Zarządzenie nr 0151-825/V/08

­

ZARZĄDZENIE NR  0151-825/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  26 listopada  2008 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok 
w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz § 12 ust. 2  pkt 1 uchwały  Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 roku  w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
z tego:
w złotych
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 508 962 508 962
      z tego :    
      Zadania własne  508 962 508 962
       
801     Oświata i wychowanie 446 912 446 912
  80101   Szkoły podstawowe 2 231 100 366
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   2 975
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   805
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 231 48 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   20 731
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
  1 000
    4260 Zakup energii   9 735
    4270 Zakup usług remontowych   5 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych   500
    4300 Zakup usług pozostałych   8 755
    4410 Podróże służbowe krajowe   1 375
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 490
  80102   Szkoły podstawowe specjalne 0 53 932
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   48 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 400
    4120 Składki na Fundusz Pracy   700
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 200
    4300 Zakup usług pozostałych   1 292
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
  340
2
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 753 3 684
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 883  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 870 3 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 600
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   84
  80104   Przedszkola 124 901 43 595
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   43 595
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 124 901  
  80105   Przedszkola specjalne 0 9 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   9 000
  80110   Gimnazja 8 157 23 323
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 6 046  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000 5 111
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 4 500
    4260 Zakup energii   5 000
    4280 Zakup usług zdrowotnych   400
    4300 Zakup usług pozostałych 0 1 892
    4430 Różne opłaty i składki   324
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   4 875
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
  1 221
  80111   Gimnazja specjalne 0 9 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   9 000
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 8 081 1 779
    4300 Zakup usług pozostałych 8 081 1 779
  80120   Licea ogólnokształcące 0 83 195
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   13 527
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1 173
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   33 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6 877
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 705
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
  2 000
    4260 Zakup energii   10 000
    4270 Zakup usług remontowych   624
    4300 Zakup usług pozostałych   11 289
  80123   Licea profilowane 9 000 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000  
3
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
  80130   Szkoły zawodowe 48 942 62 129
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 276 4 401
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 000 30 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 200
    4120 Składki na Fundusz Pracy   2 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 176
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
  4 000
    4270 Zakup usług remontowych 4 666 8 946
      w tym: awarie, remonty bieżące 2 187  
        remont sali dydaktycznej 2 479  
        remont pomieszczenia sanitariatu dziewcząt przy bloku sportowym oraz sanitariatu dla chłopców na I piętrze   4 666
    4300 Zakup usług pozostałych   4 400
    4410 Podróże służbowe krajowe   1 000
    4430 Różne opłaty i składki   1 726
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
  280
  80134   Szkoły zawodowe specjalne 0 7 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   7 000
  80140   Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
87 000 570
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 000  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   570
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 516 46 039
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   2 785
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 312  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   18 456
    4300 Zakup usług pozostałych 46 039 3 500
    4410 Podróże służbowe krajowe   2 766
    4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   18 532
4
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
  80195   Pozostała działalność 103 331 3 300
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 200  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
    4300 Zakup usług pozostałych 46 631 3 300
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 45 050 45 050
  85401   Świetlice szkolne 18 414 4 840
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 109 3 130
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 280
    4120 Składki na Fundusz Pracy 29 60
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 370
  85406   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
10 000 11 938
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 960
    4300 Zakup usług pozostałych   2 915
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
  3 063
  85410   Internaty i bursy szkolne 9 864 21 500
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   21 500
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 9 864  
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 610 610
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   420
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 610 190
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 162 6 162
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   2 200
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 184
    4300 Zakup usług pozostałych 6 162 700
    4410 Podróże służbowe krajowe   34
    4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   2 044
5
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
926     Kultura fizyczna i sport 17 000 17 000
  92601   Obiekty sportowe 17 000 17 000
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000  
    4260 Zakup energii   8 000
    4300 Zakup usług pozostałych   9 000
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych
1. Przychody zmniejszenia o kwotę 7 500
w tym dotacja z budżetu 0
zwiększenia o kwotę 70 500
w tym dotacja z budżetu 70 500
2. Wydatki zmniejszenia o kwotę 10 500
w tym wynagrodzenia osobowe 10 500
zwiększenia o kwotę 73 500
w tym wynagrodzenia osobowe 26 275
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14   w związku z wygaśnięciem działalności oddziału przedszkolnego z dniem 31 sierpnia 2008 r.
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian planowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                               Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                                                                          Marek Obrębalski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0151-825/V/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Joanna Hanusz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2008 23:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.12.2008 23:42 Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz)