicy referatów, przy czym:
1) Referatem Rachunkowości kieruje Główny Księgowy;
2) Zespołem ds. Wdrożenia Projektu ISPA-PIU kieruje Kierownik Zespołu;
3) Punktem Obsługi Interesanta kieruje Kierownik Punktu Obsługi Interesanta;
4) Punktem Obsługi Inwestora kieruje Kierownik Punktu Obsługi Inwestora.


6. § 20 otrzymuje brzmienie:

Wydział Funduszy Europejskich

Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:

1. inicjowanie, koordynacja i monitoring działań związanych z pozyskiwaniem dla Miasta krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym funduszy Unii Europejskiej;
2. informowanie o programach pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji, w tym przekazywanie Wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach;
3. konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
4. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej;
5. przygotowywanie formularzy aplikacyjnych związanych z uczestnictwem Miasta w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich we współpracy z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi;
6. kompletowanie i przygotowanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich;
7. współpraca z Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków pomocowych, w tym funduszy europejskich;
8. opiniowanie projektów zgłaszanych do planów rocznych i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pod kątem możliwości pozyskania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej;
9. bieżąca analiza możliwości pozyskania współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej zadań ujętych w planach rocznych i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym;
10. nadzór nad projektami realizowanymi w Urzędzie we współpracy z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, w zakresie ich zgodności z wymogami instytucji Unii Europejskiej i krajowych instytucji zarządzających;
11.  sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych  raportów z realizacji projektów we współpracy z jednostkami uczestniczącymi w realizacji projektów, których beneficjentem końcowym jest Miasto Jelenia Góra;
12.  bieżąca kontrola wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz współpraca w tym zakresie z prowadzącymi projekty Wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi;
13. sporządzanie okresowych analiz dotyczących stopnia realizacji projektów finansowanych ze środków  Unii Europejskiej;
14. cykliczne opracowywanie i aktualizacja informatorów o dostępnych funduszach i programach pomocowych, w tym  Unii Europejskiej;
15. bieżąca współpraca z Audytorem Wewnętrznym Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia audytu projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
16. organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu dotyczących zagadnień związanych z pozyskaniem dostępnych krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym  funduszy Unii Europejskiej oraz metodologią opracowywania projektów.

7.  § 21 otrzymuje brzmienie:

Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa

Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
1. sprawy określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innymi  przepisami prawa regulującymi sprawy z dziedziny geodezji i kartografii, w tym:
1) sprawowanie nadzoru nad:
a) prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym nad operatem ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów,
b)  prowadzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c)  koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
d) prowadzeniem powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego  systemu informacji o terenie,
e)  aktualizacją mapy zasadniczej,
2)prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ewidencji gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
3) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i nadawaniem numerów   
 porządkowych nieruchomości,
4) przeprowadzanie postępowań w zakresie zajęcia gruntów Miasta lub Skarbu
       Państwa na cele związane z infrastrukturą techniczną,
5) przygotowywanie projektów dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu
       Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz realizowanie
uchwalonych planów,
2. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz jej aktualizacja;
3. zakładanie i aktualizacja osnów szczegółowych oraz ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
4. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa , zgodnie z ustalanymi planami wykorzystania tego zasobu;
5. ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
6. prowadzenie we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami procedur związanych z komunalizacją i powiatyzacją nieruchomości;
7. regulacja praw do nieruchomości na rzecz posiadaczy gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów w formie przewidzianej prawem dla nieruchomości Skarbu Państwa;
8. załatwianie wniosków osób, które pozostawiły mienie poza granicami państwa polskiego (mienie zabużańskie);
9. prowadzenie spraw związanych z opłatami z tytułu prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, opłatami adiacenckimi, opłatą planistyczną;
10. prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
11. prowadzenie procedur w zakresie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego na gruntach Skarbu Państwa.
Wydział współpracuje z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zapewnienia terminowej i właściwej realizacji wykonywanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami zadań, w szczególności  związanych z gospodarowaniem nieruchomościami; rozpatrywania skarg i wniosków obywateli, wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz zapytań i interpelacji radnych; przygotowywania właściwych informacji i dokumentów dla Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej

8. dodaje się § 21a, który otrzymuje brzmienie:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 
Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
 
1. ewidencjonowania nieruchomości wchodzących do zasobu nieruchomości Miasta;
2. opracowywania planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta;   
3. opracowywania danych do projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków   związanych z wykonywaniem zadań Wydziału oraz monitorowanie stopnia ich realizacji; 
4. analiz rynku nieruchomości;
5. prowadzenia prac mających na celu opracowywanie wykazu terenów pod inwestycje, w tym bieżące analizowanie stanu zasobu nieruchomości Miasta, w szczególności poprzez badanie i ustalanie stanu prawnego nieruchomości oraz uzyskiwanie właściwych opinii, skutkujących możliwością przygotowania nieruchomości bądź jej części do zagospodarowania w tym:
1) w drodze przetargu do: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,  dzierżawy; reklamowanie takich ofert nieruchomości,
2) w drodze bezprzetargowej do: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
dzierżawy ( m.in. na cele handlowe, usługowe, parkingowe, rekreacyjne, na
potrzeby wspólnot mieszkaniowych), w użytkowanie i  użyczenie,
3) lokali użytkowych i mieszkalnych do sprzedaży na rzecz ich najemców,   
4) do przekazania w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta,
5) przeprowadzenia procedury uwłaszczeniowej (m.in. ogrodów działkowych, garaży),
6. udzielenia bonifikaty od  ceny zbycia nieruchomości;
7. ustalenia terminu zagospodarowania nieruchomości i monitorowaniem tego
terminu wraz z przeprowadzaniem procedury związanej z przedłużaniem tego terminu bądź ustalaniem dodatkowego terminu; 
8. prowadzenia procedury w zakresie rozwiązywania umów cywilno-prawnych
(użytkowania wieczystego, dzierżaw, użytkowania, użyczenia);
9. prowadzenia procedury związanej z nabyciem nieruchomości do zasobu miasta, w tym m.in. poprzez nabywanie od osób fizycznych bądź prawnych, w wyniku zamiany nieruchomości;
10. prowadzenia procedury związanej z wypowiedzeniem się co do skorzystania z prawa pierwokupu;
11. regulacji praw do nieruchomości na rzecz posiadaczy gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntu w formie przewidzianej prawem;
12. prowadzenia procedury w zakresie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego na gruntach Miasta.

Wydział współpracuje z Wydziałem Geodezji i Mienia Skarbu Państwa w zakresie zapewnienia terminowej i właściwej realizacji wykonywanych przez Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa zadań, w szczególności  związanych z gospodarowaniem nieruchomościami; rozpatrywania skarg i wniosków obywateli, wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz zapytań i interpelacji radnych; przygotowywania właściwych informacji i dokumentów dla Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej.

 

9.  § 23 otrzymuje brzmienie:

Wydział Gospodarki Lokalowej
 
Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
 
1. przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta;
2. tworzenie zasobu lokali socjalnych;
3. inicjowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz programowanie zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, w tym budownictwa socjalnego;
4. prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi, w tym lokalami socjalnymi;
5. przygotowanie oferty lokali do remontu;
6. organizacja bazy danych o lokalach do zamiany z urzędu lub zamiany wzajemnej;
7. obsługa  techniczno – organizacyjna   Społecznej Komisji Mieszkaniowej w zakresie
  gospodarki lokalami mieszkalnymi i lokalami socjalnymi;
8.   prowadzenie spraw odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego;
9.   prowadzenie gospodarki lokalami użytkowymi;
10. sporządzanie analiz i propozycji zmian stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych
      i  lokali użytkowych;
11.  prowadzenie spraw związanych z zaległościami czynszowymi za lokale mieszkalne
      i użytkowe;
12. prowadzenie spraw związanych z nadbudową, rozbudową budynków stanowiących
      własność Miasta oraz przebudowy pomieszczeń w tych budynkach w celu       powiększenia istniejących lub utworzenia nowych lokali mieszkalnych i użytkowych;
13. wyłączanie z eksploatacji budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych;
14. opracowanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie remontów i inwestycji oraz ich realizacja;
15. nadzorowanie zakładów gospodarki lokalowej w zakresie remontów i inwestycji oraz udziału gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych;
16. nadzór nad gospodarką finansową zakładów gospodarki lokalowej;
17. nadzór nad właściwą eksploatacją przekazanych zakładom gospodarki lokalowej nieruchomości oraz właściwą obsługą najemców wynikającą z zadań wynajmującego oraz innych obowiązków prawem nałożonych;
18. nadzór nad reprezentowaniem miasta we wspólnotach mieszkaniowych z jego udziałem;
19. ocena rynku lokali mieszkalnych i lokali użytkowych;
20. prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.

10.  § 25 otrzymuje brzmienie:

Wydział Komunikacji
 
Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
 
1. wydawanie, zatrzymywanie i cofanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, prowadzenie ewidencji wydanych uprawnień do kierowania pojazdami;
2. prowadzenie rejestracji i ewidencji pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów i przyczep;
3. inicjowanie działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4. wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
5. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonujących niezarobkowy (nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalność pomocniczą w stosunku do ich podstawowej działalności gospodarczej;
6. dokonywanie wpisu (wykreślenia) i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Stacji Kontroli  Pojazdów, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom;
7. analizowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie sieci miejskiej komunikacji zbiorowej;
8. prowadzenie analiz i opiniowanie taryf opłat za przejazdy komunikacja miejską;
9. uzgadnianie wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
10. dokonywanie wpisu (wykreślenia) i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia  kierowców  oraz kontrola i nadzór w tym zakresie;
11. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji instruktorów oraz innej dokumentacji z tego zakresu.

11. § 26 otrzymuje brzmienie:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
 
Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
 
1. tworzenie warunków dla ochrony dóbr kultury, upowszechniania kultury, rozwoju twórczości artystycznej oraz czynnych form spędzania wolnego czasu;
2. sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w Mieście;
3. koordynacja działalności instytucji i stowarzyszeń, działających na terenie Miasta w dziedzinie kultury, turystyki i sportu;
4. koordynacja spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
5. podejmowanie przedsięwzięć w celu rozbudowy bazy kulturalnej na terenie Miasta;
6. prowadzenie czynności organizatora instytucji kultury;
7. prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury;
8. współpraca ze służbami konserwatorskimi w zakresie ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych znajdujących się na terenie Miasta;
9. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
10. prowadzenie kontroli w zakresie przyznawanych z budżetu miasta dotacji stowarzyszeniom, instytucjom kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz związkom sportowym;
11. inicjowanie przedsięwzięć, w celu rozbudowy bazy sportowej na terenie Miasta;
12. zapewnienie warunków rozwoju sportu młodzieżowego;
13. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju ruchu turystycznego i bazy turystycznej;
14. prowadzenie kalendarza imprez kulturalnych oraz sportowych organizowanych na terenie Miasta oraz przekazywanie informacji i dokumentacji do Wydziału Promocji i Polityki Informacyjnej w celu promowania tych wydarzeń;
15. opracowywanie i przygotowywanie materiałów dla Wydziału Promocji i Polityki Informacyjnej w zakresie przedsięwzięć turystycznej promocji Miasta;
16. prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie – pensjonatów, schronisk i kampingów.

12. § 27 otrzymuje brzmienie:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:

1. tworzenie warunków dla ochrony i właściwego korzystania ze środowiska naturalnego oraz prawidłowej gospodarki rolnej na terenie miasta;
2. prowadzenie postępowań i nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ocen oddziaływania na środowisko, geologii, lasów, prawa łowieckiego, ochrony zwierząt,  w tym wydawanie decyzji:
1) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
2) pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
3) zezwoleń na udział instalacji w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych,
4) o dopuszczalnym poziomie hałasu,
5) pozwoleń zintegrowanych,
6) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
7) pozwoleń wodnoprawnych,
8) koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 10 000 m3
9) pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
10) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,
11) zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
12) określających zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,
13) zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych,
14) z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
15) zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
16) zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
17) zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
18) oraz innych decyzji związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, wynikających z przepisów szczególnych i leżących w kompetencji miasta na prawach powiatu,
3. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu zawierającego dane o  środowisku i jego ochronie. Udostępnianie społeczeństwu informacji na temat stanu i zasobów środowiska oraz działań mających na celu jego poprawę;
4. prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych, objętych ochroną na podstawie przepisów międzynarodowych;
5. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
6. obsługa gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Jeleniej Górze;
7. sporządzanie programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami, innych planów i programów związanych z ochroną środowiska  i rolnictwem na terenie miasta, oraz opracowanie sprawozdań z ich realizacji;
8. inspirowanie i organizacja działań proekologicznych. Edukacja ekologiczna.   Upowszechnianie kodeksu dobrej praktyki rolniczej;
9. opiniowanie i uzgadnianie zamierzeń inwestycyjnych na terenie miasta w zakresie ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i urządzeń melioracji wodnych;
10. zapewnienie prawidłowego utrzymania i rozwoju terenów zieleni miejskiej, miejskich placów zabaw dla dzieci oraz  koordynowanie spraw utrzymania i rozwoju terenów zielonych w mieście;
11. planowanie, nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami komunalnymi w mieście;
12. gospodarka gruntami rolnymi w tym między innymi:
1) dzierżawa i sprzedaż nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
2) regulowanie spraw związanych z działkami dożywotnimi i siedliskowymi rolników i ich spadkobierców,
3) prowadzenie teczek osiedleńczych i spraw z nimi związanych,
4) komunalizacja nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
5) przekazywanie w zarząd nadleśnictw gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w planach zagospodarowania przestrzennego,
13. prowadzenie inwestycji i remontów urządzeń melioracji szczegółowych,  nadzór merytoryczny nad utrzymaniem sprawności technicznej tych urządzeń, współpraca z administratorami cieków w zakresie ochrony  przeciwpowodziowej miasta;
14. realizacja zadań z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt;
15. prowadzenie zadań związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych;
16. nadzór nad zalesianiem gruntów rolnych;
17. odbudowa i utrzymanie dróg rolniczych;
18. prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych i zjawisk klęskowych w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska;
19. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego;
20. rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
21. prowadzenie spraw dotyczących społecznej straży rybackiej.

13. § 28 otrzymuje brzmienie:

Wydział Organizacyjny i Kadr
 
Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
 
1. opracowywanie i aktualizacja  aktów normujących pracę Urzędu oraz prowadzenie zbioru dokumentów regulujących czynności pracowników samorządowych;
2. rejestracja i prowadzenie zbioru aktów prawnych organów Miasta, przedstawianie ich organom nadzoru oraz ich publikacja;
3. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez Prezydenta, Zastępców oraz wniosków i interpelacji radnych;
4. prowadzenie zbioru statutów podległych jednostek organizacyjnych;
5. koordynacja prac związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów, referendów i spisów powszechnych;
6. usprawnianie procesów pracy i dostosowywanie organizacji Urzędu do zmian przepisów prawa;
7. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
8. gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń osobowych w Urzędzie;
9. kontrola przestrzegania porządku, dyscypliny pracy i zasad pracy;
10. współdziałanie z Komisją Dyscyplinarną;
11. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych;
12. organizacja i koordynacja praktyk uczniów i studentów oraz staży absolwentów;
13. obsługa sekretariatów Prezydenta i  Zastępców Prezydenta;
14. gromadzenie publikowanych aktów prawnych;
15. prowadzenie i nadzorowanie Punktu Obsługi Interesanta;
16. prowadzenie i nadzorowanie procesów związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością.

14. § 32 otrzymuje brzmienie:

Wydział Spraw Obywatelskich
 
Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
 
1. prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności; przygotowanie i wydawanie dokumentów, stwierdzających tożsamość; zameldowanie i wymeldowanie;
2. prowadzenie spraw, związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony;
3. regulacje postępowań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, zgromadzeń i zbiórek publicznych na terenie Miasta;
4. prowadzenie list wyborców;
5. sprawowanie nadzoru i koordynacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;
6. udzielanie pomocy osobom przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej na mocy wizy repatriacyjnej;
7. koordynacja działań, związanych z organizacją i zabezpieczeniem komunalnym, odbywających się na terenie miasta uroczystości państwowych, religijnych, wizyt państwowych, imprez kulturalnych, sportowych, manifestacji, zgromadzeń i innych zdarzeń - prowadzenie rejestracji i ewidencji w tym zakresie;
8. wyrażanie zgody na zatrudnienie osoby nie mającej obywatelstwa polskiego ani karty stałego pobytu w Polsce;
9. nadzór nad postępowaniem w zakresie „rzeczy znalezionych” w Mieście.

15. § 33 otrzymuje brzmienie:

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 
Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
 
1. proponowanie polityki przestrzennej Miasta, polityki w zakresie kształtowania krajobrazu Miasta, ładu architektonicznego i środowiska kulturowego, w tym:
1) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2) sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
3) sporządzanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
4) prowadzenie analiz i badań programowo-przestrzennych, w tym wskazywanie terenów pod inwestycje,
2. prowadzenie bazy danych o zagospodarowaniu przestrzennym;
3. przeprowadzanie konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
4. prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
5. prowadzenie postępowań z zakresu lokalizacji dróg na terenie miasta;
6. prowadzenie postępowań w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację nowych obiektów handlowych wielkopowierzchniowych;
7. nadzór nad zgodnością podziałów terenów z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego;
8. opiniowanie sposobów zagospodarowania terenów miasta;
9. wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej przypisanych staroście, a w szczególności:
1) wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych lub rozbiórkowych,
2) wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
3) przyjmowanie zgłoszeń budowlanych,
10. prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę;
11. podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w mieście, w tym, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

16. § 35 otrzymuje brzmienie:

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Do zakresu zadań Wydziału należy w szczególności:
 
1. planowanie, koordynowanie i kontrola przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności na terenie miasta;
2. opracowywanie i aktualizacja planów: Reagowania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Operacyjnego Ochrony przed Powodzią, Ewakuacji Ludności, Ochrony Dóbr Kultury i innych;
3. nadzór nad opracowywaniem i uaktualnianiem planów działania przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na terenie Miasta oraz wykonywaniem przez nie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i zadań obronnych;
4. planowanie i organizowanie ćwiczeń, szkolenia kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Miasta, formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
5. planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej oraz  przeciwpowodziowej;
6. przygotowanie i zapewnienie sprawnego działania elementów systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności na terenie miasta;
7. zapewnienie prawidłowego utrzymania i funkcjonowania magazynu sprzętu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej;
8. planowanie warunków i środków niezbędnych do przetrwania ludności w czasie zdarzeń kryzysowych (zaopatrzenie w wodę, żywność, energię elektryczną) oraz ewakuacja do miejsc bezpiecznych;
9. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie pokoju i na wypadek mobilizacji i wojny na rzecz sił zbrojnych i innych jednostek organizacyjnych;
10. przygotowanie kurierów i dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia akcji kurierskiej;
11. realizacja zadań obronnych zgodnie z planem działania Wojewody Dolnośląskiego;
12. wyposażanie w sprzęt i nadzór nad realizacja zadań i funkcjonowaniem strażnic i ochotniczych straży pożarnych;  
13. realizacja zadań obronnych służby zdrowia;
14. zakładanie i aktualizacja baz danych związanych z zabezpieczeniem medycznych działań ratunkowych;
15. nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
16. obsługa kancelaryjno-biurowa Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego;
17. obsługa kancelaryjno-biurowa Grupy roboczej ds. Ochrony Zabytków;
18. kierowanie Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie dokumentacji i utrzymanie bazy niezbędnej do zarządzania w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych;
19. monitorowanie, powiadamianie i ostrzeganie oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy PCZK;
20. koordynowanie współdziałania funkcjonujących sił ratowniczych służb, inspekcji i straży, organizacji i instytucji pozarządowych oraz zakładowych formacji obrony cywilnej;
21. udział i kierowanie akcjami ratowniczymi z PCZK w przypadku wystąpienia zagrożeń  oraz przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczeń;
22. kierowanie i koordynowanie pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz przygotowanie go do działania poprzez szkolenia i ćwiczenia;
23. obsługa kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;          
24. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji;
25. realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej lub innego zdarzenia noszącego znamiona kryzysu;
26. planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu;
27. przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
28. realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej lub innym zdarzeniem noszącym znamiona kryzysu.

17. § 37 otrzymuje brzmienie:

Urząd Stanu Cywilnego
 
Do zakresu zadań Urzędu należy w szczególności:
 
1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
2. transkrybowanie zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
3. uzupełnianie, prostowanie, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego;
4. przyjmowanie oświadczeń w uroczystej formie o zawarciu związków małżeńskich i wyborze nazwiska przez małżonków;
5. zmiana lub ustalenie brzmienia imienia i/lub nazwiska;
6. przyjmowanie oświadczeń i sporządzanie protokółów związanych z urodzeniem dziecka;
7. przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa;
8. przyjmowanie oświadczeń o stanie cywilnym;
9. sporządzanie wzmianek dodatkowych o zdarzeniach mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego;
10. uznawanie za skuteczne wyroków rozwodowych pochodzących z państw Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii);
11. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i innych zaświadczeń;
12. sporządzanie wniosków o unieważnienie jednego z aktów stwierdzających to samo zdarzenie z zakresu stanu cywilnego;
13. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca;
14. prowadzenie korespondencji z klientami krajowymi i zagranicznymi oraz placówkami dyplomatycznymi;
15. archiwizowanie akt zbiorowych stanu cywilnego;
16. przechowywanie niemieckich i polskich ksiąg stanu cywilnego;
17. sporządzanie wniosków i organizowanie uroczystości wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”;

§ 3

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku do niniejszego Zarządzenia .


§ 4

Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Marcin Błażków
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2008 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2008 08:26 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
02.07.2008 08:24 Dodano załącznik "schemat organizacyjny" (Leszek Wierzbicki)
02.07.2008 08:23 Usunięto załącznik schemat zmiana.doc (Leszek Wierzbicki)
01.07.2008 14:10 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
01.07.2008 14:08 Dodano załącznik "schemat zmiana.doc" (Marcin Błażków)
01.07.2008 14:06 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)