Zarządzenie w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze

­

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 709 /V/08

PREZYDENTA MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia 02 lipca 2008 r.

 

w  sprawie przekazania w  użyczenie  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w  Jeleniej  Górze.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 442/XXXIV/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność Miasta

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 Przekazuje się  w użyczenie  na rzecz  Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze -  jednostki organizacyjnej   administracji   rządowej   na  okres pół roku tj.   do   dnia 31 grudnia 2008 r.

nieruchomość  gruntową zabudowaną budynkiem garaży , stanowiącym własność Miasta, położoną   w  Jeleniej  Górze  przy ulicy Słowackiego , oznaczoną w operacie ewidencji gruntów  jako część działki nr 79  o pow. ok. 0,0200 ha,  Obręb 32  AM – 1 , o urządzonej księdze wieczystej nr KW JG1J/ 00045363/ 7 z przeznaczeniem na cele garażowe  Prokuratury.

 

§  2      

 

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Prezydentowi Miasta .

 

 

§  3

 

 

Zarządzenie wchodzi w  życie  z  dniem   wydania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Sylwia Kołomańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.07.2008 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.07.2008 13:04 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)