Zarządzenie 0151-787/V/08

­

ZARZĄDZENIE NR  0151-787/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok 
w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały  Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 roku  w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

z tego:

w złotych

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

 

WYDATKI  ogółem :

380 780

380 780

 

 

 

z tego :

 

 

 

 

 

Zadania własne

380 754

380 754

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

304 471

304 471

 

80101

 

Szkoły podstawowe

32 972

4 950

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 972

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 450

 

 

4260

Zakup energii

10 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1 500

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

4 950

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 600

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

350

 

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

26 420

13 528

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

12 200

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 350

1 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

920

100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

150

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

228

 

80110

 

Gimnazja

0

26 440

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

25 000

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

1 440

 

80111

 

Gimnazja specjalne

0

2 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

0

479

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

479

2

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

0

28 900

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

22 300

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 000

 

80123

 

Licea profilowane

172 523

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 590

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

121 729

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 044

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 506

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

144

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

997

 

 

 

4260

Zakup energii

8 275

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 141

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

257

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 010

 

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

691

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 634

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

381

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 811

 

 

 

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

215

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

98

 

 

80130

 

Szkoły zawodowe

44 900

181 250

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

2 590

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 300

121 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 600

15 000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 800

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 450

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

 

700

 

 

4260

Zakup energii

20 000

7 575

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

16 540

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

220

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

2 150

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

275

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

5 845

3

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

205

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych,
 
w tym programów i licencji

 

3 400

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

0

25 338

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

8 768

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3 000

 

 

4260

Zakup energii

 

2 884

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

10 584

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

102

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

22 706

21 586

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 776

17 554

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 353

2 533

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

400

395

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 177

1 104

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

76 283

76 283

 

85401

 

Świetlice szkolne

43 383

3 000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 834

3 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 310

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

710

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 529

 

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

16 900

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 100

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

800

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

3 000

 

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

0

2 000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2 000

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

16 000

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 000

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

 

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

0

66 398

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

59 998

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji

 

1 400

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

4 885

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3 949

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

610

4

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

97

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

229

 

 

 

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

26

26

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

26

26

 

80130

 

Szkoły zawodowe

26

26

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

26

26

 

 

 

w tym:

Miasto Legnica

26

 

 

 

 

 

Miasto Zielona Góra

 

26

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

                                                                                             Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

 

                                                                                                       Marek Obrębalski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie 0151-787/V/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Joanna Hanusz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2008 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.10.2008 14:54 Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz)