Zarządzenie nr 0151-966V09

­

ZARZĄDZENIE NR   0151-966/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia  25 marca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok 
w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.     o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz § 12 ust. 2     pkt 1 uchwały  Nr 336/XLIV/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2009 roku  w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
z tego:
w złotych
Dział Rozdział § § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 455 590 455 590
      z tego :    
      Zadania własne 455 590 455 590
       
801     Oświata i wychowanie 397 590 397 590
  80101   Szkoły podstawowe 22 150 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 793  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 897  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 460  
  80104   Przedszkola 0 8 917
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   8 917
  80110   Gimnazja 30 044 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 770  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 123  
    4260 Zakup energii 24 151  
  80120   Licea ogólnokształcące 0 5 037
    4270 Zakup usług remontowych   5 037
      w tym: remont instalacji ciepłej i zimnej wody                         w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1    5 037
  80130   Szkoły zawodowe 11 786 25 875
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   21 150
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 541 3 269
    4120 Składki na Fundusz Pracy 245 518
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   938
2
Dział Rozdział § § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 322 510 322 510
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   57 300
    4300 Zakup usług pozostałych 322 510 86 800
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   178 410
  80195   Pozostała działalność 11 100 35 251
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   600
    2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   24 151
    4300 Zakup usług pozostałych 11 100 10 500
851     Ochrona zdrowia 30 000 30 000
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 30 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 714
    4120 Składki na Fundusz Pracy   439
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   18 142
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 287
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                   i książek   124
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000 5 994
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   200
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   100
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 28 000 28 000
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 000 28 000
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   5 600
    4300 Zakup usług pozostałych 28 000 11 200
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   11 200
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych
1. Przychody zwiększenia o kwotę 72 417
w tym dotacja z budżetu 72 417
2. Wydatki zwiększenia o kwotę 72 417
w tym wynagrodzenia osobowe 6 946
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian planowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                              Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

                                                                                                          Marek Obrębalski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0151-966V09
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Joanna Hanusz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.05.2009 23:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.05.2009 23:33 Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz)