Zarządzenie nr 0151-704/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 2 lipca 2008 r.

­

ZARZĄDZENIE NR  0151-704/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości z tytułu

centralnego ogrzewania za lokal użytkowy.

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam co następuje :

§ 1

Z kwoty zaległości w wysokości: 4.019,41 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewiętnaście 41/100)  należne od  dłużników Pani Barbary Grzywy i Pani Krystyny Chitruszko z tytułu centralnego ogrzewania za lokal użytkowy  w budynku przy ul. Karłowicza 25 A  w Jeleniej Górze umarzam 50% tj. kwotę: 2.009,71  zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięć 71/100).

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0151-704/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 2 lipca 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Zofia Janocha
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.07.2008 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.07.2008 09:02 Utworzenie dokumentu. (Zofia Janocha)