Zarządzenie nr 0151-764/V/08

­

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR  0151-764/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  03 września  2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok 
w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz § 12 ust.2 pkt 1 uchwały  Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 roku  w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

 

WYDATKI  ogółem :

483 903

483 903

 

 

 

z tego :

 

 

 

 

 

Zadania własne

483 903

483 903

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

402 919

402 919

 

80101

 

Szkoły podstawowe

47 506

0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

47 506

 

 

80110

 

Gimnazja

0

47 506

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

47 506

 

 

 

w tym:

remonty

 

47 506

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

334 480

347 515

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

606

606

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

241 991

255 026

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

41 018

41 018

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 743

6 743

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 981

7 981

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

300

300

 

 

4260

Zakup energii

12 357

12 357

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 931

2 931

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

765

765

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 420

1 420

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 011

1 011

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

719

719

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 000

2 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 160

13 160

2

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

836

836

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych,
 
w tym programów i licencji

642

642

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20 933

7 898

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

7 898

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 933

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

80 984

80 984

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

80 984

80 984

 

 

4270

Zakup usług remontowych

80 984

80 984

 

 

 

w tym:

remonty

80 984

80 984

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie  i  851 - Ochrona zdrowia  dokonać zmian planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr  2 do zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

                                                                                               Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

 

                                                                                                         Marek Obrębalski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0151-764/V/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Joanna Hanusz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2008 01:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2008 01:11 Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz)