w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie.

­

ZARZĄDZENIE NR 0151-702/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli,

w tym ratownictwo górskie.

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity            z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust.     4 pkt 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych
    w zakresie ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w wersji pełnej stanowi
    załącznik nr 1, a w wersji skróconej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

     Ogłoszenie opublikuje się poprzez zamieszczenie:

            1) w wersji skróconej w prasie codziennej,

            2) w wersji pełnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i na tablicy

                 ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

§ 3

Do oceny ofert powołuje się komisję w składzie:

            1. Przewodniczący:

                Włodzimierz Belta - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

            2. Członkowie:

                Andrzej Marchowski – główny specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki   Społecznej.

                Marek Wasilewski – inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego

§ 4

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Oferty podlegają ocenie zgodnie z Formularzem Oceny Oferty stanowiącym
załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6

      Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§ 7

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                       Prezydent Miasta

                                                                                         Jeleniej Góry

                                                                                      Marek Obrębalski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Włodzimierz Belta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2008 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.07.2008 11:10 Utworzenie dokumentu. (Włodzimierz Belta)